Ontwikkelingen in de maatschappij

NAMEA: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De landbouw levert de grootste bijdrage aan de verzuring en vermesting; de industrie en de energievoorziening leveren samen voor meer dan de helft bij aan het milieuthema Klimaatverandering.

2005* Klimaat-verandering Verzuring Vermesting Afval 1) Toegevoegde waarde basisprijzen
           
  %        
           
Emissie door producenten 100 100 100 100 100
Landbouw en visserij 14 36 63 8 2
Delfstoffenwinning 2 1 0 1 3
Industrie 28 11 10 28 14
w.v. voedings- en genotmiddelenindustrie 2 1 4 18 3
  textiel- en lederindustrie 0 0 0 0 0
  papierindustrie, uitgeverijen en drukkerijen 1 0 1 2 2
  aardolie-industrie 6 5 0 0 1
  chemische industrie, rubber- en kunststofindustrie 12 3 4 2 3
  basismetaalindustrie 4 2 0 4 1
  metaalproducten- en machine-industrie 1 0 0 0 2
  overige industriële bedrijven 2 1 0 3 3
Energie- en waterleidingbedrijven 28 6 1 3 1
Bouwnijverheid 1 1 3 47 5
Handel, horeca en reparatie 3 2 0 3 15
Vervoer 15 37 6 1 7
w.v. vervoer over land 4 5 2 0 2
  vervoer over water 4 26 3 0 0
  vervoer door de lucht 7 6 1 0 0
  dienstverlening t.b.v. vervoer 0 0 0 0 1
Zakelijke dienstverlening, verhuur en communicatie 2 2 1 1 30
Milieudienstverlening 4 1 15 8 1
Overige diensten 4 3 1 2 21
           
Bron: CBS (2006). CBS/MNC/jan07/0214
1) Cijfers 2004. Sinds dit jaar wordt ook de hoeveelheid nuttig toegepast afval meegenomen. De oudere jaren zjjn aangepast.

De rol van producenten in milieuthema's

De landbouw is een relatief milieu-intensieve bedrijfstak met een beperkte bijdrage in de toegevoegde waarde. Het omgekeerde is waarneembaar voor zakelijke en overige dienstverlening; deze bedrijfstakken genereren samen de hoogste toegevoegde waarde met een relatief lage milieudruk. De transportsectoren (vervoer over land, water en door de lucht) die tezamen 4,7% van de Nederlandse toegevoegde waarde genereren, dragen 13,7% bij aan de broeikasgasemissies van Nederlandse ingezetenen en 36,6% aan de emissies van verzurende stoffen.
Sinds dit jaar is voor de gegevens van afval de totale hoeveelheid vrijgekomen afval opgenomen en niet alleen de hoeveelheid gestort en verbrand afval. Ook de hoeveelheid vrijgekomen afval dat nuttig wordt ingezet voor hergebruik is meegenomen. Hierdoor is de hoeveelheid afval met een factor 6 toegenomen. In de oudere versies van deze indicator zijn deze gegevens ook aangepast.

Referenties

  • CBS (2006). Nationale Rekeningen 2005. CBS, Voorburg/Heerlen.

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

De tabel geeft de bijdragen van de verschillende economische activiteiten aan een aantal milieuthema's. De procentuele aandelen van bedrijven in de totale productie van emissies worden vergeleken met de aandelen in de toegevoegde waarde.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). NAMEA: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2005 (indicator 0214, versie 07 , 9 februari 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.