Aanvoer en verbruik van energiedragers in Nederland, 2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Slechts een derde deel van de aanvoer van energiedragers in Nederland wordt ook in Nederland verbruikt. Er is een belangrijke doorvoer van ruwe aardolie en aardolieproducten.

 TotaalSteenkool en steenkool-producten1)Aardolie en aardolie-producten2)AardgasStoom uit kern-energieElektrici-teitOverige energie3)
        
 PJ      
        
Aanbod 2005*       
Winning2 631-982 357419126
Invoer8 5865547 259688-85-
Onttrokken aan voorraad-55-5-490---
        
Verbruik en uitvoer 2005*       
Binnenlands verbruik3 3143421 2491 4804175126
w.v.door energiebedrijven4)66524718749541-265-40
 door energie-afnemers2 648951 063985-340166
 w.v.verbruik voor omzetting 5)39610135--32-80
  verbruik als grondstof en in ovens, ketels, kachels, etc.2 610891 053850-372246
Uitvoer 9782065 1871 565-19-
        
Bunkers 2005*870-870----
w.v.scheepvaart718-718----
 luchtvaart152-152----
        
Bron: CBS (2006).CBS/MNC/sept06/0053
1) Onder andere bruinkool, cokesoven- en hoogovengas.
2) Onder andere petrocokes, lpg en restgassen.
3) Zoals stoom, warm water (onder andere door verbranden van hout).
4) Door elektriciteit- en warmteproductiebedrijven, winningsbedrijven, vuilverbranding, distributiebedrijven, raffinaderijen en cokesfabrieken. 5) Omzetting in WKK en andere omzettingen.

Energiedragerbalans

De tabel geeft een 'energiedragerbalans' voor Nederland voor 2005 (voorlopige cijfers). In deze balans zijn de posten 'aanbod', 'verbruik en uitvoer' (waaronder het binnenlands verbruik) en 'bunkers' van belang.

Aanbod

In ons land wordt vooral aardgas en aardolie gewonnen. De winning van elektriciteit betreft de winning uit waterkracht, windenergie, zonne-energie en expansieturbines. Om de gewonnen hoeveelheid duurzame energie (= winning exclusief expansieturbines) van 8 PJ op conventionele wijze te produceren zou een inzet van 18 PJ aan conventionele brandstoffen (vooral kolen en aardgas) nodig zijn.
Daarnaast worden ook energiedragers ingevoerd, vooral ruwe aardolie, steenkool, aardgas en elektriciteit.

Verbruik

Het binnenlands verbruik omvat slechts eenderde deel van de totale toevoer (winning plus invoer). De gewonnen en ingevoerde energiedragers, worden niet geheel in Nederland verbruikt. Er is een belangrijke doorvoer van ruwe aardolie en aardolieproducten.

Bunkers

Bunkers (leveringen van olieproducten voor grensoverschrijdend verkeer) worden niet tot het Nederlandse energieverbruik gerekend. Het betreft hier brandstoffen die gebruikt worden in de internationale scheep- en luchtvaart; het verbruik vindt hoofdzakelijk in het buitenland plaats.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over winning, verbruik, invoer en uitvoer van energie in Nederland is opgenomen in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De negatieve getallen in de tabel duiden op het verbruik van energiedragers uit voorraden, respectievelijk de productie van energiedragers (bij energiebedrijven en afnemers grondstof).
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
21
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Aanvoer en verbruik van energiedragers in Nederland, 2005 (indicator 0053, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.