Aanbod en verbruik van energiedragers in Nederland, 2013

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Ongeveer een kwart van de in Nederland ingevoerde en gewonnen energiedragers wordt in ons land ook verbruikt. Er is een belangrijke doorvoer van ruwe aardolie. Een deel van de energiedragers wordt omgezet in een andere vorm, zoals ruwe aardolie in benzine en aardgas of steenkool in elektriciteit.

 Totaal energie-dragersSteenkool en steenkool-producten1)Aardolie en aardolie-producten 2)AardgasHernieuw-bare energieElektriciteitOverige energie-dragers 3)
        
 PJ      
        
Energieaanbod 2013**       
Totaal energieaanbod3 2553421 2331 3961356683
Winning2 871-652 587135 83
Invoer9 9431 0637 950810-120-
Uitvoer8 8526836 1082 007-54-
Voorraadmutatie-31-3816   
Bunkers676-676--  
w.v.Scheepvaart529-529    
 Luchtvaart146-146    
        
Energieomzetting 2013**       
Totale inzet energieomzetting4 2583783 1445191181682
Totale productie energieomzetting3 8171113 0997-361239
Totaal saldi energieomzetting44126745512118-345-156
        
Energieverbruik 2013**       
Totaal finaal verbruik2 814751 18888417410239
Totaal saldi energieomzetting44126745512118-345-156
w.v.Elektriciteit- en WKK4)38624828492102-346-138
 Brandstof- en warmte 56181720161-18
Totaal energieverbruik3 2553421 2331 3961356683
        
Bron: CBS (2014).CBS/sep14
1) Onder andere bruinkool, cokesoven- en hoogovengas.
2) Onder andere petroleumcokes, lpg en restgassen.
3) Zoals kernenergie, warmte en afval.
4) Warmtekrachtkoppeling
** De gegevens 2013 zijn nader voorlopig. Nader voorlopige cijfers hebben een meer definitieve status dan voorlopige cijfers.
NB. De negatieve getallen in de tabel duiden op het verbruik van energiedragers uit voorraden, respectievelijk de productie van energiedragers (bij energiebedrijven en afnemers grondstof).

Energiedragerbalans

De tabel geeft een energiedragerbalans voor Nederland voor 2013 (nader voorlopige cijfers). In deze balans zijn de posten 'energieaanbod', 'energieomzetting' en 'energieverbruik' belangrijk. De indicator Stroomdiagram energie voor Nederland, 2022 geeft een grafische voorstelling van de energiedragerbalans.

Energieaanbod

Het energieaanbod wordt bepaald door zowel de winning, invoer, uitvoer, bunkers als ook de voorraadmutatie van energiedragers.

Winning

De winning van energiedragers (2 871 PJ in 2013) bestaat in Nederland voornamelijk uit aardgas. Verder worden er aanzienlijk kleinere hoeveelheden aardolie, hernieuwbare energie en overige energiedragers gewonnen.

Invoer
Er worden in Nederland belangrijke hoeveelheden energiedragers ingevoerd (9 943 PJ in 2013). Het gaat vooral om ruwe aardolie en aardolieproducten. Daarnaast is er een invoer van kleinere hoeveelheden steenkool, aardgas en elektriciteit.

Uitvoer

In totaal wordt er in 2013 voor 8 852 PJ aan energiedragers uitgevoerd. Ongeveer driekwart van de in Nederland ingevoerde en gewonnen aardolie en aardolieproducten (8 015 PJ) wordt uitgevoerd naar het buitenland (6 108 PJ). Er is een belangrijke doorvoer van de aardoliegrondstoffen. Ook wordt ruim de helft van het in Nederland gewonnen en ingevoerde aardgas (3 397 PJ) naar het buitenland uitgevoerd 2 007 PJ). Tenslotte is er sprake van een kleine uitvoer van steenkool en elektriciteit.

Bunkers

Bunkers tellen niet mee voor het energieverbruik van Nederland. Het betreft de levering van brandstof voor de internationale scheepvaart en voor de internationale luchtvaart. Dit betreft schepen of vliegtuigen die vertrekken uit Nederlandse havens en aankomen in/op buitenlandse (lucht)havens. De bunkers kunnen daardoor ook worden gezien als een vorm van uitvoer.

Energieomzetting

Een belangrijk deel van de ingevoerde ruwe olie wordt in de aardolie-industrie omgezet in aardolieproducten, zoals benzine en diesel. Ook vallen hier producten
onder die niet als bron van energie worden gebruikt, maar als grondstof of hulpstof. Voorbeelden hiervan zijn terpentine, smeermiddelen en bitumen (asfalt). Een deel van aardgas, steenkool en aardolie wordt in energiebedrijven omgezet in elektriciteit.

Energieverbruik

In 2013 bedroeg het totale energieverbruik in Nederland 3 255 PJ. Het energieverbruik was daarmee 14 PJ, of wel 0,4 procent lager dan in het jaar ervoor. Het totale energieverbruik in Nederland in 2013 bedraagt ongeveer een kwart van de totale invoer plus winning aan energiedragers.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over winning, verbruik, invoer en uitvoer van energiedragers in Nederland is opgenomen in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Aanbod en verbruik van energiedragers in Nederland
Omschrijving
Energiedragerbalans voor 2013: aanbod (winning, invoer, uitvoer, voorraadmutatie en bunkers), omzetting en verbruik. In de energiedragerbalans wordt een uitsplitsing gemaakt naar energiedrager.
De gegevens 2013 zijn nader voorlopig. Nader voorlopige cijfers hebben een meer definitieve status dan voorlopige cijfers.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Berekening op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als TenneT, Gasunie en Energie-Nederland. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2012) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Er zijn ook gegevens voor enkele andere energiedragers en energiebalansposten beschikbaar.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2012)
Betrouwbaarheidscodering
Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representa-tiviteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
21
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Aanbod en verbruik van energiedragers in Nederland, 2013 (indicator 0053, versie 19,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.