Ontwikkelingen in de maatschappij

Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2018

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De landbouw levert de grootste bijdrage aan de verzuring; de industrie en de energievoorziening dragen samen voor meer dan de helft bij aan het milieuthema Klimaatverandering.

2018* Klimaat-verandering Verzuring Afval 1) Toegevoegde waarde basisprijzen
           
    %      
           
Emissie door producenten 100 100 100 100
Landbouw en visserij 16 51 9 2
Delfstoffenwinning 1 1 0 1
Industrie 27 9 25 12
w.v. voedings- en genotmiddelenindustrie 3 1 14 2
  textiel- en lederindustrie 0 0 0 0
  papierindustrie, uitgeverijen en drukkerijen 0 0 . 0
  aardolie-industrie 6 3 1 0
  chemische industrie, rubber- en kunststofindustrie 0 0 . 0
  basismetaalindustrie 12 2 3 0
  metaalproducten- en machineindustrie 0 0 1 3
  overige industriële bedrijven 6 3 . 5
Energie- en waterleidingbedrijven 26 3 . 1
Milieudienstverlening 6 1 . 0
Bouwnijverheid 2 2 49 4
Handel 2 2 . 14
Vervoer 14 29 . 4
w.v. vervoer over land 3 3 . 2
  vervoer over water 4 17 . 0
  vervoer door de lucht 7 9 . 1
  dienstverlening t.b.v. vervoer 1 0 . 2
Financiele en zakelijke dienstverlening 2 1 . 29
Overige diensten 4 1 . 33
         
Bron: CBS       CBS/jan19
*) Cijfers 2018 zijn voorlopig.        
1) Cijfers 2016.        

De rol van producenten in milieuthema's

De landbouw is relatief milieu-intensief, maar de bijdrage van deze bedrijfstak aan de toegevoegde waarde is met 2 procent relatief bescheiden. Het omgekeerde geldt voor de financiële en zakelijke dienstverlening, waar met een relatief lage milieudruk 29 procent van de toegevoegde waarde gegenereerd wordt.
De transportsector (vervoer over land, water en door de lucht en dienstverlening ten behoeve van vervoer) is goed voor 4 procent van de Nederlandse toegevoegde waarde. Deze sector draagt 14 procent bij aan de broeikasgasemissies van Nederlandse ingezetenen en 29 procent aan de emissies van verzurende stoffen.
In 2018 genereerde de bouwnijverheid 4 procent van de toegevoegde waarde. Deze bedrijfstak zorgt voor bijna de helft van het totale afval van producenten. De industrie draagt ongeveer een kwart bij aan de emissie van afval. Met 12 procent was de bijdrage van de industrie aan de toegevoegde waarde in 2018 wel beduidend hoger die van de bouw.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2018

Omschrijving

De bijdragen van economische sectoren aan de milieuthema's klimaatverandering, verzuring en afvalbeheer en de bijdrage van economische activiteiten aan de bruto toegevoegde waarde. De gegevens over klimaatverandering en verzuring betreffen 2018 (voorlopige cijfers). De gegevens over afvalbeheer 2016.

Verantwoordelijk instituut

Centraal bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

De korte onderzoekbeschrijving Milieurekeningen (CBS, 2018b) geeft informatie over de berekeningswijze.

Basistabel

De basistabellen zijn te vinden in de boom van StatLine bij Milieurekeningen (nationale rekeningen).

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Milieurekeningen (Korte onderzoekbeschrijving) (CBS, 2018b)

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2020). Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2018 (indicator 0214, versie 18 , 14 januari 2020 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.