Ontwikkelingen in de maatschappij

Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De landbouw levert de grootste bijdrage aan de verzuring en vermesting; de industrie en de energievoorziening leveren samen voor meer dan de helft bij aan het milieuthema Klimaatverandering.

2008* Klimaat-verandering Verzuring Vermes-ting Afval 1) Toegevoegde waarde basisprijzen
           
  %        
           
Emissie door producenten 100 100 100 100 100
Landbouw en visserij 16 36 54 8 2
Delfstoffenwinning 2 1 0 0 4
Industrie 25 11 12 29 14
w.v. voedings- en genotmiddelenindustrie 2 1 4 14 3
  textiel- en lederindustrie 0 0 0 0 0
  papierindustrie, uitgeverijen en drukkerijen 1 0 1 2 1
  aardolie-industrie 6 5 0 0 1
  chemische industrie, rubber- en kunststofindustrie 9 2 5 3 2
  basismetaalindustrie 4 2 0 5 0
  metaalproducten- en machine-industrie 1 0 0 1 2
  overige industriële bedrijven 2 1 1 3 3
Energie- en waterleidingbedrijven 27 3 1 3 2
Bouwnijverheid 1 2 4 47 6
Handel, horeca en reparatie 3 1 0 4 14
Vervoer 15 39 7 1 4
w.v. vervoer over land 4 4 1 . 2
  vervoer over water 4 27 4 . 0
  vervoer door de lucht 7 7 2 . 0
  dienstverlening t.b.v. vervoer 0 0 0 . 2
Zakelijke dienstverlening, verhuur en communicatie 3 2 1 2 31
Milieudienstverlening 4 1 20 5 1
Overige diensten 4 4 0 1 23
           
Bron: CBS (2009). CBS/CLO/dec09/0214
1) Cijfers 2006.

De rol van producenten in milieuthema's

De landbouw is een relatief milieu-intensieve bedrijfstak met een beperkte bijdrage in de toegevoegde waarde. Het omgekeerde is waarneembaar voor zakelijke en overige dienstverlening; deze bedrijfstakken genereren samen de hoogste toegevoegde waarde met een relatief lage milieudruk. De transportsectoren (vervoer over land, water en door de lucht) die samen 4,4% van de Nederlandse toegevoegde waarde genereren, dragen 15,1% bij aan de broeikasgasemissies van Nederlandse ingezetenen en 38,9% aan de emissies van verzurende stoffen.
Afval is zowel afvalresiduen als afvalproducten. Hier zorgt de bouwnijverheid met 47% voor de grootste bijdrage.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde

Omschrijving

De bijdragen van economische sectoren aan de milieuthema's klimaatverandering, verzuring, vermesting en afvalbeheer en de bijdrage van economische activiteiten aan de bruto toegevoegde waarde

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Methodiekbeschrijving: Milieurekeningen

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Methodiekbeschrijving: Milieurekeningen

Opmerking

De tabel geeft de bijdragen van de verschillende economische activiteiten aan een aantal milieuthema's. De procentuele aandelen van de bedrijven in de totale productie van emissies worden vergeleken met de aandelen in de toegevoegde waarde.De cijfers over afval hebben betrekking op 2006.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2009). Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2008 (indicator 0214, versie 09 , 11 december 2009 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.