Aanvoer en verbruik van energiedragers in Nederland, 2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Slechts een derde deel van de aanvoer van energiedragers in Nederland wordt ook in Nederland verbruikt. Er is een belangrijke doorvoer van ruwe aardolie en aardolieproducten.

 TotaalSteenkool en steenkool- producten1)Aardolie en aardolie- producten2)AardgasStoom uit kern- energieElektrici- teitOverige energie3)
        
 PJ      
        
Aanbod 2006       
Winning2 581-872 3203611127
Invoer8 9835607 569755-98-
Onttrokken aan voorraad-2617-430---
        
Verbruik en uitvoer 2006       
Binnenlands verbruik3 2333251 2211 4353688127
w.v.door energiebedrijven4)63123915847336-255-19
 door energie-afnemers2 601871 063962-343146
 w.v.verbruik voor omzetting 5)41617134--35-81
  verbruik als grondstof en in ovens, ketels, kachels, etc.2 561801 046828-379227
Uitvoer7 4062525 4941 640-21-
        
Bunkers 2006898-898----
w.v.Scheepvaart744-744----
 Luchtvaart155-155----
        
Bron: CBS (2007).CBS/MNC/jan08/0053
1) Onder andere bruinkool, cokesoven- en hoogovengas.
2) Onder andere petrocokes, lpg en restgassen.
3) Zoals stoom, warm water (onder andere door verbranden van hout).
4) Door elektriciteit- en warmteproductiebedrijven, winningsbedrijven, vuilverbranding, distributiebedrijven, raffinaderijen en cokesfabrieken. 5) Omzetting in WKK en andere omzettingen. NB. De negatieve getallen in de tabel duiden op het verbruik van energiedragers uit voorraden, respectievelijk de productie van energiedragers (bij energiebedrijven en afnemers grondstof).

Energiedragerbalans

De tabel geeft een 'energiedragerbalans' voor Nederland voor 2006. In deze balans zijn de posten 'aanbod', 'verbruik en uitvoer' (waaronder het binnenlands verbruik) en 'bunkers' van belang.

Aanbod

In Nederland wordt vooral aardgas en aardolie gewonnen. De winning van elektriciteit betreft waterkracht, windenergie, zonne-energie en expansieturbines. Om de gewonnen hoeveelheid duurzame energie (= winning exclusief expansieturbines) van 10 PJ op conventionele wijze te produceren zou een inzet van 24 PJ aan conventionele brandstoffen (vooral kolen en aardgas) nodig zijn.
Daarnaast worden ook energiedragers ingevoerd, vooral ruwe aardolie, steenkool, aardgas en elektriciteit.

Verbruik

Het binnenlands verbruik omvat slechts een derde deel van de totale toevoer (winning plus invoer). De gewonnen en ingevoerde energiedragers, worden niet geheel in Nederland verbruikt. Er is een belangrijke doorvoer van ruwe aardolie en aardolieproducten.

Bunkers

Bunkers (leveringen van olieproducten voor grensoverschrijdend verkeer) worden niet tot het Nederlandse energieverbruik gerekend. Het betreft hier brandstoffen die gebruikt worden in de internationale scheep- en luchtvaart; het verbruik vindt hoofdzakelijk in het buitenland plaats.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over winning, verbruik, invoer en uitvoer van energiedragers in Nederland is opgenomen in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Aanvoer en verbruik van energiedragers in Nederland.
Omschrijving
Energiedragerbalans voor 2006: aanvoer (winning, invoer, onttrokken aan voorraad), verbruik, uitvoer en bunkers uitgesplitst naar energiedrager.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek.
Berekeningswijze
Berekening op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als Tennet, Gasunie en EnergieNed.
Basistabel
StatLine: Energiebalans; kerncijfers (CBS, 2007a).
Geografische verdeling
Nederland.
Andere variabelen
Er zijn gegevens per energiedrager voor een groot aantal energiebalansposten (zoals winning, invoer, verbruik, verbruikssaldo energiebedrijven, verbruikssaldo energieafnemers, uitvoer, bunkers).
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks.
Achtergrondliteratuur
Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007b) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.
Betrouwbaarheidscodering
B (Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is).

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
21
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Aanvoer en verbruik van energiedragers in Nederland, 2006 (indicator 0053, versie 08,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.