Emissie naar lucht, water en bodem

Emissies naar lucht door de Energievoorziening, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ten opzichte van 1990 vertonen de emissies van alle macrostoffen een dalende trend. Uitzondering hierop is de emissie van kooldioxide die licht blijft stijgen.

  1990 1995 1999 2000 2001 2002*
           
miljoen kg        
Zwaveldioxide (SO2) 45 17 13 15 16 17
Vuurhaarden 45 16 13 15 16 17
Proces/overige 0,25 0,22 0,079 0,10 0,10 0,07
Stikstofoxiden (NOx) 80 64 55 50 48 48
Vuurhaarden 79 64 55 50 47 48
Proces/overige 0,99 0,28 0,49 0,091 0,18 0,02
Koolmonoxide (CO) 15 21 29 28 26 25
Vuurhaarden 10 15 24 23 21 21
Proces/overige 5,0 6,9 4,5 4,3 4,6 4,3
             
Kooldioxide (CO2) 41 058 45 993 45 475 49 803 52 789 53 104
Vuurhaarden 40 673 45 538 45 096 49 248 52 231 52 484
Proces/overige 385 455 379 555 557 620
Fijn stof 1,6 0,68 1) 0,37 0,46 0,45
Vuurhaarden 1,5 0,40 1) 0,30 0,35 0,37
Proces/overige 0,10 0,29 1) 0,07 0,11 0,07
VOS 2) 26 26 22 21 20 18
Vuurhaarden 2,0 3,6 4,0 3,9 2,3 2,2
Proces/overige 24 22 18 17 17 15
 
Methaan (CH4) 181 174 150 137 140 125
Vuurhaarden 2,7 4,2 5,9 5,6 5,4 4,9
Proces/overige 178 170 144 131 134 120
Distikstofoxide (N2O) 0,35 0,38 0,37 0,37 0,36 0,38
Vuurhaarden 0,35 0,38 0,33 0,37 0,25 0,38
Proces/overige 0,000 0,000 0,037 0,00 0,10 0,00
             
Bron: CCDM, 2003. CBS/MC/aug03/0121
1) Onvolledige waarneming.
2) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.

Ontwikkeling emissies naar lucht

Na een daling van de emissies van zwaveldioxide tot 1999 zijn de emissies daarna weer toegenomen. Dit komt door een grotere inzet van steenkool bij de elektriciteitproductie en het hogere zwavelgehalte van de steenkool dan voorheen. De veranderingen van de emissies van 2002 ten opzichte van 2001 zijn voor een groot deel het gevolg van een verandering van inzet van steenkool en aardgas in de betreffende jaren.Door een hogere elektriciteitsproductie en een lagere invoer van elektriciteit is de emissie van CO2 licht toegenomen.

Emissie van methaan

Methaan komt vooral vrij bij de winning van olie en aardgas. Er worden maatregelen getroffen om de emissie te laten afnemen.

Bronnen van de emissies

De emissies worden veroorzaakt door:

Methodiek

De tabel geeft de actuele emissies van stoffen die naar de lucht.

In verband met een onvolledige waarneming in de Milieuverslagen over 1999 bij deze doelgroep, zijn de emissies van fijn stof niet beschikbaar.

Referenties

  • CCDM (2003). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2001 en ramingen 2002. Datawarehouse-Emissieregistratie. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag. Beschrijvingen van de berekeningsmethodiek vindt u in de meta-informatie van de Emissiemonitor op de website van de Emissieregistratie.

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Emissies naar lucht door de Energievoorziening, 1990-2002 (indicator 0121, versie 04 , 16 september 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.