Aanvoer en verbruik van energiedragers in Nederland, 2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Slechts een derde deel van de aanvoer van energiedragers in Nederland wordt in Nederland verbruikt. Er is een belangrijke doorvoer van ruwe aardolie en aardolieproducten.

 TotaalSteenkool en steenkool-producten1)Aardolie en aardolie-producten 2)AardgasStoom uit kern-energieElektrici-teitOverige energie 3)
        
 PJ      
        
Aanvoer 2007       
Winning2 578-1112 2814114132
Invoer8 8587037 289783-83-
Onttrokken aan voorraad-15-1821---
        
Verbruik en uitvoer 2007       
Binnenlands verbruik3 3533571 35213954177132
w.v.door energiebedrijven 4)65025615648441-269-18
 door energie-afnemers2 7031011 196911-346149
 w.v.verbruik voor omzetting 5)43715149--41-87
  verbruik als grondstof en in ovens, ketels, kachels, etc.2 660941 181762-387237
Uitvoer7 2333285 2161 670-20-
        
Bunkers 2007835-835----
w.v.Scheepvaart679-679----
 Luchtvaart155-155----
        
Bron: CBS (2008).CBS/MNC/jan09/0053
1) Onder andere bruinkool, cokesoven- en hoogovengas.
2) Onder andere petrocokes, lpg en restgassen.
3) Zoals stoom, warm water, biomassa en afval.
4) Door elektriciteit- en warmteproductiebedrijven, winningsbedrijven, vuilverbranding, distributiebedrijven, raffinaderijen en cokesfabrieken. 5) Omzetting in WKK en andere omzettingen. NB. De negatieve getallen in de tabel duiden op het verbruik van energiedragers uit voorraden, respectievelijk de productie van energiedragers (bij energiebedrijven en afnemers grondstof).

Energiedragerbalans

De tabel geeft een energiedragerbalans voor Nederland voor 2007. In deze balans zijn de posten 'aanvoer', 'verbruik en uitvoer' (waaronder het binnenlands verbruik) en 'bunkers' van belang.
De indicator Stroomdiagram energie voor Nederland, 2022 geeft een grafische voorstelling van de energiedragerbalans.

Aanvoer

De aanvoer bestaat uit de winning en invoer van energiedragers plus de onttrekking aan de voorraad.
De winning van energiedragers bestaat in Nederland voornamelijk uit aardgas. Verder worden er aanzienlijk kleinere hoeveelheden aardolie, elektriciteit, stoom uit kernenergie en overige energie gewonnen.
De winning van elektriciteit betreft waterkracht, windenergie, zonnestroom en expansieturbines. Om de gewonnen hoeveelheid duurzame elektriciteit (= winning exclusief expansieturbines) van 13 PJ op conventionele wijze te produceren zou een inzet van 30 PJ aan conventionele brandstoffen (vooral steenkool en aardgas) nodig zijn.
Er worden in Nederland belangrijke hoeveelheden energiedragers ingevoerd. Het gaat vooral om ruwe aardolie en aardolieproducten. Daarnaast is er een invoer van kleinere hoeveelheden steenkool, aardgas en elektriciteit.

Verbruik

Het binnenlands verbruik omvat slechts een derde deel van de totale aanvoer. De gewonnen en ingevoerde energiedragers, worden niet geheel in Nederland verbruikt. Er is een belangrijke doorvoer van ruwe aardolie en aardolieproducten.
Door een trendbreuk is de groei in het totale binnenlandse energieverbruik tussen 2006 en 2007 niet direct te berekenen. Rekening houdend met de gewijzigde berekeningsmethode is het reële totale binnenlandse energieverbruik tussen 2006 en 2007 toegenomen met 26 PJ, overeenkomend met 0,8 procent.
Informatie over de achtergronden van de trendbreuk en de verschillen in de berekeningsmethode geeft de technische toelichting bij deze indicator en het artikel Trendbreuk in uitkomsten Energiebalans verslagjaar 2007 (CBS, 2008b).

Bunkers

Bunkers worden niet tot het Nederlandse energieverbruik gerekend. Het betreft de levering van brandstof aan schepen en vliegtuigen op Nederlands grondgebied, bestemd voor de eigen voortstuwing in het grensoverschrijdend verkeer naar het buitenland.
Door de hierboven genoemde trendbreuk is de omvang van de bunkers in 2007 anders berekend dan in 2006. Het brandstofverbruik van de zeevisserij wordt met ingang van 2007 tot het binnenlandse verbruik gerekend en niet meer tot de internationale marine bunkers. In verband hiermee wordt in de berekening van 2007 het binnenlands verbruik met 13 PJ verhoogd en de bunkers met hetzelfde bedrag verlaagd.
Informatie over de achtergronden van de trendbreuk en de verschillen in de berekeningsmethode geeft de technische toelichting bij deze indicator en het artikel Trendbreuk in uitkomsten Energiebalans verslagjaar 2007 (CBS, 2008b).

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over winning, verbruik, invoer en uitvoer van energiedragers in Nederland is opgenomen in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Aanvoer en verbruik van energiedragers in Nederland.
Omschrijving
Energiedragerbalans voor 2007: aanvoer (winning, invoer, onttrokken aan voorraad), verbruik, uitvoer en bunkers uitgesplitst naar energiedrager.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Berekeningswijze
Berekening op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als Tennet, Gasunie en EnergieNed. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.
De berekening van het verbruik van aardolie en aardolieproducten in 2007 is iets gewijzigd in vergelijking met de jaren ervoor. Door enkele definitiewijzigingen kan het verbruik van aardolie en aardolieproducten in 2007 niet worden vergeleken met dat voor 2006, en kan een groei in het verbruik tussen beide jaren niet direct uit de tabel worden berekend. Er is sprake van een trendbreuk op de volgende twee onderdelen (zie ook het artikel Trendbreuk in uitkomsten Energiebalans verslagjaar 2007; CBS, 2008b):
- Volgens de definities van het Internationale Energie Agentschap en Eurostat behoort het brandstofverbruik van de zeevisserij tot het binnenlandse verbruik en niet tot de internationale marine bunkers. Doordat met ingang van verslagjaar 2007 deze definitie is gevolgd, wordt het binnenlands verbruik met 13 PJ verhoogd en de bunkers met hetzelfde bedrag verlaagd.
- Met ingang van het verslagjaar 2007 wordt een aantal aardolieproducten uit de petrochemische industrie als chemisch geclassificeerd, terwijl deze voorheen gedeeltelijk als energieproducten werden beschouwd. Het betreft een deel van de nafta's, aromaten en vloeibare gassen (de zogenaamde chemical grade) en nog enkele andere producten die niet behoren tot de Gemeenschappelijke Nomenclatuur (EU classificatie). Doordat deze chemische producten niet tot de energiebalans worden gerekend stijgt het energieverbruik in de petrochemische industrie met circa 81 PJ.
De reële toename in het verbruik van aardolie en aardolieproducten tussen 2006 en 2007 bedraagt 37 PJ, dus circa 3 procent (1352-1221-13-81=37).
Vergelijkbaar hiermee kan ook een reële toename in het totale energieverbruik voor 2007 worden berekend. Deze bedraagt 3353-3233-13-81=26 PJ, of wel 0,8 procent.
Basistabel
StatLine: Energiebalans; kerncijfers (CBS, 2008a).
Geografische verdeling
Nederland.
Andere variabelen
Er zijn gegevens per energiedrager voor een groot aantal energiebalansposten (zoals winning, invoer, verbruik, verbruikssaldo energiebedrijven, verbruikssaldo energieafnemers, uitvoer, bunkers).
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks.
Betrouwbaarheidscodering
B (schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is).

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
21
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Aanvoer en verbruik van energiedragers in Nederland, 2007 (indicator 0053, versie 10,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.