Aanbod en verbruik van energiedragers in Nederland, 2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Ongeveer een kwart van de in Nederland ingevoerde en gewonnen energiedragers wordt in ons land ook verbruikt. Er is een belangrijke doorvoer van ruwe aardolie. Een deel van de energiedragers wordt omgezet in een andere vorm, zoals ruwe aardolie in benzine en aardgas of steenkool in elektriciteit.

 Totaal energie-dragersSteenkool en steenkool-producten1)Aardolie en aardolie-producten 2)AardgasHernieuwbare energieElektri-citeitOverige energie-dragers 3)
        
 PJ      
        
Energieaanbod 2012       
Totaal energieaanbod3 2693441 2581 3731406293
Winning2 702-632 406140 93
Invoer10 0817808 403783-116-
Uitvoer8 7444926 3861 812-54-
Voorraadmutatie-5356105-4   
Bunkers717-717--  
w.v.Scheepvaart574-574--  
 Luchtvaart143-143--  
        
Energieomzetting 2012       
Totale inzet energieomzetting4 3043683 1685371241693
Totale productie energieomzetting3 8591103 1279-369245
Totaal saldi energieomzetting44525741528124-353-152
        
Energieverbruik 2012       
Totaal finaal verbruik2 824871 21784516415245
Totaal saldi energieomzetting44525741528124-353-152
w.v.Elektriciteit- en WKK4)39224123511108-355-136
 Brandstof- en warmte 53171817162-16
Totaal energieverbruik3 2693441 2581 3731406293
        
Bron: CBS (2013a).CBS/dec13/0053
1) Onder andere bruinkool, cokesoven- en hoogovengas.
2) Onder andere petroleumcokes, lpg en restgassen.
3) Zoals kernenergie, warmte en afval.
4) Warmtekrachtkoppeling.
NB. De negatieve getallen in de tabel duiden op het verbruik van energiedragers uit voorraden, respectievelijk de productie van energiedragers (bij energiebedrijven en afnemers grondstof).

Energiedragerbalans

De tabel geeft een energiedragerbalans voor Nederland voor 2012. In deze balans zijn de posten 'energieaanbod', 'energieomzetting' en 'energieverbruik' belangrijk. De indicator Stroomdiagram energie voor Nederland, 2022 geeft een grafische voorstelling van de energiedragerbalans.

Energieaanbod

Het energieaanbod wordt bepaald door zowel de winning, invoer, uitvoer, bunkers als ook de voorraadmutatie van energiedragers.

Winning

De winning van energiedragers (2 702 PJ in 2012) bestaat in Nederland voornamelijk uit aardgas. Verder worden er aanzienlijk kleinere hoeveelheden aardolie, hernieuwbare energie en overige energiedragers gewonnen.

Invoer
Er worden in Nederland belangrijke hoeveelheden energiedragers ingevoerd (10 081 PJ in 2012). Het gaat vooral om ruwe aardolie en aardolieproducten. Daarnaast is er een invoer van kleinere hoeveelheden steenkool, aardgas en elektriciteit.

Uitvoer

In totaal wordt er in 2012 voor 8 744 PJ aan energiedragers uitgevoerd. Ongeveer driekwart van de in Nederland ingevoerde en gewonnen aardolie en aardolieproducten (8 466 PJ) wordt uitgevoerd naar het buitenland (6 386 PJ). Er is een belangrijke doorvoer van de aardoliegrondstoffen. Ook wordt ruim de helft van het in Nederland gewonnen en ingevoerde aardgas (3 189 PJ) naar het buitenland uitgevoerd (1 812 PJ). Tenslotte is er sprake van een kleine uitvoer van steenkool en elektriciteit.

Bunkers

Bunkers tellen niet mee voor het energieverbruik van Nederland. Het betreft de levering van brandstof voor de internationale scheepvaart en voor de internationale luchtvaart. Dit betreft schepen of vliegtuigen die vertrekken uit Nederlandse havens en aankomen in/op buitenlandse (lucht)havens. De bunkers kunnen daardoor ook worden gezien als een vorm van uitvoer.

Energieomzetting

Een belangrijk deel van de ingevoerde ruwe olie wordt in de aardolie-industrie omgezet in aardolieproducten, zoals benzine en diesel. Ook vallen hier producten
onder die niet als bron van energie worden gebruikt, maar als grondstof of hulpstof. Voorbeelden hiervan zijn terpentine, smeermiddelen en bitumen (asfalt). Een deel van aardgas, steenkool en aardolie wordt in energiebedrijven omgezet in elektriciteit.

Energieverbruik

In 2012 bedroeg het totale energieverbruik in Nederland 3 269 PJ. Het energieverbruik was daarmee 23 PJ, of wel 0,7 procent hoger dan in het jaar ervoor. De relatief koude winter is hiervan een oorzaak. Het totale energieverbruik in Nederland in 2012 bedraagt ongeveer een kwart van de totale invoer plus winning aan energiedragers.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over winning, verbruik, invoer en uitvoer van energiedragers in Nederland is opgenomen in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Aanbod en verbruik van energiedragers in Nederland
Omschrijving
Energiedragerbalans voor 2012: aanbod (winning, invoer, uitvoer, voorraadmutatie en bunkers), omzetting en verbruik. In de energiedragerbalans wordt een uitsplitsing gemaakt naar energiedrager.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Berekening op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als TenneT, Gasunie en Energie-Nederland. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2012) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Er zijn ook gegevens voor enkele andere energiedragers en energiebalansposten beschikbaar.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2012)
Betrouwbaarheidscodering
Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representa-tiviteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
21
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Aanbod en verbruik van energiedragers in Nederland, 2012 (indicator 0053, versie 18,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.