Afval

Gevaarlijk afval per deelstroom, 1990-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Sinds 1990 is de hoeveelheid gevaarlijk afval verdrievoudigd. De grootste bijdragen bestaan uit C3-afvalstoffen en afvalwater uit de industrie.

Type afval 1990 1995 1999 2000 2002 2003
             
  miljoen kg
             
Totaal1) 622 868 1 500 1 785 1 797 1 678
Halogeenarme oplosmiddelen 29 36 58 73 63 79
HKW-houdende afvalstoffen 26 25 25 38 39 36
Fotografische afvalstoffen 16 18 18 17 16 13
Zuren en basen 31 45 65 72 71 61
Afgewerkte olie2) 53 40 54 55 54 52
Oliehoudende sludges 106 104 139 165 179 184
Verf- en inktafvalstoffen 25 34 38 37 40 39
Afvalwater 65 120 319 395 325 262
Overige organische afvalstoffen 95 133 163 181 229 208
C1-afvalstoffen3) 1 1 0 1 0 0
C2-afvalstoffen3) 32 87 118 102 128 176
C3-afvalstoffen3) 113 109 353 483 423 313
Verontreinigd straalgrit 18 29 26 23 25 22
Ferro en non-ferro afvalstoffen 6 14 26 28 29 15
Batterijen 1 2 2 2 2 2
Loodaccu's 0 25 32 29 26 27
Gasontladingslampen 1 2 2 2 2 2
Specifiek ziekenhuisafval 0 6 6 6 7 7
Zwavelhoudende afvalstoffen 2 16 25 18 18 17
Niet ingedeeld 2 25 32 60 121 163
             
Bron: LMA     CBS/MNC/jan05
1) Exclusief scheepsafval en verontreinigde grond.
2) In 1990 behoorde afgewerkte olie formeel niet tot het gevaarlijk (toen nog chemisch) afval.
3) C1-, C2- en C3-afvalstoffen zijn (met zware metalen verontreinigde) vaste anorganische afvalstoffen die niet of moeilijk verwerkbaar zijn en daarom veelal gestort dien(d)en te worden.

Hoeveelheid gevaarlijk afval sinds 1990 verdrievoudigd

De hoeveelheid gemeld gevaarlijk afval is sinds 1990 bijna drie keer zo groot geworden. Een deel van de C1-, C2- en C3-afvalstoffen wordt inmiddels bewerkt ten behoeve van nuttige toepassing. De stijging in de hoeveelheid C3-afvalstoffen is onder andere veroorzaakt door zeef- en brekerzand, dat is vrijgekomen bij verwerkers van bouw- en sloopafval, en de toegenomen hoeveelheid reinigingsresiduen. De toename van de hoeveelheid afvalwater is vooral veroorzaakt doordat bedrijven niet meer aan de lozingseisen konden voldoen en het verontreinigde water moesten afvoeren voor fysisch/chemische behandeling. Het meeste gevaarlijk afval komt vrij in de industrie.Voor de vergelijkbaarheid van de gegevens is de indeling in deelstromen gehandhaafd en niet omgezet naar een indeling in sectorplannen van het Landelijk afvalbeheerplan.

Beleid

Voor de gegevens is nog uitgegaan van de meldingen gevaarlijk afval zoals gedaan zijn aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA), op basis van het onderscheid gevaarlijk / niet-gevaarlijk afval geregeld via het BAGA. Per 1 januari 2005 zal bij de meldingen van zowel gevaarlijk afval als niet-gevaarlijk afval voortaan uitgegaan worden van de Europese Afvalstoffenlijst (Eural). Als gevolg van deze nieuwe, binnen Europa uniforme lijst, zullen een aantal afvalstromen van gevaarlijk naar niet-gevaarlijk afval overgaan of van niet-gevaarlijk naar gevaarlijk afval.

Referenties

  • VROM (2002). Informatiedocument gevaarlijk afval 1998-2000. Ministerie van VROM, Den Haag.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Gevaarlijk afval per deelstroom, 1990-2003 (indicator 0207, versie 04 , 11 januari 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.