Water en milieu

Waterkwaliteit Rijn en Maas, 1980-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Voor de genoemde algemene parameters blijft de kwaliteit van het Rijn- en Maaswater de laatste jaren ongeveer op een gelijk niveau.

Parameter Locatie Eenheid Jaargemiddelde waarden
      1980 1990 2000 2002 2003 2004
Rijn                
Zuurstof Lobith mg O2/l 8,0 9,8 10,0 10,1 10,1 10.2
                 
Chloride Lobith mg Cl/l 168 187 92 84 98 98
                 
Stikstof 1) Lobith mg N/l - 5.6 3.3 - 3,4 3,5
                 
Fosfor Lobith mg P/l 0,66 0,30 0,18 0,22 0,22 0,21
                 
Debiet Lobith m3/sec 2 572 1 856 2 521 2 974 1 821 1890
                 
Maas                
Zuurstof Eijsden mg O2/l 9,7 8,2 8,9 8,8 8,3 8,3
                 
Chloride Eijsden mg Cl/l 41 65 32 39 50 45
                 
Stikstof 1) Eijsden mg N/l - 4.2 4.2 4.3 4,4 4.4
                 
Fosfor Eijsden mg P/l 0,58 0,51 0,30 0,32 0,34 0,35
                 
Debiet Eijsden m3/sec 221 191 310 346 174 371
                 
Bron: RWS RIZA. RIVM/MCmei05/0249
1) Stikstof concentratie: Kjeldahl-stikstof + Nitraat/nitriet

Ontwikkeling

Zowel in de Rijn als in de Maas is voor de genoemde stoffen een stabilisatie van de waterkwaliteit zichtbaar.

Beleid

Het beleid is er op gericht om de emissies van chloride, stikstof en fosfaat te verlagen. In Nederland moeten wateren voldoen aan de vastgestelde normen uit de 4e Nota Waterhuishouding (MTR [Cl-]: 200 mg l-1, [O2]: 5 mg l-1; richtinggevende waarde voor [P]: 0.15 mg l-1 en [N]: 2.2 mg l-1.

Relevantie

Hoge concentraties chloride, stikstof en fosfaat hebben effect op het ecosysteem van de grote rivieren. Verder kunnen hoge concentraties problemen opleveren bij de zuivering van drinkwater als oppervlaktewater als grondstof wordt gebruikt. Omdat met name Rijnwater in droge perioden wordt ingelaten in de lager gelegen gebieden, is de kwaliteit van de Rijn ook van invloed op de kwaliteit van de regionale wateren in het westelijk deel van het land.

Referenties

  • RIZA (div. jaren). Monitoringsprogramma rijkswateren. Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling, Lelystad.

Relevante informatie

  • De website Watermarkt van het Ministerie van V&W geeft onder andere informatie over de kwaliteit van zoete en zoute rijkswateren.

Technische toelichting

Technische toelichting

De gegevens van de meetpunten in Rijn en Maas geven een beeld van de waterkwaliteit van deze rivieren waar zij het land binnenkomen (Lobith, Eijsden). Her debiet is weergegeven omdat die invloed heeft op de concentratie.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Waterkwaliteit Rijn en Maas, 1980-2004 (indicator 0249, versie 06 , 28 mei 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.