NAMEA: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De landbouw levert de grootste bijdrage aan de verzuring en vermesting; de industrie en de energievoorziening leveren samen voor meer dan de helft bij aan het milieuthema Klimaatverandering.

2007*Klimaat-veranderingVerzuringVermestingAfval 1)Toegevoegde waarde basisprijzen
      
 %    
      
Emissie door producenten100100100100100
Landbouw en visserij 14376072
Delfstoffenwinning21003
Industrie2813113014
w.v.voedings- en genotmiddelenindustrie214153
 textiel- en lederindustrie00000
 papierindustrie, uitgeverijen en drukkerijen10122
 aardolie-industrie66001
 chemische industrie, rubber- en kunststofindustrie123433
 basismetaalindustrie42050
 metaalproducten- en machine-industrie10012
 overige industriële bedrijven21133
Energie- en waterleidingbedrijven284132
Bouwnijverheid124466
Handel, horeca en reparatie210415
Vervoer1535617
w.v.vervoer over land451.2
 vervoer over water3233.0
 vervoer door de lucht772.0
 dienstverlening t.b.v. vervoer000.2
Zakelijke dienstverlening, verhuur en communicatie331131
Milieudienstverlening411771
Overige diensten440120
      
Bron: CBS (2008).CBS/MNC/dec08/0214
1) Cijfers 2005. Sinds 2004 wordt ook de hoeveelheid nuttig toegepast afval meegenomen. De oudere jaren zjjn aangepast. Het betreft niet-gevaarlijk afval.

De rol van producenten in milieuthema's

De landbouw is een relatief milieu-intensieve bedrijfstak met een beperkte bijdrage in de toegevoegde waarde. Het omgekeerde is waarneembaar voor zakelijke en overige dienstverlening; deze bedrijfstakken genereren samen de hoogste toegevoegde waarde met een relatief lage milieudruk. De transportsectoren (vervoer over land, water en door de lucht) die samen 4,7% van de Nederlandse toegevoegde waarde genereren, dragen 13,7% bij aan de broeikasgasemissies van Nederlandse ingezetenen en 36,6% aan de emissies van verzurende stoffen.
Sinds dit jaar is voor de gegevens van afval de totale hoeveelheid vrijgekomen afval opgenomen en niet alleen de hoeveelheid gestort en verbrand afval. Ook de hoeveelheid vrijgekomen afval dat nuttig wordt ingezet voor hergebruik is meegenomen. Hierdoor is de hoeveelheid afval met een factor 6 toegenomen. In de oudere versies van deze indicator zijn deze gegevens ook aangepast.

Bronnen

  • CBS (2008). Nationale Rekeningen 2007. CBS, Voorburg/Heerlen.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
NAMEA: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2007
Omschrijving
De bijdragen van economische sectoren aan de milieuthema's klimaatverandering, verzuring, vermesting en afvalbeheer en de bijdrage van economische sctiviteiten asan de bruto toegevoegde waarde in 2007
Verantwoordelijk instituut
Centraal bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Methodiek beschrijving: Milieurekeningen
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Methodiek beschrijving: Milieurekeningen
Opmerking
De tabel geeft de bijdragen van de verschillende economische activiteiten aan een aantal milieuthema's. De procentuele aandelen van de bedrijven in de totale productie van emissies worden vergeleken met de aandelen in de toegevoegde waarde.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). NAMEA: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2007 (indicator 0214, versie 08,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.