Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De landbouw levert de grootste bijdrage aan de verzuring en vermesting; de industrie en de energievoorziening leveren samen voor meer dan de helft bij aan het milieuthema Klimaatverandering.

2008*Klimaat-veranderingVerzuringVermes-tingAfval 1)Toegevoegde waarde basisprijzen
      
 %    
      
Emissie door producenten100100100100100
Landbouw en visserij16365482
Delfstoffenwinning21004
Industrie2511122914
w.v.voedings- en genotmiddelenindustrie214143
 textiel- en lederindustrie00000
 papierindustrie, uitgeverijen en drukkerijen10121
 aardolie-industrie65001
 chemische industrie, rubber- en kunststofindustrie92532
 basismetaalindustrie42050
 metaalproducten- en machine-industrie10012
 overige industriële bedrijven21133
Energie- en waterleidingbedrijven273132
Bouwnijverheid124476
Handel, horeca en reparatie310414
Vervoer1539714
w.v.vervoer over land441.2
 vervoer over water4274.0
 vervoer door de lucht772.0
 dienstverlening t.b.v. vervoer000.2
Zakelijke dienstverlening, verhuur en communicatie321231
Milieudienstverlening412051
Overige diensten440123
      
Bron: CBS (2009).CBS/CLO/dec09/0214
1) Cijfers 2006.

De rol van producenten in milieuthema's

De landbouw is een relatief milieu-intensieve bedrijfstak met een beperkte bijdrage in de toegevoegde waarde. Het omgekeerde is waarneembaar voor zakelijke en overige dienstverlening; deze bedrijfstakken genereren samen de hoogste toegevoegde waarde met een relatief lage milieudruk. De transportsectoren (vervoer over land, water en door de lucht) die samen 4,4% van de Nederlandse toegevoegde waarde genereren, dragen 15,1% bij aan de broeikasgasemissies van Nederlandse ingezetenen en 38,9% aan de emissies van verzurende stoffen.
Afval is zowel afvalresiduen als afvalproducten. Hier zorgt de bouwnijverheid met 47% voor de grootste bijdrage.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde
Omschrijving
De bijdragen van economische sectoren aan de milieuthema's klimaatverandering, verzuring, vermesting en afvalbeheer en de bijdrage van economische activiteiten aan de bruto toegevoegde waarde
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Methodiekbeschrijving: Milieurekeningen
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Methodiekbeschrijving: Milieurekeningen
Opmerking
De tabel geeft de bijdragen van de verschillende economische activiteiten aan een aantal milieuthema's. De procentuele aandelen van de bedrijven in de totale productie van emissies worden vergeleken met de aandelen in de toegevoegde waarde.
De cijfers over afval hebben betrekking op 2006.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2008 (indicator 0214, versie 09,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.