Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 1 t/m 10 van de 454

 1. Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2022

  Indicator | 30 november 2023

  De noordse stormvogel foerageert uitsluitend op zee. Naast natuurlijk voedsel slikt de stormvogel ook geregeld zwerfvuil in, zoals plastic dat aan het wateroppervlak drijft.… meer

 2. Zeevissen, 1990-2021

  Indicator | 20 november 2023

  De populatieomvang van zeevissen is sinds 1990 gemiddeld in omvang toegenomen; de trend over de laatste 12 jaar is stabiel. … meer

 3. Invloed klimaatverandering op koude- en warmteminnende zeevissen, 1990-2021

  Indicator | 20 november 2023

  Koudeminnende vissoorten in de Noordzee buiten de kustzone blijven gemiddeld stabiel in aantallen, maar warmteminnende vissoorten nemen gemiddeld toe. Deze ontwikkeling lijkt het… meer

 4. Trend van broedvogels, 1990-2022

  Indicator | 21 november 2023

  De broedvogels gaan in de periode 1990 tot en met 2022 gemiddeld licht in populatieomvang vooruit. … meer

 5. Reliëf in landbouw- en natuurgebieden, 2022

  Indicator | 20 november 2023

  Schaalvergroting in de landbouw en grootschalige ruilverkavelingen hebben bijgedragen aan een vervlakking van het natuurlijke reliëf gedurende de tweede helft van de 20e eeuw. Ook… meer

 6. Concentratie ozonlaagafbrekende stoffen, 1978-2021

  Indicator | 16 november 2023

  De concentratie van ozonlaagafbrekende stoffen in de atmosfeer daalt langzaam verder. … meer

 7. Gebieden terreinbeherende organisaties, 2023

  Indicator | 15 november 2023

  De terreinen van de drie grote organisaties die de natuurterreinen bezitten of in beheer hebben, liggen verspreid over heel Nederland en liggen grotendeels binnen het Natuurnetwerk… meer

 8. Windturbines op land en op zee, 1990- 2022

  Indicator | 15 november 2023

  Het aantal windturbines op land en in binnenwateren is gestegen van 323 in 1990 tot 2509 eind 2022. Na een stagnatie van de groei, nam het aantal in 2021 en 2022 op land met in… meer

 9. Trend van vleermuizen, 1986-2022

  Indicator | 14 november 2023

  Lange tijd zijn populaties vleermuizen achteruitgegaan, maar na 1986 worden veel soorten weer in toenemende aantallen waargenomen. De toename is vooral te zien bij overwinterende… meer

 10. Bestrijdingsmiddelengebruik door de overheid

  Indicator | 14 november 2023

  Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd door het ontbreken van nieuwe gegevens. … meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.