Verkeer en milieu

Emissies naar water door Verkeer en vervoer, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Sinds 1990 zijn de emissies van metalen en aromatische organische stoffen door verkeer en vervoer gedaald. De laatste jaren treedt enige stabilisatie op.

  1990 1995 1999 2000 2001 w.v.  
            direct indirect
               
Metalen 1 000 kg            
Koper (Cu) 26,5 28,0 29,0 28,5 27,8 25,7 2,07
Lood (Pb) 9,71 8,6 7,02 7,35 7,41 6,59 0,817
Zink (Zn) 108 99,8 103 105 106 47,1 59,2
               
Aromatisch organische stoffen          
Benzeen 167 111 113 137 136 136 -
Benzo(a)pyreen 2,7 2,48 0,47 0,49 0,40 0,34 0,059
Fluorantheen 8,67 7,92 2,32 2,29 1,96 1,90 0,066
PAK (6 van Borneff) 15 13,7 3,55 3,57 3,03 2,74 0,285
Tolueen 426 286 289 350 349 349 -
Xylenen 159 159 159 159 159 159 -
               
Bron: CCDM (2002). CBS/MC/okt02

Emissie van lood vrijwel constant

De emissie van lood daalt niet meer. Het gebruik van gelode benzine is inmiddels enige jaren gestaakt.

Emissie van koper daalt licht

Voor de vermindering van de koperemissies zijn een aantal maatregelen te noemen. Ingaande 1999 is het gebruik van koperhoudende aangroeiwerende verven (antifoulings) in de pleziervaart verboden. Door maatregelen bij wasstraten van spoorwegmaterieel en afvoer van lozingen vanuit de bedding van nieuwe railverbindingen wordt getracht de emissie van koperslijtsel van bovenleidingen te controleren en te verminderen. Bij de aanleg van nieuwe railverbindingen wordt voorts zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emissie-arme materialen.

Emissie van zink stijgt licht

De zinkemissies worden voornamelijk veroorzaakt door corrosie van verzinkt stalen vangrails en ander wegmeubilair, zoals lantaarnpalen. Een belangrijke reductie moet worden bereikt door de ontwikkeling en toepassing van een nieuw type vangrail waarbij het verzinkt staal is voorzien van een coating.

Emissies aromatische organische stoffen

De toename van Geluidsschermen en ZOAB in Nederland, 1975-2000 moet leiden tot een verminderde PAK- en metalen emissie door verminderde wegdek- en bandenslijtage. De toepassing van gecreosoteerd hout in de waterbouw is verboden, maar de uitloging van de bestaande opstand zorgt nog voor directe PAK emissies naar het oppervlaktewater.

Herkomst emissies naar water

De emissies naar water door verkeer en vervoer zijn afkomstig van van slijtage van wegdek, banden en bovenleidingen, afspoeling van lekkages van motorolie, uitloging en corrosieprocessen.

Wat zijn directe en indirecte emissies naar water?

De tabel vermeldt de emissies vanuit de diverse bronnen. De emissies omvatten zowel de directe emissies naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool. De lozingen op het riool komen pas na zuivering in het oppervlaktewater (indirect). Omdat een deel van de stoffen bij de zuivering in rioolwaterzuiveringsinstallaties uit het water wordt verwijderd ligt de uiteindelijke Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater, 1990-2002 lager.

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Emissies naar water door Verkeer en vervoer, 1990-2001 (indicator 0133, versie 04 , 3 oktober 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.