Bruto toegevoegde waarde en milieudruk door de industrie, 1995-2015

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Terwijl de bruto toegevoegde waarde van de industrie in de periode 1995-2015 toegenomen is met 34 procent is het energieverbruik en de milieuvervuiling door de belangrijkste stoffen in de industrie afgenomen.

Ontwikkeling milieudruk en toegevoegde waarde

De bruto toegevoegde waarde van de industrie is sinds 1995 met 34 procent toegenomen. Het energieverbruik is in dezelfde periode met ongeveer 17 procent afgenomen. De daarbij behorende belangrijkste vervuiling laat dalende trends zien. De emissie van kooldioxide (CO2) nam met 9 procent af, het totaal aan broeikasgassen 28 procent, de verzurende stoffen stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SO2) namen af met 58 en 78 procent; van de overige luchtverontreinigende stoffen, vluchtige organische stoffen (VOS, exclusief methaan) en fijn stof (PM10) namen af met 61 en 68 procent. De hoeveelheid afval dat vrijkwam is in de periode 1995-2014 ongeveer met ruim een kwart afgenomen.
De dalingen zijn voor een deel het gevolg van een verschuiving van zware stookolie naar voornamelijk aardgas als brandstof. Ook spelen technische maatregelen zoals schonere brander-technieken, rookgas-ontzwaveling, selectieve katalytische reductie en verhoging van het rendement bij de terugwinning van product-ontzwaveling een rol.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Bruto toegevoegde waarde en milieudruk van de doelgroep industrie
Omschrijving
De economische ontwikkelingen in de industrie versus de milieudruk die door de activiteiten bij de industrie ontstaat
Verantwoordelijk instituut
CBS, Emissieregistratie, Rijkswaterstaat Leefomgeving
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Opmerking
De geïndexeerde cijfers zijn gebaseerd op data volgens de berekeningswijze van de Nationale rekeningen en wijken daarom iets af van de data zoals van de IPCC en dergelijke.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representa-tiviteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bruto toegevoegde waarde en milieudruk door de industrie, 1995-2015 (indicator 0109, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.