Aanbod en verbruik van energiedragers in Nederland, 2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Ongeveer 27 procent van de in Nederland ingevoerde en gewonnen energiedragers wordt in ons land ook verbruikt. Er is een belangrijke doorvoer van ruwe aardolie. Daarnaast wordt een deel van de energiedragers omgezet in een andere vorm, zoals ruwe aardolie in benzine en aardgas of steenkool in elektriciteit.

 Totaal energie-dragersSteenkool en steenkool-producten1)Aardolie en aardolie-producten 2)AardgasHernieuw- bare energieElektri-citeitOverige energie-dragers 3)
        
 PJ      
 
Energieaanbod 2011**
Totaal energieaanbod3 2583131 2521 4341323493
Winning2 707-632 419132 93
Invoer9 3136367 913690-74-
Uitvoer7 9541466 0911 676-42-
Voorraadmutatie-36-1771410...
Bunkers774-774----
w.v.Scheepvaart622-622----
 Luchtvaart149-149----
        
Energieomzetting 2011**
Totale inzet energieomzetting4 2283443 0306291161793
Totale productie energieomzetting3 7571152 9804-406252
Totaal saldo energieomzetting47122950625116-389-159
        
Energieverbruik 2011**
Totaal energieverbruik3 2583131 2521 4341323493
Totaal saldi energieomzetting47122950625116-389-159
w.v.Elektriciteit- en WKK 4)41121127601103-391-139
 Brandstof- en warmte60182324132-20
Totaal finaal verbruik2 78784120280917423252
 
Bron: CBS (2012b).CBS/sep12/0053
1) Onder andere bruinkool, cokesoven- en hoogovengas.
2) Onder andere petroleumcokes, lpg en restgassen.
3) Zoals kernenergie, warmte en afval.
4) Warmtekrachtkoppeling.
N.B. De negatieve getallen in de tabel duiden op het verbruik van energiedragers uit voorraden, respectievelijk de productie van energiedragers (bij energiebedrijven en afnemers grondstof).
N.B. Cijfers 2011 zijn nader voorlopig (nader voorlopige cijfers hebben een meer definitieve status dan voorlopige cijfers).

Energiedragerbalans

De tabel geeft een energiedragerbalans voor Nederland voor 2011** (nader voorlopige cijfers). In deze balans zijn de posten 'energieaanbod', 'energieomzetting' en 'energieverbruik' belangrijk. De indicator Stroomdiagram energie voor Nederland, 2022 geeft een grafische voorstelling van de energiedragerbalans.

Energieaanbod

Het energieaanbod wordt bepaald door zowel de winning, invoer, uitvoer, bunkers als ook de voorraadmutatie van energiedragers.

Winning

De winning van energiedragers (2 707 PJ in 2011**) bestaat in Nederland voornamelijk uit aardgas. Verder worden er aanzienlijk kleinere hoeveelheden aardolie, hernieuwbare energie en overige energiedragers gewonnen.

Invoer
Er worden in Nederland belangrijke hoeveelheden energiedragers ingevoerd (9 313 PJ in 2011**). Het gaat vooral om ruwe aardolie en aardolieproducten. Daarnaast is er een invoer van kleinere hoeveelheden steenkool, aardgas en elektriciteit.

Uitvoer

In totaal wordt er in 2011** voor 7 954 PJ aan energiedragers uitgevoerd. Ruim driekwart van de in Nederland ingevoerde en gewonnen aardolie en aardolieproducten (7 976 PJ) wordt uitgevoerd naar het buitenland (6 091 PJ). Er is een belangrijke doorvoer van de aardoliegrondstoffen (1 920 PJ). Ook wordt ongeveer de helft van het in Nederland gewonnen en ingevoerde aardgas (3 109 PJ) naar het buitenland uitgevoerd (1 676 PJ). Tenslotte is er sprake van een kleine uitvoer van steenkool en elektriciteit.

Bunkers

Bunkers tellen niet mee voor het energieverbruik van Nederland. Het betreft de levering van brandstof voor de internationale scheepvaart en voor de internationale luchtvaart. Dit betreft schepen of vliegtuigen die vertrekken uit Nederlandse havens en aankomen in buitenlandse havens. De bunkers kunnen daardoor ook worden gezien als een vorm van uitvoer.

Energieomzetting

Een belangrijk deel van de ingevoerde ruwe olie wordt in de aardolie-industrie omgezet in aardolieproducten, zoals benzine en diesel. Ook vallen hier producten
onder die niet als bron van energie worden gebruikt, maar als grondstof of hulpstof. Voorbeelden hiervan zijn terpentine, smeermiddelen en bitumen (asfalt). Een klein deel van aardgas, steenkool en aardolie wordt in energiebedrijven omgezet in elektriciteit.

Energieverbruik

In 2011** bedroeg het totale energieverbruik in Nederland 3 258 PJ. Het energieverbruik was daarmee 234 PJ, of wel 6,7 procent lager dan in het jaar ervoor. De zachte winter, de lagere productie van elektriciteit en de geringere productie van de petrochemische industrie zijn hiervan de oorzaken. Het totale energieverbruik in Nederland in 2011** bedraagt ongeveer 27 procent van de totale invoer plus winning aan energiedragers.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over winning, verbruik, invoer en uitvoer van energiedragers in Nederland is opgenomen in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Aanbod en verbruik van energiedragers in Nederland
Omschrijving
Energiedragerbalans voor 2011** (nader voorlopige cijfers): aanbod (winning, invoer, uitvoer, voorraadmutatie en bunkers), omzetting en verbruik. In de energiedragerbalans wordt een uitsplitsing gemaakt naar energiedrager.
Nader voorlopige cijfers hebben een meer definitieve status dan voorlopige cijfers.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Berekening op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als TenneT, Gasunie en Energie-Nederland. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2012a) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Er zijn ook gegevens voor enkele andere energiedragers en energiebalansposten beschikbaar.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2012a)
Betrouwbaarheidscodering
B (schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
21
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Aanbod en verbruik van energiedragers in Nederland, 2011 (indicator 0053, versie 16,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.