Aanvoer en verbruik van energiedragers in Nederland, 2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Slechts een derde deel van de aanvoer van energiedragers in Nederland wordt in Nederland verbruikt. Er is een belangrijke doorvoer van ruwe aardolie en aardolieproducten.

 TotaalSteenkool en steenkool-producten1)Aardolie en aardolie-producten 2)AardgasStoom uit kern-energieElektrici-teitOverige energie 3)
        
 PJ      
        
Aanvoer 2008*       
Winning2 843-932 5444016149
Invoer8 9795627 567760-90-
Onttrokken aan voorraad-81-21-611---
        
Verbruik en uitvoer 2008*       
Binnenlands verbruik3 3303381 2751 4544073149
w.v.door energiebedrijven 4)63324313048140-259-2
 door energie-afnemers2 696951 145973-333151
 w.v.verbruik voor omzetting 5)45713185--56-103
  verbruik als grondstof en in ovens, ketels, kachels, etc.2 652881 132788-389254
Uitvoer7 5982035 5111 852-33-
        
Bunkers 2008*812-812----
w.v.Scheepvaart655-655----
 Luchtvaart158-158----
        
Bron: CBS (2009).CBS/MNC/sept09/0053
1) Onder andere bruinkool, cokesoven- en hoogovengas.
2) Onder andere petrocokes, lpg en restgassen.
3) Zoals stoom, warm water, biomassa en afval.
4) Door elektriciteit- en warmteproductiebedrijven, winningsbedrijven, vuilverbranding, distributiebedrijven, raffinaderijen en cokesfabrieken.
5) Omzetting in WKK en andere omzettingen.
NB. De negatieve getallen in de tabel duiden op het verbruik van energiedragers uit voorraden, respectievelijk de productie van energiedragers (bij energiebedrijven en afnemers grondstof).
N.B. Voor 2008 betreft het voorlopige cijfers.

Energiedragerbalans

De tabel geeft een energiedragerbalans voor Nederland voor 2008 (voorlopige cijfers). In deze balans zijn de posten 'aanvoer', 'verbruik en uitvoer' (waaronder het binnenlands verbruik) en 'bunkers' van belang.
De indicator Stroomdiagram energie voor Nederland, 2022 geeft een grafische voorstelling van de energiedragerbalans.

Aanvoer

De aanvoer omvat naast de winning en invoer ook de voorraadonttrekking van energiedragers.
De winning van energiedragers bestaat in Nederland voornamelijk uit aardgas. Verder worden er aanzienlijk kleinere hoeveelheden aardolie, elektriciteit, stoom uit kernenergie en overige energie gewonnen. De winning van elektriciteit betreft waterkracht, windenergie, zonnestroom en expansieturbines. Om de gewonnen hoeveelheid duurzame elektriciteit (= winning exclusief expansieturbines) van 16 PJ op conventionele wijze te produceren zou een inzet van 36 PJ aan conventionele brandstoffen (vooral steenkool en aardgas) nodig zijn.
Er worden in Nederland belangrijke hoeveelheden energiedragers ingevoerd. Het gaat vooral om ruwe aardolie en aardolieproducten. Daarnaast is er een invoer van kleinere hoeveelheden steenkool, aardgas en elektriciteit.

Verbruik

Het binnenlands verbruik omvat slechts een derde deel van de totale aanvoer. De gewonnen en ingevoerde energiedragers worden niet geheel in Nederland verbruikt. Er is een belangrijke doorvoer van ruwe aardolie en aardolieproducten.
Het totale binnenlandse energieverbruik is tussen 2007 en 2008 afgenomen met 23 PJ, overeenkomend met 0,7 procent.

Bunkers

Bunkers worden niet tot het Nederlandse energieverbruik gerekend. Het betreft de levering van brandstof aan schepen en vliegtuigen op Nederlands grondgebied, bestemd voor de eigen voortstuwing in het grensoverschrijdend verkeer naar het buitenland.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over winning, verbruik, invoer en uitvoer van energiedragers in Nederland is opgenomen in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Aanvoer en verbruik van energiedragers in Nederland.
Omschrijving
Energiedragerbalans voor 2008: aanvoer (winning, invoer, voorraadonttrekking), verbruik, uitvoer en bunkers. In de energiedragerbalans wordt een uitsplitsing gemaakt naar energiedrager.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Berekeningswijze
Berekening op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als Tennet, Gasunie en EnergieNed. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.
Basistabel
StatLine: Energiebalans; kerncijfers (CBS, 2009).
Geografische verdeling
Nederland.
Andere variabelen
Er zijn gegevens per energiedrager voor een groot aantal energiebalansposten (zoals winning, invoer, verbruik, verbruikssaldo energiebedrijven, verbruikssaldo energieafnemers, uitvoer, bunkers).
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks.
Achtergrondliteratuur
Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007)
Betrouwbaarheidscodering
B (schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is).

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
21
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Aanvoer en verbruik van energiedragers in Nederland, 2008 (indicator 0053, versie 11,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.