Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 1 t/m 10 van de 456

 1. Trend van broedvogels, 1990-2021

  Indicator | 29 september 2022

  De broedvogels gaan in de periode 1990 tot en met 2021 gemiddeld licht in aantal vooruit. … meer

 2. Energieverbruik per energiedrager, 1990-2021

  Indicator | 28 september 2022

  Het Nederlandse energieverbruik is in 2021 gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Het verbruik nam met 2,6 procent toe. Hoewel in 2021 het verbruik was toegenomen, was er wel… meer

 3. Onderhoudsstaat van beschermde rijksmonumenten, 2017- 2021

  Indicator | 21 september 2022

  De NOVI noemt het belang van archeologische monumenten, gebouwde of aangelegde monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, en (genomineerde) werelderfgoederen en… meer

 4. Amfibieën van de Habitatrichtlijn, 1997-2021

  Indicator | 15 september 2022

  Van de zestien soorten amfibieën in Nederland worden er acht vermeld op bijlage II en/of IV van de Europese Habitatrichtlijn en drie op bijlage V. Vijf soorten hebben een… meer

 5. Trend van amfibieën, 1997-2021

  Indicator | 15 september 2022

  De groep van de kikkers, padden en salamanders nam in de periode 1997-2009 gestaag toe. Vanaf 2010 wordt de trend van de soortgroep echter sterk negatief beïnvloed door de extreme… meer

 6. Reptielen van de Habitatrichtlijn, 1994-2021

  Indicator | 15 september 2022

  Gladde slang, muurhagedis en zandhagedis zijn beschermd volgens de Europese Habitatrichtlijn omdat ze in hun voortbestaan worden bedreigd. De muurhagedis en de zandhagedis zijn… meer

 7. Trend van reptielen, 1990-2021

  Indicator | 15 september 2022

  Reptielen zijn sinds het begin van de aantalsmonitoring in 1994 gemiddeld vooruitgegaan in populatieomvang; de laatste 12 jaren is de trend stabiel. Ook in verspreiding zijn… meer

 8. Migratiemogelijkheden voor trekvissen, 2021

  Indicator | 15 september 2022

  Trekvissen konden vanuit zee of de grote rivieren slechts weinig beken en polderwater bereiken door de aanwezigheid van stuwen en gemalen. Met de aanleg van vispassages zijn een… meer

 9. Wonen binnen bestaand bebouwd gebied, 2000- 2021

  Indicator | 14 september 2022

  Meer dan de helft van de jaarlijkse uitbreiding van de woningvoorraad vindt sinds 2012 plaats binnen de grenzen van het bestaand bebouwd gebied van 2000. In de meest recente… meer

 10. Zelfvoorzieningsgraad veevoer en mestafzet voor Nederlandse varkenshouderij

  Indicator | 14 september 2022

  In 2019 en 2020 werd circa 40 procent van de varkensmest (uitgedrukt in fosfaat) geëxporteerd naar Duitsland, Frankrijk en België waar ook veel voergraan vandaan komt.… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.