Ontwikkelingen in de maatschappij

NAMEA: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
Bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2001* Broeikas-
effect
Verzuring Vermesting Afval-
beheer1)
Toegevoegde waarde in basisprijzen
               
      %        
Emissie door producenten     100 100 100 100 100
   
Landbouw en visserij 13,7 44,0 84,0 3,9 2,7
Delfstoffenwinning 2,6 0,4 0,1 5,4 3,0
Industrie          
w.v. 6,4 4,9 0,4 2,4 0,7
aardolie-industrie 14,8 2,5 5,2 38,3 2,6
chemische industrie, rubber- en kunststofindustrie 9,8 3,5 6,0 69,6 12,3
overige industriële bedrijven          
           
Energie- en waterleidingbedrijven 25,7 6,4 1,4 2,0 1,5
Bouwnijverheid 0,9 1,2 0,8 26,1 5,9
Handel, horeca en reparatie 2,8 1,6 0,5 8,9 14,9
Vervoer          
w.v.          
vervoer over land 4,3 6,9 2,1 2,2 2,3
vervoer over water 3,7 17,6 3,4 8,3 0,4
vervoer door de lucht 5,8 4,5 1,2 0,2 0,7
dienstverlening t.b.v. vervoer 0,2 0,2 0,1 1,3 1,3
           
Zakelijke dienstverlening, verhuur en communicatie 2,2 1,7 0,5 12,4 28,8
Milieudienstverlening 3,4 0,6 -6,6 -91,1 0,7
Overige diensten 3,6 4,0 0,9 10,2 22,4
 
Bron: CBS, 2002. CBS/MC/okt02
1) De gegevens hebben betrekking op 2000.

Emissies en milieuthema's: de rol van producenten

De landbouw is een relatief milieu-intensieve bedrijfstak met een beperkte bijdrage in de toegevoegde waarde. Het omgekeerde is waarneembaar voor zakelijke en overige dienstverlening; deze bedrijfstakken genereren samen de hoogste toegevoegde waarde met een relatief lage milieudruk. De transportsectoren (vervoer over land, water en door de lucht) die tezamen 3,4% van de Nederlandse toegevoegde waarde genereren dragen 12,9% bij aan de CO2-emissies van Nederlandse ingezetenen, hiervan wordt bijna 75% geëmitteerd in het buitenland.

Toelichting

In de tabel worden de bijdragen van verschillende economische activiteiten aan een aantal milieuthema's onderling met elkaar vergeleken. De procentuele aandelen van bedrijven in de totale productie van emissies worden vergeleken met de aandelen in de Nationale rekeningen (toelichting). De milieudienstverlening heeft een negatieve bijdrage aan de thema's Afvalbeheer en Vermesting. Dit komt omdat in deze tabel per bedrijfstak de netto emissie wordt weergegeven, ofwel de emissie waarvan de reiniging is afgetrokken.

Referenties

  • CBS (2002). Nationale Rekeningen 2001. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). NAMEA: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2001 (indicator 0214, versie 03 , 24 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.