Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De landbouw levert de grootste bijdrage aan de verzuring en vermesting; de industrie en de energievoorziening leveren samen voor meer dan de helft bij aan het milieuthema Klimaatverandering.

2010*Klimaat-veranderingVerzuringVermes-tingAfval 1)Toegevoegde waarde basisprijzen
      
 %    
      
Emissie door producenten100100100100100
Landbouw en visserij15404992
Delfstoffenwinning11003
Industrie238132812
w.v.voedings- en genotmiddelenindustrie215143
 textiel- en lederindustrie00000
 papierindustrie, uitgeverijen en drukkerijen10121
 aardolie-industrie63000
 chemische industrie, rubber- en kunststofindustrie00030
 basismetaalindustrie92550
 metaalproducten- en machine-industrie00012
 overige industriële bedrijven43236
Energie- en waterleidingbedrijven283132
Milieudienstverlening512261
Bouwnijverheid124475
Handel210313
Vervoer1440914
w.v.vervoer over land451.2
 vervoer over water4265.0
 vervoer door de lucht692.0
 dienstverlening t.b.v. vervoer000.1
Financiele en zakelijke dienstverlening321326
Overige diensten831232
      
Bron: CBS (2011).CBS/CLO/apr12/0214
1) Cijfers 2009.

De rol van producenten in milieuthema's

De landbouw is een relatief milieu-intensieve bedrijfstak met een beperkte bijdrage in de toegevoegde waarde. Het omgekeerde is waarneembaar voor zakelijke en overige dienstverlening; deze bedrijfstakken genereren samen de hoogste toegevoegde waarde met een relatief lage milieudruk.


De transportsectoren (vervoer over land, water en door de lucht) die samen 4 % van de Nederlandse toegevoegde waarde genereren, dragen 14 % bij aan de broeikasgasemissies van Nederlandse ingezetenen en 40 % aan de emissies van verzurende stoffen.
Afval is zowel afvalresiduen als afvalproducten. Hier zorgt de bouwnijverheid met 47% voor de grootste bijdrage.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2010
Omschrijving
De bijdragen van economische sectoren aan de milieuthema's klimaatverandering, verzuring, vermesting en afvalbeheer en de bijdrage van economische activiteiten aan de bruto toegevoegde waarde in 2010
Verantwoordelijk instituut
Centraal bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Methodiek beschrijving: Milieurekeningen
Basistabel
StatLinetabel: Milieu-economische kerncijfers, NAMEA
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Methodiek beschrijving: Milieurekeningen
Opmerking
De tabel geeft de bijdragen van de verschillende economische activiteiten aan een aantal milieuthema's. De procentuele aandelen van de bedrijven in de totale productie van emissies worden vergeleken met de aandelen in de toegevoegde waarde.
De cijfers over afval hebben betrekking op 2008.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2010 (indicator 0214, versie 11,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.