Ontwikkelingen in de maatschappij

NAMEA: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De landbouw levert de grootste bijdrage aan de verzuring en vermesting; de energievoorziening aan het broeikaseffect.

  Broeikas- Verzuring Vermesting Afval 1) Toegevoegde
  effect   1)   waarde
          basisprijzen
           
  %        
Emissie door          
producenten 100 100 100 100 100
Landbouw en visserij 14,1 42,1 82,3 1,3 2,5
Delfstoffenwinning 2,5 0,4 0,2 2,6 2,6
           
Industrie          
w.v. voedings- en genot- middelenindustrie 2,3 0,6 4,0 11,2 3,2
  textiel- en lederindustrie 0,2 0,0 0,2 0,6 0,3
  papierindustrie,          
  uitgeverijen en drukkerijen 1,1 0,2 1,1 5,4 1,8
  aardolie-industrie 5,8 4,0 0,3 1,0 0,4
  chemische industrie,          
  rubber- en 12,8 2,0 4,6 6,3 2,3
  kunststofindustrie          
  basismetaalindustrie 3,3 1,3 0,3 2,4 0,4
  metaalproducten-          
  en machine-industrie 0,6 0,2 0,2 1,9 2,3
  overige industriële          
  bedrijven 2,1 1,0 0,6 18,4 3,9
Energie- en          
waterleidingbedrijven 25,6 5,3 1,2 1,4 1,8
Bouwnijverheid 0,9 1,1 0,9 15,2 5,9
Handel, horeca          
en reparatie 3,2 1,7 0,7 13,4 14,9
           
Vervoer          
w.v. over land 4,2 7,5 2,8 1,7 2,3
  over water 4,6 21,1 4,4 0,8 0,3
  door de lucht 5,8 3,9 1,4 0,4 0,6
  dienstverlening          
  t.b.v. vervoer 0,2 0,1 0,1 0,7 1,4
             
Zakelijke dienstverlening,          
verhuur en communicatie 2,4 1,8 0,7 4,8 29,1
Milieudienstverlening 4,3 0,6 -7,1 5,0 0,7
Overige diensten 4,1 5,0 1,2 5,5 23,5
           
Bron: CBS, 2003. CBS/MC/juli03/0214
1) De gegevens over vermesting en afval hebben betrekking op 2001.

Emissies en milieuthema's: de rol van producenten

De landbouw is een relatief milieu-intensieve bedrijfstak met een beperkte bijdrage in de toegevoegde waarde. Het omgekeerde is waarneembaar voor zakelijke en overige dienstverlening; deze bedrijfstakken genereren samen de hoogste toegevoegde waarde met een relatief lage milieudruk. De transportsectoren (vervoer over land, water en door de lucht) die tezamen 4,6% van de Nederlandse toegevoegde waarde genereren dragen 14,8% bij aan de CO2-emissies van Nederlandse ingezetenen.

Toelichting

In de tabel worden de bijdragen van verschillende economische activiteiten aan een aantal milieuthema's onderling met elkaar vergeleken. De procentuele aandelen van bedrijven in de totale productie van emissies worden vergeleken met de aandelen in de Nationale rekeningen (toelichting). De milieudienstverlening heeft een negatieve bijdrage aan de thema's Afvalbeheer en Vermesting. Dit komt omdat in deze tabel per bedrijfstak de netto emissie wordt weergegeven, ofwel de emissie waarvan de reiniging is afgetrokken.

Referenties

  • CBS (2003). Nationale Rekeningen 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). NAMEA: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2002 (indicator 0214, versie 04 , 2 oktober 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.