Ontwikkelingen in de maatschappij

Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema\'s en bruto toegevoegde waarde, 2015

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De landbouw levert de grootste bijdrage aan de verzuring; de industrie en de energievoorziening dragen samen voor meer dan de helft bij aan het milieuthema Klimaatverandering.

2012* Klimaat-verandering Verzuring Afval 1) Toegevoegde waarde basisprijzen  
           
  %        
           
Emissie door producenten 100 100 100 100  
Landbouw en visserij 15 44 8 2  
Delfstoffenwinning 2 1 0 2  
Industrie 24 8 24 12  
w.v. voedings- en genotmiddelenindustrie 2 1 14 2  
  textiel- en lederindustrie 0 0 0 0  
  papierindustrie, uitgeverijen en drukkerijen 1 0 . 0  
  aardolie-industrie 6 3 1 0  
  chemische industrie, rubber- en kunststofindustrie 0 0 . 0  
  basismetaalindustrie 9 2 3 0  
  metaalproducten- en machine-industrie 0 0 1 3  
  overige industriële bedrijven 5 3 . 5  
Energie- en waterleidingbedrijven 28 4 . 1  
Milieudienstverlening 5 1 . 0  
Bouwnijverheid 2 1 52 5  
Handel 2 2   14  
Vervoer 15 36   5  
w.v. vervoer over land 3 4   2  
  vervoer over water 5 23   1  
  vervoer door de lucht 7 9   1  
  dienstverlening t.b.v. vervoer 1 0   2  
Financiele en zakelijke dienstverlening 2 1   28  
Overige diensten 5 2 . 32  
           
Bron: CBS (2015). CBS/jun17
1) Cijfers 2014.

De rol van producenten in milieuthema's

De landbouw is relatief milieu-intensief, maar de bijdrage van deze bedrijfstak aan de toegevoegde waarde is met 2 procent relatief bescheiden. Het omgekeerde geldt voor de financiële en zakelijke dienstverlening, waar met een relatief lage milieudruk ruim een kwart van de toegevoegde waarde gegenereerd wordt.


De transportsector (vervoer over land, water en door de lucht en dienstverlening ten behoeve van vervoer) die goed is voor 5 procent van de Nederlandse toegevoegde waarde, draagt 15 procent bij aan de broeikasgasemissies van Nederlandse ingezetenen en 36 procent aan de emissies van verzurende stoffen.
In 2015 genereerde de bouwnijverheid 5 procent van de toegevoegde waarde. Deze biedrijfstak zorgt voor ruim de helft van het totale afval van producenten. De industrie draagt bijna een kwart bij aan de emissie van afval. Met 12 procent was de bijdrage van de industrie aan de toegevoegde waarde in 2015 wel beduidend hoger die van de bouw.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2012

Omschrijving

De bijdragen van economische sectoren aan de milieuthema's klimaatverandering, verzuring, vermesting en afvalbeheer en de bijdrage van economische activiteiten aan de bruto toegevoegde waarde

Verantwoordelijk instituut

Centraal bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Onderzoeksbeschrijving milieurekeningen

Basistabel

De basistabellen zijn te vinden in de boom van StatLine (Macro-economie -> Nationale rekeningen -> Overige rekeningen -> Milieu.

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Onderzoeksbeschrijving milieurekeningen

Opmerking

De tabel geeft de bijdragen van de verschillende economische activiteiten aan een aantal milieuthema's. De procentuele aandelen van de bedrijven in de totale productie van emissies worden vergeleken met de aandelen in de toegevoegde waarde.De cijfers over afval hebben betrekking op 2012.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2017). Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema\'s en bruto toegevoegde waarde, 2015 (indicator 0214, versie 15 , 3 juli 2017 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.