Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2020

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet langer geactualiseerd.

De informatie is nu te vinden bij Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema’s en bruto toegevoegde waarde, 2022.

De landbouw levert de grootste bijdrage aan de verzuring; de industrie en de energievoorziening dragen samen voor meer dan de helft bij aan het milieuthema Klimaatverandering.

2020* Klimaat-verandering Verzuring Afval 1) Toegevoegde waarde basisprijzen
         
  %      
         
Emissie door producenten 100 100 100 100
Landbouw en visserij 18 52 9 2
Delfstoffenwinning 1 0 0 0
Industrie 28 9 27 12
Energie- en waterleidingbedrijven 24 2   1
Milieudienstverlening 6 1   0
Bouwnijverheid 2 2 47 5
Handel 2 1   14
Vervoer 13 30   4
Financiele en zakelijke dienstverlening 2 1   21
Overige diensten 4 1   39
         
Bron: CBS CBS/CLO/apr22/0214
1) Cijfers 2018.

De rol van producenten in milieuthema's

De landbouw is relatief milieu-intensief, maar de bijdrage van deze bedrijfstak aan de toegevoegde waarde is met 2 procent relatief bescheiden. Het omgekeerde geldt voor de financiële en zakelijke dienstverlening, waar met een relatief lage milieudruk 21 procent van de toegevoegde waarde gegenereerd wordt.
De transportsector (vervoer over land, water en door de lucht en dienstverlening ten behoeve van vervoer) is goed voor 4 procent van de Nederlandse toegevoegde waarde. Deze sector draagt 13 procent bij aan de broeikasgasemissies van Nederlandse ingezetenen en 30 procent aan de emissies van verzurende stoffen.
In 2020 genereerde de bouwnijverheid 5 procent van de toegevoegde waarde. Deze bedrijfstak zorgt voor bijna de helft van het totale afval van producenten. De industrie draagt meer dan een kwart bij aan de emissies en afval. Met 12 procent was de bijdrage van de industrie aan de toegevoegde waarde in 2020 wel beduidend hoger die van de bouw.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2020
Omschrijving
De bijdragen van economische sectoren aan de milieuthema's klimaatverandering, verzuring en afvalbeheer en de bijdrage van economische activiteiten aan de bruto toegevoegde waarde. De gegevens over klimaatverandering en verzuring betreffen 2020 (voorlopige cijfers). De gegevens over afvalbeheer 2020.
Verantwoordelijk instituut
Centraal bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
De korte onderzoekbeschrijving Milieurekeningen (CBS, 2022) geeft informatie over de berekeningswijze.
Basistabel
De basistabellen zijn te vinden in de boom van StatLine bij Milieurekeningen (nationale rekeningen).
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Milieurekeningen (Korte onderzoekbeschrijving) (CBS, 2022)
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2020 (indicator 0214, versie 20,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.