Balans voor hout en houtproducten voor Nederland, 2000 -2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2011 bedraagt het verbruik van hout en houtproducten 12,2 miljoen m3 (rondhoutequivalent). Hiervan is 48 procent toegepast bij de productie van papier en karton en 32 procent als gezaagd hout. Van het verbruik komt 8,0 procent uit Nederlandse bossen.

Helft verbruik voor papier- en kartonproductie

In 2011 is in Nederland 12,2 miljoen m3 (rondhoutequivalent) aan hout en houtproducten verbruikt. 48 procent van dit volume is gebruikt bij de productie van papier en karton. Gezaagd hout, plaatmaterialen en 'overige houtproducten' nemen respectievelijk 32, 16 en 4 procent van het totale verbruik voor hun rekening.

Zelfvoorzieningsgraad

In 2011 komt van het totale Nederlandse verbruik 8,0 procent uit het Nederlandse bos. Dit is 0,5 procent minder dan het jaar ervoor. Deze lichte afname wordt gecompenseerd door een toename van de invoer uit het buitenland.

Invoer vooral uit Europa

Het overgrote deel van het hout en de houtproducten in Nederland is ingevoerd uit het buitenland. De invoer bedraagt jaarlijks circa 22 miljoen m3 (rondhoutequivalent). Hiervan komt ongeveer driekwart uit de Europese Unie. In 2011 maakt tropisch hout ongeveer 4,0 procent uit van de invoer van alle houtproducten.

Certificering

In 2008 was 33,5 procent van het gezaagde hout en plaatmateriaal op de Nederlandse markt voorzien van een certificaat voor duurzaam bosbeheer. In 2011 is dit percentage bijna verdubbeld naar 65,7 procent. Vooral naaldhout komt met een certificaat op de Nederlandse markt (85,9 procent). 64 Procent van het in 2011 met een certificaat voor duurzaam bosbeheer op de Nederlandse markt gebrachte volume gezaagd hout en plaatmateriaal was voorzien van het PEFC certificaat. De rest van het volume (36 procent) was voorzien van het FSC-certificaat. Het marktaandeel ten opzichte van het totale houtverbruik komt voor PEFC daarmee uit op 42 procent en dat van FSC op 23,7 procent. Hiermee is de in het Beleidsprogramma Biodiversiteit geformuleerde ambitie van 50 procent duurzaam geproduceerd hout in 2011 ruim gehaald (Oldenburger, J., A. Winterink en C. de Groot, 2013).
In 2011 kan bijna 70 procent van het op de Nederlandse markt gebrachte volume gezaagd hout en plaatmateriaal als aantoonbaar legaal worden beschouwd. Het marktaandeel van certificeringssystemen en legaliteitsverklaringen die voldoen aan de inkoopcriteria van de Nederlandse overheid (FSC, PEFC, MTCS en TLTV) ligt met 67 procent iets lager (Oldenburger, J., A. Winterink en C. de Groot, 2013).

Inkoopcriteria duurzaam hout en houtproducten

In juni 2008 zijn door de toenmalige minister van VROM de inkoopcriteria voor duurzaam hout vastgesteld. De inkoopcriteria bevatten principes en criteria voor (1) duurzaam bosbeheer, (2) de handelsketen (CoC) en (3) het ontwikkelen, toepassen en beheren van certificeringssystemen.
De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) toetst verschillende certificeringsystemen voor duurzaam bosbeheer en handelsketen aan deze inkoopcriteria. Op deze wijze wordt bepaald welke certificaten voor aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout voldoen aan de eisen van de Nederlandse overheid. Op dit moment zijn FSC internationaal en PEFC internationaal met uitzondering van MTCS door TPAC goedgekeurd.
EU- houtverordening
Vanaf 3 maart 2013 wordt de EU-houtverordening om illegaal gekapt hout van de EU-markt te weren van kracht. De EU-houtverordening maakt het op de Europese markt brengen van illegaal gekapt hout strafbaar. Iedere partij die hout voor het eerst op de Europese markt brengt is verplicht middels het toepassen van een stelsel van zorgvuldigheidseisen (ook wel 'due diligence' genoemd) er zorg voor te dragen dat zij geen illegaal gekapt hout op de Europese markt brengt. De EU houtverordening heeft niet alleen betrekking op tropisch hout, ook gematigde houtsoorten vallen onder deze verordening net als een breed scala aan houtproducten.

Beleidsprogramma Biodiversiteit

In het Beleidsprogramma Biodiversiteit heeft het kabinet zich ten doel gesteld dat het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2011 minimaal 50 procent is. Uit de meest recente marktmeting "Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2011" (Oldenburger, J., A. Winterink en C. de Groot, 2013) blijkt dat de doelstelling van 50 procent duurzaam hout op de Nederlandse markt in 2011 is bereikt. Wel blijft het aandeel gecertificeerd duurzaam tropisch zaaghout achter bij duurzaam hout uit de niet-tropische gebieden.

Wat is rondhoutequivalent?

De Nederlandse houtbalans beschrijft de productie, invoer, uitvoer en het verbruik van hout en houtproducten. Om de verschillende houtproducten te kunnen optellen zijn in de tabel alle hoeveelheden omgerekend naar m3 rondhoutequivalent zonder schors. Een rondhoutequivalent is de hoeveelheid rondhout die nodig is om een bepaald product te maken. Meer informatie hierover is te vinden in de technische toelichting.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Balans voor hout en houtproducten voor Nederland
Omschrijving
Ontwikkeling van de productie, invoer, uitvoer en het verbruik van hout en houtproducten in Nederland.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens Probos.
Berekeningswijze
De gegevens zijn berekend door Probos op basis van gegevens uit de statistiek voor de buitenlandse handel van het CBS.
Om de verschillende houtproducten te kunnen optellen zijn in de tabel alle hoeveelheden omgerekend naar m3 rondhoutequivalent zonder schors. Een rondhoutequivalent is de hoeveelheid rondhout die nodig is om een bepaald product te maken. Rondhout bestaat uit stammen of delen hiervan die niet verder bewerkt zijn dan gesnoeid, gekort en eventueel ontschorst.
Voor de omrekening van de oorspronkelijke eenheid (bijvoorbeeld m3 gezaagd hout of ton houtpulp) naar m3 rondhoutequivalent worden de waarden vermenigvuldigd met een productspecifieke conversiefactor. De waarden staan dan uitgedrukt als m3 rondhoutequivalent zonder schors.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Productie, invoer, uitvoer en verbruik van rondhout, gezaagd hout, plaatmaterialen, grondstoffen papier, papier en karton, tropisch hout.
Gegevens over de invoer en uitvoer van niet-tropisch en tropisch hout en houtproducten: herkomst en bestemming.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Kerngegevens bos en hout in Nederland (Probos, 2011).
Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2008 (Oldenburger, J., A. Winterink en N. Leek, 2010).
Betrouwbaarheidscodering
B (schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is).

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Balans voor hout en houtproducten voor Nederland, 2000 -2011 (indicator 0070, versie 13,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.