Balans voor hout en houtproducten voor Nederland, 1988 -2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2010 bedraagt het verbruik van hout en houtproducten 12,7 miljoen m3. Hiervan is 51 procent toegepast bij de productie van papier en karton en 30 procent als gezaagd hout. Van het verbruik komt 8,5 procent uit Nederlandse bossen.

 19881990199520002005200820092010
         
 miljoen m3 rondhoutequivalent zonder schors
         
Productie1,11,31,11,01,01,11,01,1
Invoer17,217,018,019,922,222,818,520,3
Uitvoer4,74,35,06,28,59,56,57,7
Verbruik 1)14,514,213,915,713,613,611,612,7
 
Bron: Probos.CBS/dec11/0070
1) Berekend als som van het gecorrigeerde verbruik van de producten (gezaagd hout, platen, papier en karton, overig).

Helft verbruik voor papier- en kartonproductie

In 2010 is in Nederland 12,7 miljoen m3 (rondhoutequivalent) aan hout en houtproducten verbruikt. 51 procent van dit volume is gebruikt bij de productie van papier en karton. Gezaagd hout, plaatmaterialen en 'overige houtproducten' nemen respectievelijk 30, 15 en 4 procent van het totale verbruik voor hun rekening.

Zelfvoorzieningsgraad

In 2010 komt van het totale Nederlandse verbruik 8,5 procent uit het Nederlandse bos. Dit is 2,3 procent minder dan het jaar ervoor. Deze afname wordt gecompenseerd door een toename van de invoer uit het buitenland.

Invoer vooral uit Europa

Het overgrote deel van het hout en de houtproducten in Nederland is ingevoerd uit het buitenland. De invoer bedraagt jaarlijks circa 20 miljoen m3 (rondhoutequivalent). Hiervan komt ongeveer driekwart uit de Europese Unie. In 2010 maakt tropisch hout bijna 4 procent uit van de invoer van alle houtproducten.

Certificering

In 2008 is 33,8 procent van het gezaagde hout en plaatmateriaal op de Nederlandse markt voorzien van een certificaat voor duurzaam bosbeheer. Vooral naaldhout komt met een certificaat op de Nederlandse markt. Het overgrote deel van de gecertificeerde hout is voorzien van een FSC (11,6 procent) of PEFC (22,2 procent) certificaat.
In 2008 is ruim een derde (35,5 procent) van het Nederlandse houtverbruik als aantoonbaar legaal hout op de Nederlandse markt gebracht. Het betreft hout dat is voorzien van de door de Nederlandse overheid als aantoonbaar legaal bestempelde certificaten FSC, PEFC, CSA, SFI, MTCC en TLTV. Honderd procent van het gecertificeerde hout op de Nederlandse markt voldoet aan de inkoopcriteria van de Nederlandse overheid (Oldenburger, J., A. Winterink en N. Leek, 2010).

Inkoopcriteria duurzaam hout en houtproducten

In juni 2008 zijn door de minister van VROM de inkoopcriteria voor duurzaam hout vastgesteld. De inkoopcriteria bevatten principes en criteria voor (1) duurzaam bosbeheer, (2) de handelsketen (CoC) en (3) het ontwikkelen, toepassen en beheren van certificeringssystemen.
De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) toetst verschillende certificeringsystemen voor duurzaam bosbeheer en handelsketen aan deze inkoopcriteria. Op deze wijze wordt bepaald welke certificaten voor aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout voldoen aan de eisen van de Nederlandse overheid. Op dit moment zijn FSC internationaal en PEFC internationaal met uitzondering van MTCS door TPAC goedgekeurd.

Beleidsprogramma Biodiversiteit

In het Beleidsprogramma Biodiversiteit heeft het kabinet zich ten doel gesteld dat het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2011 minimaal 50 procent is. De afgelopen jaren hebben een flinke stijging van het aandeel duurzaam geproduceerd hout laten zien.
Uit onderzoek (Oldenburger, J., A. Winterink en N. Leek, 2010) blijkt dat de doelstelling van 50 procent duurzaam hout op de Nederlandse markt in 2011 binnen bereik is. Wel blijft het aandeel gecertificeerd duurzaam tropisch hout achter bij duurzaam hout uit de niet-tropische gebieden.
Zelf koopt de rijksoverheid sinds 2010 alleen nog duurzaam geproduceerd hout in om zo het goede voorbeeld te geven en de vraag naar duurzaam hout te stimuleren.

Toelichting bij de tabel

De Nederlandse houtbalans beschrijft de productie, invoer, uitvoer en het verbruik van hout en houtproducten. Om de verschillende houtproducten te kunnen optellen zijn in de tabel alle hoeveelheden omgerekend naar m3 rondhoutequivalent zonder schors. Een rondhoutequivalent is de hoeveelheid rondhout die nodig is om een bepaald product te maken. Meer informatie hierover is te vinden in de technische toelichting.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Balans voor hout en houtproducten voor Nederland
Omschrijving
Ontwikkeling van de productie, invoer, uitvoer en het verbruik van hout en houtproducten in Nederland.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens Probos.
Berekeningswijze
De gegevens zijn berekend door Probos op basis van gegevens uit de statistiek voor de buitenlandse handel van het CBS.
Om de verschillende houtproducten te kunnen optellen zijn in de tabel alle hoeveelheden omgerekend naar m3 rondhoutequivalent zonder schors. Een rondhoutequivalent is de hoeveelheid rondhout die nodig is om een bepaald product te maken. Rondhout bestaat uit stammen of delen hiervan die niet verder bewerkt zijn dan gesnoeid, gekort en eventueel ontschorst.
Voor de omrekening van de oorspronkelijke eenheid (bijvoorbeeld m3 gezaagd hout of ton houtpulp) naar m3 rondhoutequivalent worden de waarden vermenigvuldigd met een productspecifieke conversiefactor. De waarden staan dan uitgedrukt als m3 rondhoutequivalent zonder schors.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Productie, invoer, uitvoer en verbruik van rondhout, gezaagd hout, plaatmaterialen, grondstoffen papier, papier en karton, tropisch hout.
Gegevens over de invoer en uitvoer van niet-tropisch en tropisch hout en houtproducten: herkomst en bestemming.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Kerngegevens bos en hout in Nederland (Probos, 2011).
Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2008 (Oldenburger, J., A. Winterink en N. Leek, 2010).
Betrouwbaarheidscodering
B (schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is).

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Balans voor hout en houtproducten voor Nederland, 1988 -2010 (indicator 0070, versie 12,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.