Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 61 t/m 70 van de 457

 1. Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2020

  Indicator | 22 februari 2022

  In 2020 investeerden Nederlandse bedrijven met tien of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening ruim 2,1 miljard euro in… meer

 2. Radioactiviteit in oppervlaktewater, 1980-2019

  Indicator | 15 februari 2022

  Sinds 1995 vertoont de hoeveelheid radioactiviteit, die Nederland via de Rijn, Maas en de Schelde binnenstroomt een redelijk stabiel beeld, bijvoorbeeld voor de… meer

 3. Nitraat in grondwater onder landbouwgrond, 1984-2019

  Indicator | 21 februari 2022

  De concentratie van nitraat in ondiep grondwater is in zandgebieden in de periode 1997-2019 gemiddeld voor alle meetpunten met de helft gedaald tot minder dan 20 mg/l. Deze afname… meer

 4. Grootschalige luchtverontreiniging de "National Emission Ceilings": emissies, 1990- 2020

  Indicator | 9 februari 2022

  De emissies (uitstoot) van de verzurende stoffen ammoniak (NH3), stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SO2) zijn sterk afgenomen sinds 1990. De emissies van al deze… meer

 5. Wetlands van de Conventie van Ramsar, per 2021

  Indicator | 7 februari 2022

  Een waterrijk land als Nederland heeft ten opzichte van andere Europese landen in de Europese Unie (EU) de op twee na grootste oppervlakte aan wetlands. … meer

 6. Milieudruk lucht in relatie tot economische groei, 1990- 2020

  Indicator | 9 februari 2022

  In Nederland is de milieudruk door de uitstoot van stoffen naar de lucht de laatste decennia steeds verder afgenomen, terwijl de economie groeide. Het beleid heeft hier een… meer

 7. Emissies broeikasgassen, 1990-2020

  Indicator | 9 februari 2022

  De emissies van broeikasgassen zijn tussen 1990 en 2020 gedaald: in 2020 waren de emissies 25,5% lager dan in 1990. Tot 2017 vond deze daling voor het overgrote deel plaats bij de… meer

 8. Emissies naar riool door gebruik van geneesmiddelen 1995- 2019

  Indicator | 26 januari 2022

  Door toenemend gebruik van geneesmiddelen neemt de emissie van geneesmiddelen op het riool langzaam toe. De toename houdt verband met de vergrijzing en de bevolkingsaanwas. … meer

 9. Belasting van het rioolstelsel, 1990-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  De trend in de belasting van het rioolstelsel via (afval)water wordt voor een groot deel bepaald door de lozing vanuit consumenten en is in de tijd redelijk stabiel. … meer

 10. Belasting oppervlaktewater door gebruik van enkele gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, 2005-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  De belasting van het oppervlaktewater door emissies vanuit landbouwkundig gebruik is voor 2019 niet opnieuw berekend. De cijfers zijn gelijk gehouden aan die van 2018. De trend in… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.