NAMEA: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De landbouw levert de grootste bijdrage aan de verzuring en vermesting; de energievoorziening aan het broeikaseffect.

 Broeikas-VerzuringVermesting Afval 1)Toegevoegde
 effect 1) waarde
     basisprijzen
      
 %    
Emissie door      
producenten100100100100100
Landbouw en visserij 14,142,182,31,32,5
Delfstoffenwinning2,50,40,22,62,6
      
Industrie     
w.v.voedings- en genot- middelenindustrie2,30,64,011,23,2
 textiel- en lederindustrie 0,20,00,20,60,3
 papierindustrie,      
 uitgeverijen en drukkerijen1,10,21,15,41,8
 aardolie-industrie5,84,00,31,00,4
 chemische industrie,      
 rubber- en12,82,04,66,32,3
 kunststofindustrie     
 basismetaalindustrie3,31,30,32,40,4
 metaalproducten-      
 en machine-industrie0,60,20,21,92,3
 overige industriële      
 bedrijven2,11,00,618,43,9
Energie- en      
waterleidingbedrijven25,65,31,21,41,8
Bouwnijverheid0,91,10,915,25,9
Handel, horeca      
en reparatie3,21,70,713,414,9
      
Vervoer     
w.v.over land4,27,52,81,72,3
 over water4,621,14,40,80,3
 door de lucht5,83,91,40,40,6
 dienstverlening      
 t.b.v. vervoer0,20,10,10,71,4
       
Zakelijke dienstverlening,      
verhuur en communicatie2,41,80,74,829,1
Milieudienstverlening4,30,6-7,15,00,7
Overige diensten4,15,01,25,523,5
      
Bron: CBS, 2003.CBS/MC/juli03/0214
1) De gegevens over vermesting en afval hebben betrekking op 2001.

Emissies en milieuthema's: de rol van producenten

De landbouw is een relatief milieu-intensieve bedrijfstak met een beperkte bijdrage in de toegevoegde waarde. Het omgekeerde is waarneembaar voor zakelijke en overige dienstverlening; deze bedrijfstakken genereren samen de hoogste toegevoegde waarde met een relatief lage milieudruk. De transportsectoren (vervoer over land, water en door de lucht) die tezamen 4,6% van de Nederlandse toegevoegde waarde genereren dragen 14,8% bij aan de CO2-emissies van Nederlandse ingezetenen.

Toelichting

In de tabel worden de bijdragen van verschillende economische activiteiten aan een aantal milieuthema's onderling met elkaar vergeleken. De procentuele aandelen van bedrijven in de totale productie van emissies worden vergeleken met de aandelen in de Nationale rekeningen (toelichting). De milieudienstverlening heeft een negatieve bijdrage aan de thema's Afvalbeheer en Vermesting. Dit komt omdat in deze tabel per bedrijfstak de netto emissie wordt weergegeven, ofwel de emissie waarvan de reiniging is afgetrokken.

Bronnen

  • CBS (2003). Nationale Rekeningen 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). NAMEA: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2002 (indicator 0214, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.