Aanbod en verbruik van energiedragers in Nederland, 2014

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Ongeveer een kwart van de in Nederland ingevoerde en gewonnen energiedragers wordt in ons land ook verbruikt. Er is een belangrijke doorvoer van ruwe aardolie. Een deel van de energiedragers wordt omgezet in een andere vorm, zoals ruwe aardolie in benzine en aardgas of steenkool in elektriciteit.

  Totaal energie-dragers Kool en kool-producten1) Aardolie-grond-stoffen en -producten 2) Aard-gas Hernieuw-bare energie Elektrici-teit Overige energie-dragers 3)
               
  PJ            
               
Energieaanbod 2014**              
Totaal energieaanbod 3 045 379 1 188 1 207 136 53 82
Winning 2 422 - 112 2 099 135 - 76
Invoer 10 494 1 454 8 027 874 14 118 7
Uitvoer 9 109 1 040 6 227 1 763 13 65 1
Voorraadmutatie -69 -34 -32 -3 - - -
Bunkers 692 - 692 - - - -
                 
               
Energieomzetting 2014**              
Totale inzet energieomzetting 4 406 471 3 218 487 118 18 95
Totale productie energieomzetting 3 875 113 3 162 9 - 372 218
Totaal saldi energieomzetting 531 357 56 477 118 -355 -123
               
Energieverbruik 2014**              
Totaal finaal verbruik 2 324 22 1 059 677 19 365 183
Totaal saldi energieomzetting 531 357 56 477 118 -355 -123
w.v. Elektriciteit- en WKK4) 402 283 27 455 97 -356 -105
  Andere omzetting 129 74 29 22 21 1 -18
               
Totaal energieverbruik 3 038 379 1 196 1 199 136 48 80
Statistisch Verschil   6  0 -8  - 5 -
               
Bron: CBS (2016). CBS/jul16
1) Onder andere bruinkool, cokesoven- en hoogovengas.
2) Onder andere petroleumcokes, lpg en restgassen.
3) Zoals kernenergie, warmte en afval.
4) Warmtekrachtkoppeling.
** Nader voorlopige cijfers.
NB. De negatieve getallen in de tabel duiden op het verbruik van energiedragers uit voorraden, respectievelijk de productie van energiedragers (bij energiebedrijven en afnemers grondstof).
NB. Sinds de revisie 1995-2013 is uitgevoerd, is gekozen om het statistisch verschil niet meer weg te werken, vandaar een verschil in energieverbruik en aanbod.

Energiedragerbalans

De tabel geeft een energiedragerbalans voor Nederland voor 2014 (nader voorlopige cijfers). In deze balans zijn de posten 'energieaanbod', 'energieomzetting' en 'energieverbruik' belangrijk.

Energieaanbod

Het energieaanbod wordt bepaald door zowel de winning, invoer, uitvoer, bunkers als ook de voorraadmutatie van energiedragers.

Winning

De winning van energiedragers (2 422 PJ in 2014) bestaat in Nederland voornamelijk uit aardgas. Verder worden er aanzienlijk kleinere hoeveelheden aardolie, hernieuwbare energie en overige energiedragers gewonnen.

Invoer

Er worden in Nederland belangrijke hoeveelheden energiedragers ingevoerd (10 494 PJ in 2014). Het gaat vooral om ruwe aardolie en aardolieproducten. Daarnaast is er een invoer van kleinere hoeveelheden steenkool, aardgas en elektriciteit.

Uitvoer

In totaal wordt er in 2014 voor 9 109 PJ aan energiedragers uitgevoerd. Ongeveer driekwart van de in Nederland ingevoerde en gewonnen aardolie en aardolieproducten (8 139 PJ) wordt uitgevoerd naar het buitenland (6 227 PJ). Er is een belangrijke doorvoer van de aardoliegrondstoffen. Ook wordt bijna 60 procent van het in Nederland gewonnen en ingevoerde aardgas (2 973 PJ) naar het buitenland uitgevoerd 1 763 PJ). Tenslotte is er sprake van een kleine uitvoer van steenkool en elektriciteit.

Bunkers

Bunkers tellen niet mee voor het energieverbruik van Nederland. Het betreft de levering van brandstof voor de internationale scheepvaart en voor de internationale luchtvaart. Dit betreft schepen of vliegtuigen die vertrekken uit Nederlandse havens en aankomen in/op buitenlandse (lucht)havens. De bunkers kunnen daardoor ook worden gezien als een vorm van uitvoer.

Energieomzetting

Een belangrijk deel van de ingevoerde ruwe olie wordt in de aardolie-industrie omgezet in aardolieproducten, zoals benzine en diesel. Ook vallen hier producten
onder die niet als bron van energie worden gebruikt, maar als grondstof of hulpstof. Voorbeelden hiervan zijn terpentine, smeermiddelen en bitumen (asfalt). Een deel van aardgas, steenkool en aardolie wordt in energiebedrijven omgezet in elektriciteit.

Energieverbruik

In 2014 bedroeg het totale energieverbruik in Nederland 3 045 PJ. Het energieverbruik was daarmee 5 procent lager dan in het jaar ervoor. Het totale energieverbruik in Nederland in 2014 bedraagt ongeveer een kwart van de totale invoer plus winning aan energiedragers.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over winning, verbruik, invoer en uitvoer van energiedragers in Nederland is opgenomen in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Aanbod en verbruik van energiedragers in Nederland
Omschrijving
Energiedragerbalans voor 2014: aanbod (winning, invoer, uitvoer, voorraadmutatie en bunkers), omzetting en verbruik. In de energiedragerbalans wordt een uitsplitsing gemaakt naar energiedrager. De gegevens 2014 zijn voorlopig.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Berekening op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van netwerkbedrijven TenneT en Gasunie. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2015) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Er zijn ook gegevens voor enkele andere energiedragers en energiebalansposten beschikbaar.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks;
Publicatie op StatLine 3x per jaar:
Voorlopige cijfers:
- maart/april van het jaar volgend op het verslagjaar.
Nader voorlopige cijfers:
- juni/juli van het jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers:
- november/december van het tweede volgende jaar op het verslagjaar.
Achtergrondliteratuur
Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2015)
Opmerking
1 PJ (petajoule) = 1015 joule
Betrouwbaarheidscodering
Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representa-tiviteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
21
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Aanbod en verbruik van energiedragers in Nederland, 2014 (indicator 0053, versie 20,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.