Aanvoer en verbruik van energiedragers in Nederland, 2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Slechts een derde deel van de aanvoer van energiedragers in Nederland wordt ook in Nederland verbruikt. Er is een belangrijke doorvoer van ruwe aardolie en aardolieproducten.

 TotaalSteenkool en steenkool-producten1)Aardolie en aardolie-producten2)AardgasStoom uit kern-energieElektrici-teitOverige energie3)
        
 PJ      
        
Aanbod       
Winning2 443-1352 18741674
Invoer8 0095896 581764-75-
Onttrokken aan voorraad16-1532-1---
        
Verbruik       
Binnenlands verbruik3 2473661 1911 508416774
w.v.       
energiebedrijven4)67227019548441-264-53
afnemers energetisch2 53490979911-357197
afnemers grondstof41617114--26-71
Uitvoer6 5042084 8401 443-14-
        
Bunkers716-716----
w.v.       
scheepvaart577-577----
luchtvaart139-139----
        
Bron: CBS.CBS/MC/sept04/0053
1) Onder andere bruinkool, cokesoven- en hoogovengas.
2) Onder andere petrocokes, lpg en restgassen.
3) Zoals stoom, warm water (onder andere door verbranden van hout).
4) Elektriciteit- en warmteproductiebedrijven, winningsbedrijven, vuilverbranding, distributiebedrijven en raffinaderijen.

De tabel geeft een 'energiedragerbalans' voor Nederland. In deze balans zijn de posten 'aanbod, verbruik' (waaronder het binnenlands verbruik) en 'bunkers' van belang.

Aanbod

In ons land worden vooral aardgas en aardolie gewonnen. De winning van elektriciteit betreft de winning uit waterkracht, windenergie en zonne-energie. Om deze gewonnen hoeveelheid duurzame energie (6 PJ) met een conventionele elektriciteitscentrale te produceren zou een inzet van 13,8 PJ aan aardgas nodig zijn.

Daarnaast worden ook energiedragers ingevoerd, vooral ruwe aardolie, steenkool, aardgas en elektriciteit.

Verbruik

Het binnenlands verbruik omvat slechts eenderde deel van de totale toevoer (winning plus invoer). De gewonnen en ingevoerde energiedragers, worden niet geheel in Nederland verbruikt. Er is een belangrijke doorvoer van ruwe aardolie en aardolieproducten.

Bunkers

Bunkers (leveringen van olieproducten voor grensoverschrijdend verkeer) worden niet tot het Nederlandse energieverbruik gerekend. Het betreft hier brandstoffen die gebruikt worden in de internationale scheep- en luchtvaart; het verbruik vindt hoofdzakelijk in het buitenland plaats.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De negatieve getallen in de tabel duiden op het verbruik van energiedragers uit voorraden, respectievelijk de productie van energiedragers (bij energiebedrijven en afnemers grondstof).
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
21
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Aanvoer en verbruik van energiedragers in Nederland, 2003 (indicator 0053, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.