Ontwikkelingen in de maatschappij

NAMEA: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De landbouw levert de grootste bijdrage aan de verzuring en vermesting; de energievoorziening aan het milieuthema Klimaatverandering.

2004* Klimaat-verandering Verzuring Vermesting Afval 1) Toegevoegde waarde basisprijzen
           
  %        
           
Emissie door producenten 100 100 100 100 100
Landbouw en visserij 14,3 36,3 57,2 7,5 2,1
Delfstoffenwinning 1,8 0,4 0,1 0,4 2,7
Industrie 27,4 11,9 10,9 29,8 14,0
w.v. voedings- en genotmiddelenindustrie 2,3 0,6 4,1 17,5 2,6
  textiel- en lederindustrie 0,1 0,0 0,2 0,1 0,3
  papierindustrie, uitgeverijen en drukkerijen 0,8 0,3 0,9 1,6 1,7
  aardolie-industrie 6,4 5,5 0,4 0,3 0,6
  chemische industrie, rubber- en kunststofindustrie 11,7 2,5 4,5 2,5 2,7
  basismetaalindustrie 3,7 1,7 0,3 4,2 0,5
  metaalproducten- en machine-industrie 0,5 0,2 0,1 0,5 2,2
  overige industriële bedrijven 1,9 1,2 0,4 3,2 3,4
Energie- en waterleidingbedrijven 28,9 6,5 1,4 2,9 1,6
Bouwnijverheid 0,7 1,1 3,5 46,6 5,7
Handel, horeca en reparatie 2,6 1,6 0,5 3,5 15,0
Vervoer 13,7 36,6 7,5 1,0 4,7
w.v. vervoer over land 4,3 8,2 2,3 . 2,4
  vervoer over water 3,6 23,6 3,9 . 0,4
  vervoer door de lucht 5,5 4,4 1,2 . 0,5
  dienstverlening t.b.v. vervoer 0,3 0,4 0,1 . 1,5
Zakelijke dienstverlening, verhuur en communicatie 2,4 1,9 0,7 1,2 29,5
Milieudienstverlening 3,8 0,7 17,4 5,3 0,7
Overige diensten 4,3 3,0 0,7 1,8 24,0
           
Bron: CBS (2005). CBS/MNC/sept05/0214
1) Cijfers 2003. Let op, de cijfers voor afval zijn onlangs aangepast (feb 2007)

De rol van producenten in milieuthema's

De landbouw is een relatief milieu-intensieve bedrijfstak met een beperkte bijdrage in de toegevoegde waarde. Het omgekeerde is waarneembaar voor zakelijke en overige dienstverlening; deze bedrijfstakken genereren samen de hoogste toegevoegde waarde met een relatief lage milieudruk. De transportsectoren (vervoer over land, water en door de lucht) die tezamen 4,7% van de Nederlandse toegevoegde waarde genereren, dragen 13,7% bij aan de broeikasgasemissies van Nederlandse ingezetenen en 36,6% aan de emissies van verzurende stoffen.

Referenties

  • CBS (2005). Nationale Rekeningen 2004. CBS, Voorburg/Heerlen.

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

De tabel geeft de bijdragen van de verschillende economische activiteiten aan een aantal milieuthema's. De procentuele aandelen van bedrijven in de totale productie van emissies worden vergeleken met de aandelen in de toegevoegde waarde.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). NAMEA: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2004 (indicator 0214, versie 06 , 16 september 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.