Natuurlijke hulpbronnen

Balans voor hout en houtproducten voor Nederland, 1988-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Slechts 6 % van het verbruik van hout en houtproducten komt uit de Nederlandse bossen. 70 % van de invoer is afkomstig uit de Europese Unie.

  1988 1990 1994 1995 1999 2000 2001
 
  1 000 m3 r.e. zonder schors
Productie 1 119 1 260 1 043 1 104 1 044 1 039 865
w.v. naaldhout 770 845 601 693 651 645 544
  loofhout 349 415 442 411 393 394 321
Invoer 17 170 17 016 18 118 17 698 21 530 19 725 19 729
Uitvoer 4 694 4 255 4 889 4 752 6 007 6 080 6 007
Verbruik 14 502 14 220 14 243 13 523 16 498 15 607 15 007
Statistisch verschil 1) -907 -199 29 527 -69 -923 -490
 
Bron: Stichting Bos en Hout. CBS/MC/jul03/0070
1) Berekeningsverschillen door omrekening naar r.e. (= rondhout-equivalenten).

Houtproductie dekt klein deel verbruik

Slechts 6 % van het Nederlandse verbruik aan hout en houtproducten komt uit het Nederlandse bos. De rest is afkomstig uit het buitenland. Voor de productie van het ingevoerde hout is in het buitenland een bosareaal nodig dat ongeveer 15 maal zo groot is als de oppervlakte bos in Nederland (SBH).

Invoer vooral uit de Europese Unie

De invoer van hout- en papierproducten is voor 70 % afkomstig uit landen van de Europese Unie, voornamelijk Zweden, Finland en Duitsland. Van de invoer aan houtproducten komt 12% uit tropische bossen. Gezaagd hout, plaatmaterialen en papier en karton zijn de belangrijkste producten die worden ingevoerd.

Nederland erg bosarm

Nederland is één van de bosarmste landen van de wereld. Met ruim 0,3 miljoen hectare omvat het Nederlandse bos slechts 0,01% van de totale bosoppervlakte op aarde (SBH, 2001). De geschatte houtvoorraad in het Nederlandse bos bedraagt 58 miljoen m3 (Dirkse, G.M., W.P. Daamen en H. Schoonderwoerd (2003)).

Wereldvoorraden en verbruik

Met 3,5 miljard hectare is bos één van de belangrijkste bodembedekkers op aarde. Het meeste bos bevindt zich in Rusland (22%) en Brazilië (16%), gevolgd door Canada (7%), VS (6%) en China (4%). Tussen 1990 en 1995 is het wereldbosareaal jaarlijks met ruim 11 miljoen hectare afgenomen, en na 1995 met 9 miljoen hectare per jaar. In de ontwikkelingslanden neemt het bosareaal dramatisch af, terwijl in de ontwikkelde landen het bosareaal jaarlijks toeneemt met bijna 2 miljoen hectare.Op wereldschaal levert het bos jaarlijks 3,2 miljard m3 hout. Naar schatting 55% hiervan bestaat uit brandhout, dat in veel gebieden nog steeds één van de belangrijkste energiebronnen is. Werkhout (het overige hout) is rondhout dat als zodanig kan worden gebruikt (palen), of voor verwerking tot producten geschikt is. De wereldproductie van werkhout bedraagt 1,5 miljard m3. Hiervan produceren de ontwikkelde landen 70% en de ontwikkelingslanden 30% (SBH, 2001).

Wat is een rondhout-equivalent?

Om de verschillende houtproducten te kunnen optellen zijn in de tabel alle hoeveelheden omgerekend naar de hoeveelheid rondhout die nodig is geweest om producten te maken (r.e. = rondhout-equivalent). Rondhout bestaat uit stammen of delen hiervan, die niet verder bewerkt zijn dan gesnoeid, gekort en eventueel ontschorst.

Technische toelichting

De Nederlandse productie van hout en houtproducten is berekend op basis van een enquête onder rondhoutverwerkende bedrijven. De productiecijfers kunnen afwijken van de oogstcijfers in de indicator , welke gebaseerd zijn op metingen in het bos.

Referenties

  • Dirkse, G.M., W.P. Daamen en H. Schoonderwoerd (2003). Het Nederlandse bos 2001-2002 (tweede concept). Alterra, Bureau Daamen en Bosdata, Wageningen / Kesteren.
  • SBH (2001). Werelbosareaal neemt af, vraag naar hout stijgt. Bos en hout berichten, 2001(2). Stichting Bos en Hout, Wageningen.

Relevante informatie

  • Stichting Bos en Hout. De Stichting Bos en Hout is een kennis- en adviescentrum voor de bos-, hout- en papiersector.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Balans voor hout en houtproducten voor Nederland, 1988-2001 (indicator 0070, versie 04 , 24 juli 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.