Kosten en financiering

Milieu-investeringen naar sector, 1980-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
    1980 1990 1995 1999 2000 2001
               
    miljoen euro        
               
Bedrijven1) 200 622 1 324 856 903 931
w.v. landbouw . 64 80 116 146 207
  nijverheid 200 558 393 464 412 416
  milieudienstverlening . . 851 276 346 308
               
Verkeer 26 369 272 247 299 292
               
Overheid . 454 705 863 834 983
w.v. provincies 29 19 20 19 1 -
  waterschappen 116 142 313 382 310 342
  gemeenten . 201 323 442 500 614
  gemeenschappelijke regelingen . 93 48 21 24 27
               
Totaal . 1 445 2 300 1 966 2 037 2 206
               
Bron: CBS (1998, 2004a,b,c). CBS/MC/mei04/0421
1) De doelgroepen Industrie, Energievoorziening en Actoren in de waterketen voor zover het de drinkwatervoorziening betreft; vanaf 1985 inclusief de landbouw; vanaf 1993 inclusief de milieudienstverlening.

In 2001 vooral hogere investeringen bij gemeenten

Strengere milieueisen hebben vooral in het midden van de jaren negentig tot forse investeringen door waterschappen en afvalbedrijven in respectievelijk nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallaties en nieuwe verbrandingsinstallaties geleid. Ook zorgden grote projecten binnen de chemie, openbare nutsbedrijven en raffinaderijen voor grote investeringsimpulsen. Na een periode met wat lagere milieu-investeringen, zijn in 2001 de milieu-investeringen weer toegenomen. De sterke groei bij de gemeenten is een gevolg van renovatie van het rioolsysteem.

Technische toelichting

Milieu-investeringen zijn de (extra) investeringen in duurzame kapitaalgoederen die verbonden zijn aan maatregelen waarmee bescherming, herstel of verbetering van het milieu wordt beoogd. Deze investeringen worden berekend als de totale waarde van de bruto materiële vaste activa, die in een jaar gebruiksklaar ter beschikking zijn gekomen. Mede hierdoor kunnen grote investeringsprojecten voor pieken in het investeringsniveau van sectoren zorgen.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieu-investeringen is te vinden op van StatLine (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Milieu-investeringen naar sector, 1980-2001 (indicator 0421, versie 04 , 25 mei 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.