NAMEA: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De landbouw levert de grootste bijdrage aan de verzuring en vermesting; de industrie en de energievoorziening leveren samen voor meer dan de helft bij aan het milieuthema Klimaatverandering.

2005*Klimaat-veranderingVerzuringVermestingAfval 1)Toegevoegde waarde basisprijzen
      
 %    
      
Emissie door producenten100100100100100
Landbouw en visserij 14366382
Delfstoffenwinning21013
Industrie2811102814
w.v.voedings- en genotmiddelenindustrie214183
 textiel- en lederindustrie00000
 papierindustrie, uitgeverijen en drukkerijen10122
 aardolie-industrie65001
 chemische industrie, rubber- en kunststofindustrie123423
 basismetaalindustrie42041
 metaalproducten- en machine-industrie10002
 overige industriële bedrijven21033
Energie- en waterleidingbedrijven286131
Bouwnijverheid113475
Handel, horeca en reparatie320315
Vervoer1537617
w.v.vervoer over land45202
 vervoer over water426300
 vervoer door de lucht76100
 dienstverlening t.b.v. vervoer00001
Zakelijke dienstverlening, verhuur en communicatie221130
Milieudienstverlening411581
Overige diensten431221
      
Bron: CBS (2006).CBS/MNC/jan07/0214
1) Cijfers 2004. Sinds dit jaar wordt ook de hoeveelheid nuttig toegepast afval meegenomen. De oudere jaren zjjn aangepast.

De rol van producenten in milieuthema's

De landbouw is een relatief milieu-intensieve bedrijfstak met een beperkte bijdrage in de toegevoegde waarde. Het omgekeerde is waarneembaar voor zakelijke en overige dienstverlening; deze bedrijfstakken genereren samen de hoogste toegevoegde waarde met een relatief lage milieudruk. De transportsectoren (vervoer over land, water en door de lucht) die tezamen 4,7% van de Nederlandse toegevoegde waarde genereren, dragen 13,7% bij aan de broeikasgasemissies van Nederlandse ingezetenen en 36,6% aan de emissies van verzurende stoffen.
Sinds dit jaar is voor de gegevens van afval de totale hoeveelheid vrijgekomen afval opgenomen en niet alleen de hoeveelheid gestort en verbrand afval. Ook de hoeveelheid vrijgekomen afval dat nuttig wordt ingezet voor hergebruik is meegenomen. Hierdoor is de hoeveelheid afval met een factor 6 toegenomen. In de oudere versies van deze indicator zijn deze gegevens ook aangepast.

Bronnen

  • CBS (2006). Nationale Rekeningen 2005. CBS, Voorburg/Heerlen.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De tabel geeft de bijdragen van de verschillende economische activiteiten aan een aantal milieuthema's. De procentuele aandelen van bedrijven in de totale productie van emissies worden vergeleken met de aandelen in de toegevoegde waarde.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). NAMEA: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2005 (indicator 0214, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.