Ontwikkelingen in de maatschappij

Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De landbouw levert de grootste bijdrage aan de verzuring en vermesting; de industrie en de energievoorziening leveren samen voor meer dan de helft bij aan het milieuthema Klimaatverandering.

2012* Klimaat-verandering Verzuring Vermes-ting 1) Afval 1) Toegevoegde waarde basisprijzen
           
  %        
           
Emissie door producenten 100 100 100 100 100
Landbouw en visserij 15 39 49 9 2
Delfstoffenwinning 1 1 0 0 4
Industrie 24 10 13 28 13
w.v. voedings- en genotmiddelenindustrie 2 1 5 15 3
  textiel- en lederindustrie 0 0 0 0 0
  papierindustrie, uitgeverijen en drukkerijen 1 0 1 2 1
  aardolie-industrie 6 3 0 1 1
  chemische industrie, rubber- en kunststofindustrie 0 0 0 3 0
  basismetaalindustrie 9 2 5 3 0
  metaalproducten- en machine-industrie 0 0 0 1 2
  overige industriële bedrijven 5 3 2 3 5
Energie- en waterleidingbedrijven 26 4 1 2 2
Milieudienstverlening 5 1 22 2 1
Bouwnijverheid 2 3 4 48 5
Handel 2 1 0 . 12
Vervoer 15 39 9 . 4
w.v. vervoer over land 4 4 1 . 2
  vervoer over water 5 27 5 . 0
  vervoer door de lucht 7 8 2 . 0
  dienstverlening t.b.v. vervoer 0 0 0 . 2
Financiele en zakelijke dienstverlening 2 1 1 . 25
Overige diensten 7 3 1 . 32
           
Bron: CBS (2012). CBS/CLO/jan11/0214
1) Cijfers 2010.

De rol van producenten in milieuthema's

De landbouw is een relatief milieu-intensieve bedrijfstak met een beperkte bijdrage in de toegevoegde waarde. Het omgekeerde is waarneembaar voor zakelijke en overige dienstverlening; deze bedrijfstakken genereren samen de hoogste toegevoegde waarde met een relatief lage milieudruk.


De transportsectoren (vervoer over land, water en door de lucht) die samen 4 procent van de Nederlandse toegevoegde waarde genereren, dragen 15 procent bij aan de broeikasgasemissies van Nederlandse ingezetenen en 39 procent aan de emissies van verzurende stoffen.
Afval is zowel afvalresiduen als afvalproducten. Hier zorgt de bouwnijverheid met 48% voor de grootste bijdrage.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2012

Omschrijving

De bijdragen van economische sectoren aan de milieuthema's klimaatverandering, verzuring, vermesting en afvalbeheer en de bijdrage van economische activiteiten aan de bruto toegevoegde waarde in 2012

Verantwoordelijk instituut

Centraal bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Methodiek beschrijving: Milieurekeningen

Basistabel

StatLinetabel: Milieu-economische kerncijfers, NAMEA

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Methodiek beschrijving: Milieurekeningen

Opmerking

De tabel geeft de bijdragen van de verschillende economische activiteiten aan een aantal milieuthema's. De procentuele aandelen van de bedrijven in de totale productie van emissies worden vergeleken met de aandelen in de toegevoegde waarde.De cijfers over afval hebben betrekking op 2010.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2012 (indicator 0214, versie 12 , 17 december 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.