Aanbod en verbruik van energiedragers in Nederland, 2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Bijna 28 procent van de in Nederland ingevoerde en gewonnen energiedragers wordt in ons land ook verbruikt. Er is een belangrijke doorvoer van ruwe aardolie en aardolieproducten. Daarnaast wordt een deel van de energiedragers omgezet in een andere vorm, zoals ruwe aardolie in benzine en aardgas of steenkool in elektriciteit.

 Totaal energie-dragersSteenkool en steenkool-producten1)Aardolie en aardolie-producten 2)AardgasHernieuw- bare energieElektri-citeitOverige energie-dragers 3)
        
 PJ      
 
Energieaanbod 2010
Totaal energieaanbod3 4923181 3051 6431271089
Winning2 935-612 657127 89
Invoer9 5945438 222773-56-
Uitvoer8 3001586 3101 786-46-
Voorraadmutatie-7-6761-1...
Bunkers729-729----
w.v.Scheepvaart586-586----
 Luchtvaart143-143----
        
Energieomzetting 2010
Totale inzet energieomzetting4 3993553 1386911111690
Totale productie energieomzetting3 8891143 0854-425260
Totaal saldo energieomzetting51124152687111-409-170
        
Energieverbruik 2010
Totaal energieverbruik3 4923181 3051 6431271089
Totaal saldo energieomzetting51124152687111-409-170
w.v.Elektriciteit- en WKK 4)4482242566497-411-150
 Brandstof- en warmte63172723142-20
Totaal finaal verbruik2 98178125395517419260
 
Bron: CBS (2012b).CBS/mrt12/0053
1) Onder andere bruinkool, cokesoven- en hoogovengas.
2) Onder andere petroleumcokes, lpg en restgassen.
3) Zoals kernenergie, warmte en afval.
4) Warmtekrachtkoppeling.
NB. De negatieve getallen in de tabel duiden op het verbruik van energiedragers uit voorraden, respectievelijk de productie van energiedragers (bij energiebedrijven en afnemers grondstof).

Energiedragerbalans

De tabel geeft een energiedragerbalans voor Nederland voor 2010. In deze balans zijn de posten 'energieaanbod', 'energieomzetting' en 'energieverbruik' belangrijk. De indicator Stroomdiagram energie voor Nederland, 2022 geeft een grafische voorstelling van de energiedragerbalans.

Energieaanbod

Het energieaanbod wordt bepaald door zowel de winning, invoer, uitvoer, bunkers als ook de voorraadmutatie van energiedragers.

Winning

De winning van energiedragers (2 935 PJ in 2010) bestaat in Nederland voornamelijk uit aardgas. Verder worden er aanzienlijk kleinere hoeveelheden aardolie, hernieuwbare energie en overige energiedragers gewonnen.

Invoer
Er worden in Nederland belangrijke hoeveelheden energiedragers ingevoerd (9 594 PJ in 2010). Het gaat vooral om ruwe aardolie en aardolieproducten. Daarnaast is er een invoer van kleinere hoeveelheden steenkool, aardgas en elektriciteit.

Uitvoer

In totaal wordt er in 2010 voor 8 300 PJ aan energiedragers uitgevoerd. Driekwart van de in Nederland ingevoerde en gewonnen aardolie en aardolieproducten (8 283 PJ) wordt uitgevoerd naar het buitenland (6 310 PJ). Er is een belangrijke doorvoer van deze energiedragers (2 076 PJ). Ook wordt ongeveer de helft van het in Nederland gewonnen en ingevoerde aardgas (3 430 PJ) naar het buitenland uitgevoerd (1 786 PJ). Tenslotte is er sprake van een kleine uitvoer van steenkool en elektriciteit.

Bunkers

Bunkers tellen niet mee voor het energieverbruik van Nederland. Het betreft de levering van brandstof voor de internationale scheepvaart en voor de internationale luchtvaart. Dit betreft schepen of vliegtuigen die vertrekken uit Nederlandse havens en aankomen in buitenlandse havens. De bunkers kunnen daardoor ook worden gezien als een vorm van uitvoer.

Energieomzetting

Een belangrijk deel van de ingevoerde ruwe olie wordt in de aardolie-industrie omgezet in aardolieproducten, zoals benzine en diesel. Ook vallen hier producten
onder die niet als bron van energie worden gebruikt, maar als grondstof of hulpstof. Voorbeelden hiervan zijn terpentine, smeermiddelen en bitumen (asfalt). Een klein deel van aardgas, steenkool en aardolie wordt in energiebedrijven omgezet in elektriciteit.

Energieverbruik

In 2010 bedroeg het totale energieverbruik in Nederland 3 492 PJ. Het energieverbruik was daarmee 232 PJ, of wel 7,1 procent hoger dan in het jaar ervoor. Dit komt enerzijds door de relatief koude winter 2009/2010 en koele herfst in 2010, en anderzijds door een hogere industriële productie in 2010.
Het totale energieverbruik in Nederland in 2010 bedraagt bijna 28 procent van de totale invoer plus winning aan energiedragers.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over winning, verbruik, invoer en uitvoer van energiedragers in Nederland is opgenomen in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Aanvoer en verbruik van energiedragers in Nederland
Omschrijving
Energiedragerbalans voor 2010: aanbod (winning, invoer, uitvoer, voorraadmutatie en bunkers), omzetting en verbruik. In de energiedragerbalans wordt een uitsplitsing gemaakt naar energiedrager.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Berekening op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als TenneT, Gasunie en Energie-Nederland. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2012a) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.
Basistabel
StatLine: Energiebalans; kerncijfers (CBS, 2012b)
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Er zijn ook gegevens voor enkele andere energiedragers en energiebalansposten beschikbaar.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2012a)
Betrouwbaarheidscodering
B (schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
21
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Aanbod en verbruik van energiedragers in Nederland, 2010 (indicator 0053, versie 15,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.