Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 1 t/m 10 van de 457

 1. Emissies naar lucht door wegverkeer, 2020

  Indicator | 18 mei 2022

  Personenauto's hebben het grootste aandeel in de emissies van koolmonoxide, niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), zwaveldioxide, kooldioxide, methaan en… meer

 2. Realisatie Natuurnetwerk- verwerving en inrichting, 1990-2020

  Indicator | 17 mei 2022

  Het areaal verworven gronden (inclusief functiewijziging) om het Natuurnetwerk Nederland te realiseren, is per 1 januari 2021 toegenomen tot ruim 115.000 hectare. Tussen 1 januari… meer

 3. Historische lijnen in het landschap, 2020

  Indicator | 17 mei 2022

  Het Nederlandse landschap is gevormd in een eeuwen durend intensief samenspel van menselijk handelen en natuurlijke processen. De sporen daarvan zijn nog steeds zichtbaar en… meer

 4. Bebouwing in het landelijk gebied, 2018

  Indicator | 16 mei 2022

  Per saldo neemt het areaal gebouwen in Nederland toe. De totale hoeveelheid gebouwen en kassen buiten de bebouwde kom bedroeg in monitoringsjaar 2018 ongeveer 359 miljoen vierkante… meer

 5. Reliëf in landbouw- en natuurgebieden, 2019

  Indicator | 24 mei 2022

  Schaalvergroting in de landbouw en grootschalige ruilverkavelingen hebben bijgedragen aan een vervlakking van het natuurlijke reliëf gedurende de tweede helft van de 20e eeuw. Ook… meer

 6. Landgebruik en het landschap, 2019

  Indicator | 13 mei 2022

  Het Nederlandse landschap wordt gevormd door combinaties van landgebruik, die sterk per regio verschillen. Zo wordt ongeveer de helft van Nederland gedomineerd door agrarisch… meer

 7. Opgaand groen, 2018

  Indicator | 13 mei 2022

  De variatie in de hoeveelheid opgaand groen in het Nederlandse landschap is terug te leiden tot de ontstaansgeschiedenis. Het meest opgaand groen is te vinden op de hogere… meer

 8. Ozon in lucht en volksgezondheid, 1990-2021

  Indicator | 4 mei 2022

  In 2021 was er, van de 44 operationele ozon meetstations, één station met 10 overschrijdingsdagen van de richtwaarde van ozon ter bescherming van de gezondheid. Dit was het… meer

 9. Ontwikkeling veestapel op landbouwbedrijven, 1980-2021

  Indicator | 3 mei 2022

  De omvang van de Nederlandse veestapel heeft een vrij grillig verloop. Dit verloop wordt mede aangestuurd door nationale en Europese wet- en regelgeving. Ook de uitbraken van… meer

 10. Bedrijfsgrootte en economische omvang landbouwbedrijven, 2000-2021

  Indicator | 3 mei 2022

  Het totale aantal land- en tuinbouwbedrijven daalt al enkele decennia. Het aantal grote bedrijven (met een standaardopbrengst van 500 duizend euro en meer) is echter toegenomen van… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.