Balans voor hout en houtproducten voor Nederland, 1988-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het jaarlijkse verbruik van hout en houtproducten bedraagt in Nederland circa 15 miljoen m3. Slechts 6% hiervan komt uit de Nederlandse bossen. Ongeveer de helft wordt toegepast als papier en karton.

  198819901995199920002001
        
  1 000 m3 r.e. zonder schors  
        
Productie1 1191 2601 1041 0441 039865
w.v.naaldhout770845693651645544
 loofhout349415411393394321
Invoer17 17017 01617 69821 53019 72519 729
Uitvoer4 6944 2554 7526 0076 0806 007
Verbruik14 50214 22013 52316 49815 60715 007
Statistisch verschil1)-907-199527-69-923-490
        
Bron: Probos.CBS/MC/jul03/0070
1) Berekeningsverschillen door omrekening naar r.e. (= rondhout-equivalenten).

Nederland erg bosarm

Nederland is één van de bosarmste landen van de wereld. Met ruim 0,3 miljoen hectare omvat het Nederlandse bos slechts 0,01% van de totale bosoppervlakte op aarde (SBH, 2001). De geschatte houtvoorraad in het Nederlandse bos bedraagt 58 miljoen m3 (Dirkse, G.M., et al. (2003)).

Houtproductie dekt maar klein deel verbruik

Nederland verbruikt jaarlijks circa 15 miljoen m3 (r.e. zonder schors) hout en houtproducten. In 2001 is hiervan slechts 0,9 miljoen m3 (6%) afkomstig uit het Nederlandse bos. De rest komt uit het buitenland. Voor de productie van het ingevoerde hout is in het buitenland een bosareaal nodig van 5,4 miljoen ha in de gematigde streken en 1,1 miljoen ha in de tropen. Dat is 2x de oppervlakte van Nederland (Probos, 2004).In 2001 bedraagt het verbruik aan tropisch hout 0,9 miljoen m3 (r.e. zonder schors).

Helft verbruik voor papier- en kartonproductie

Het Nederlandse verbruik van hout en houtproducten is sinds 1970 toegenomen van circa 10 miljoen naar circa 15 miljoen m3 (r.e. zonder schors) in 2001. Hiervan wordt bijna de helft (49%) gebruikt bij de productie van papier en karton. Andere belangrijke toepassingen zijn gezaagd hout (30% van het totale verbruik), plaatmaterialen (15% van het totale verbruik) en 'overige houtproducten' (6% van het totale verbruik) (Probos, 2004).

Meeste hout en houtproducten afkomstig uit Europa

De invoer van hout en houtproducten omvat de laatste jaren circa 20 miljoen m3 (r.e. zonder schors) per jaar. In 2002 omvat de invoer o.a. 351 duizend m3 rondhout (exclusief brandhout; zonder schors), 2,7 miljoen m3 gezaagd naaldhout, 0,7 miljoen m3 gezaagd loofhout, en 3,2 miljoen ton papier en karton.De meeste hout en houtproducten worden ingevoerd uit landen in West- en Oost-Europa. In 2001 is 1,0 miljoen m3 (r.e. zonder schors) afkomstig uit tropische bossen.

Wereldvoorraden en verbruik

Met 3,5 miljard hectare is bos één van de belangrijkste bodembedekkers op aarde. Het meeste bos bevindt zich in Rusland (22%) en Brazilië (16%), gevolgd door Canada (7%), VS (6%) en China (4%). Tussen 1990 en 1995 is het wereldbosareaal jaarlijks met ruim 11 miljoen hectare afgenomen, en na 1995 met 9 miljoen hectare per jaar. In de ontwikkelingslanden neemt het bosareaal dramatisch af, terwijl in de ontwikkelde landen het bosareaal jaarlijks toeneemt met bijna 2 miljoen hectare.Op wereldschaal levert het bos jaarlijks 3,2 miljard m3 hout. Naar schatting 55% hiervan bestaat uit brandhout, dat in veel gebieden nog steeds één van de belangrijkste energiebronnen is. Werkhout (het overige hout) is rondhout dat als zodanig kan worden gebruikt (palen), of voor verwerking tot producten geschikt is. De wereldproductie van werkhout bedraagt 1,5 miljard m3. Hiervan produceren de ontwikkelde landen 70% en de ontwikkelingslanden 30% (SBH, 2001).

Bronnen

  • Dirkse, G.M., W.P. Daamen, H. Schoonderwoerd en J.M. Paasman (2003). Meetnet Functievervulling bos; Het Nederlandse bos 2001-2002. Expertisecentrum LNV, Ede.
  • Probos (2004). Website Probos. Probos, Wageningen.
  • SBH (2001). Werelbosareaal neemt af, vraag naar hout stijgt. Bos en hout berichten, 2001(2). Stichting Bos en Hout, Wageningen.

Relevante informatie

  • Probos is een kennis- en adviescentrum voor de bos-, hout- en papiersector.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De Nederlandse productie van hout en houtproducten is berekend op basis van een enquête onder rondhoutverwerkende bedrijven. De hier genoemde productiecijfers kunnen afwijken van de oogstcijfers die het Milieucompendium vermeldt in de tabel en tekst van 'Ontwikkeling van het Nederlandse bos'. De laatstgenoemde cijfers zijn gebaseerd op metingen in het bos.Om de verschillende houtproducten te kunnen optellen zijn in de tabel alle hoeveelheden omgerekend naar de hoeveelheid rondhout die nodig is om producten te maken. Bij de omrekening naar rondhout-equivalenten is ervan uitgegaan dat de helft van het hout dat overblijft bij de verwerking van rondhout naar gezaagd hout, weer wordt ingezet bij de productie van andere houtproducten, zoals spaan- en vezelplaten en papier en karton. Rondhout bestaat uit stammen of delen hiervan die niet verder bewerkt zijn dan gesnoeid, gekort en eventueel ontschorst.
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Balans voor hout en houtproducten voor Nederland, 1988-2001 (indicator 0070, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.