Aanbod en verbruik van energiedragers in Nederland, 2015

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is beëindigd. 

Energiedragerbalans

De gegevens uit deze indicator zijn nu opgenomen in een andere indicator in het Compendium voor de Leefomgeving.
Zie: Stroomdiagram energie voor Nederland, 2022

Ongeveer een kwart van de in Nederland ingevoerde en gewonnen energiedragers wordt in ons land ook verbruikt. Er is een belangrijke doorvoer van ruwe aardolie. Een deel van de energiedragers wordt omgezet in een andere vorm, zoals ruwe aardolie in benzine en aardgas of steenkool in elektriciteit.

 Totaal energie-dragersKool en kool-producten1)Aardolie-grondstoffen en producten 2)AardgasHernieuw-bare energieElektrici-teitOverige energie-dragers 3)
        
 PJ      
        
Energieaanbod 2015*       
Totaal energieaanbod3 0404621 1291 1991373281
Winning1 927-951 621136- 75
Invoer11 3281 5078 5521 137141117
Uitvoer9 292 9746 6961 52913791
Voorraadmutatie-257-71-156-30---
Bunkers667-667----
         
        
Energieomzetting 2015*       
Totale inzet energieomzetting4 7155563 4874391182096
Totale productie energieomzetting4 1581143 42810-396209
Totaal saldi energieomzetting55744258429118-377-113
        
Energieverbruik 2015*       
Totaal finaal verbruik2 30121 98872920369175
Totaal saldi energieomzetting55744258429118-377-113
w.v.Elektriciteit- en WKK4)42536618413103-378-96
 Andere omzetting 131764017142-17
        
Totaal energieverbruik3 051 4621 1381 2031383081
Statistisch Verschil  -11 0-9 -3 -120
Bron: CBS (2016).CBS/jul16
1) Onder andere bruinkool, cokesoven- en hoogovengas.
2) Onder andere petroleumcokes, lpg en restgassen.
3) Zoals kernenergie, warmte en afval.
4) Warmtekrachtkoppeling.
* Voorlopige cijfers.
NB. De negatieve getallen in de tabel duiden op het verbruik van energiedragers uit voorraden, respectievelijk de productie van energiedragers (bij energiebedrijven en afnemers grondstof).
NB. Sinds de revisie 1995-2013 is uitgevoerd, is gekozen om het statistisch verschil niet meer weg te werken, vandaar een verschil in energieverbruik en aanbod.

Energiedragerbalans

De tabel geeft een energiedragerbalans voor Nederland voor 2015 (voorlopige cijfers). In deze balans zijn de posten 'energieaanbod', 'energieomzetting' en 'energieverbruik' belangrijk.

Energieaanbod

Het energieaanbod wordt bepaald door zowel de winning, invoer, uitvoer, bunkers als ook de voorraadmutatie van energiedragers.

Winning

De winning van energiedragers (1 927 PJ in 2015) bestaat in Nederland voornamelijk uit aardgas. Verder worden er aanzienlijk kleinere hoeveelheden aardolie, hernieuwbare energie en overige energiedragers gewonnen.

Invoer

Er worden in Nederland belangrijke hoeveelheden energiedragers ingevoerd (11 328 PJ in 2015). Het gaat vooral om ruwe aardolie en aardolieproducten. Daarnaast is er een invoer van kleinere hoeveelheden steenkool, aardgas en elektriciteit.

Uitvoer

In totaal wordt er in 2015 voor 9 292 PJ aan energiedragers uitgevoerd. Ongeveer driekwart van de in Nederland ingevoerde en gewonnen aardolie en aardolieproducten (8 647 PJ) wordt uitgevoerd naar het buitenland (6 696 PJ). Er is een belangrijke doorvoer van de aardoliegrondstoffen. Ook wordt bijna meer dan de helft van het in Nederland gewonnen en ingevoerde aardgas (2 758 PJ) naar het buitenland uitgevoerd 1 529 PJ). Tenslotte is er sprake van een kleine uitvoer van steenkool en elektriciteit.

Bunkers

Bunkers tellen niet mee voor het energieverbruik van Nederland. Het betreft de levering van brandstof voor de internationale scheepvaart en voor de internationale luchtvaart. Dit betreft schepen of vliegtuigen die vertrekken uit Nederlandse havens en aankomen in/op buitenlandse (lucht)havens. De bunkers kunnen daardoor ook worden gezien als een vorm van uitvoer.

Energieomzetting

Een belangrijk deel van de ingevoerde ruwe olie wordt in de aardolie-industrie omgezet in aardolieproducten, zoals benzine en diesel. Ook vallen hier producten
onder die niet als bron van energie worden gebruikt, maar als grondstof of hulpstof. Voorbeelden hiervan zijn terpentine, smeermiddelen en bitumen (asfalt). Een deel van aardgas, steenkool en aardolie wordt in energiebedrijven omgezet in elektriciteit.

Energieverbruik

In 2015 bedroeg het totale energieverbruik in Nederland 3 040 PJ. Het energieverbruik was daarmee bijna gelijk aan het jaar ervoor. Het totale energieverbruik in Nederland in 2015 bedraagt iets minder dan een kwart van de totale invoer plus winning aan energiedragers.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over winning, verbruik, invoer en uitvoer van energiedragers in Nederland is opgenomen in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Aanbod en verbruik van energiedragers in Nederland
Omschrijving
Energiedragerbalans voor 2015: aanbod (winning, invoer, uitvoer, voorraadmutatie en bunkers), omzetting en verbruik. In de energiedragerbalans wordt een uitsplitsing gemaakt naar energiedrager. De gegevens 2015 zijn voorlopig.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Berekening op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van netwerkbedrijven TenneT en Gasunie. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2015) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Er zijn ook gegevens voor enkele andere energiedragers en energiebalansposten beschikbaar.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks; op statline worden
Achtergrondliteratuur
Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2015)
Opmerking
De cijfers van de energiebalans zijn voor de periode 1995 tot en met 2013 gereviseerd. De belangrijkste aanleidingen hiervoor waren een trendbreuk in de tijdreeks voor de bedrijfstak petrochemie, de mogelijkheid klantenbestanden van netwerkbedrijven te gebruiken voor het bepalen van het finaal verbruik van aardgas en elektriciteit en het beschikbaar komen van nieuwe broninformatie over het verbruik van brandstoffen voor vervoer en mobiele bronnen. Meer informatie is te lezen in het artikel Revisie energiebalans 1995-2013 (CBS, 2015).
Betrouwbaarheidscodering
Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representa-tiviteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
21
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Aanbod en verbruik van energiedragers in Nederland, 2015 (indicator 0053, versie 21,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.