Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 251 t/m 275 van de 457

 1. Toepassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking, 2020

  Indicator | 29 september 2020

  De ladder voor duurzame verstedelijking is in 2012 ingevoerd om de planning van het stedelijke ruimtegebruik efficiĆ«nter te maken. In 2017 is de Ladder voor duurzame… meer

 2. Openheid van werelderfgoederen, 2019

  Indicator | 29 september 2020

  Werelderfgoederen zijn door het Rijk ruimtelijk beschermd, waarbij ontwikkelingen in deze gebieden mogelijk zijn mits deze de uitzonderlijke universele waarde verbonden… meer

 3. Aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden, 2000-2018

  Indicator | 17 september 2020

  In 2019 vielen er 661 doden in het verkeer, 2,5% minder dan in 2018. Vergeleken met 2000 was het aantal verkeersdoden in 2018 echter 44% lager. De daling vond voornamelijk plaats… meer

 4. Verschuiving naar een meer plantaardig eetpatroon

  Indicator | 30 september 2020

  Tot op heden is er vrijwel geen verschuiving waarneembaar naar een meer plantaardig eetpatroon in Nederland. De verhouding dierlijke/plantaardige eiwitten in het Nederlandse dieet… meer

 5. Samenvattend overzicht van beleidsrelevante natuurindicatoren voor provincies en Rijk

  Indicator | 11 september 2020

  Toestand van de biodiversiteit niet zo goed als beoogd, tekenen van herstel zichtbaar voor enkele ecosystemen en soorten. … meer

 6. Voedselverspilling

  Indicator | 15 september 2020

  Voedselverspilling bij consumenten thuis nam met bijna 30% af in de periode 2010-2019. In de periode 2009-2017 is de voedselverspilling in de hele keten ongeveer constant gebleven.… meer

 7. Risico voor het waterleven door gewasbeschermingsmiddelen 2012-2016

  Indicator | 2 september 2020

  De overheid heeft in de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst beleid geformuleerd voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Conform de EU-Richtlijn duurzaam gebruik… meer

 8. Straling in de woning, 1930-2012

  Indicator | 27 augustus 2020

  De radonconcentratie in Nederlandse woningen, gebouwd tussen 1930 en 2012, bedraagt gemiddeld 15,6 Bq/m3. De concentratie van vervalproducten van thoron is gemiddeld 0,64 Bq/m3.… meer

 9. Radioactieve stoffen: emissies door Nederlandse kerncentrales, 1980-2019

  Indicator | 24 augustus 2020

  Over het geheel genomen zijn de emissies door de Nederlandse kerncentrales sinds 1980 gedaald. Dit komt door betere zuiveringstechnieken en door het sluiten van kerncentrale… meer

 10. Neerslagextremen in Nederland, 1910-2019

  Indicator | 13 augustus 2020

  Extreme neerslag in Nederland is sterk toegenomen in de tijd. Het opvallendst is de toename in het aantal dagen met zware neerslag, dat wil zeggen: dagen met meer dan 50 mm… meer

 11. Energielabels van woningen, 2010- 2019

  Indicator | 13 augustus 2020

  Per 1 januari 2020 waren bijna 3,8 miljoen woningen voorzien van een geldig energielabel. Circa 22% van de woningen heeft een A label, 17% een B label. Energielabel C komt het… meer

 12. Waterkwaliteit KRW, 2019

  Indicator | 11 mei 2021

  De meeste waterlichamen voldoen niet aan de gewenste waterkwaliteit volgens de KRW beoordeling. De chemische kwaliteit voldoet meestal niet en de ecologische kwaliteit is matig,… meer

 13. Chemische waterkwaliteit KRW, 2019

  Indicator | 30 juli 2020

  De chemische waterkwaliteit oftewel de chemische toestand van het oppervlaktewater voldoet in 25% van de waterlichamen, volgens de tussenrapportage van de Kaderrichtlijn Water. De… meer

 14. Kwaliteit specifieke verontreinigende stoffen KRW, 2019

  Indicator | 30 juli 2020

  De kwaliteit van het oppervlaktewater op basis van de specifieke verontreinigende stoffen voldoet aan de normstelling in 15% van de waterlichamen. Een onvoldoende kwaliteit wordt… meer

 15. Biologische kwaliteit KRW provincies, 2019

  Indicator | 30 juli 2020

  De meeste waterlichamen voldoen niet aan de gewenste biologische kwaliteit volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) systematiek … meer

 16. Fysisch-chemische waterkwaliteit KRW, 2019

  Indicator | 30 juli 2020

  De algemene fysisch-chemische waterkwaliteit volgens de KRW is voor de meeste wateren onvoldoende. Een goede fysisch-chemische waterkwaliteit wordt in een 27% van de wateren… meer

 17. Europese Kaderrichtlijn Water

  Indicator | 30 juli 2020

  In de Europese Kaderrichtlijn Water is het beleid voor de beoordeling van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa vastgelegd. In de KRW is een methode ontwikkeld… meer

 18. Biologische waterkwaliteit KRW, 2019

  Indicator | 30 juli 2020

  De meeste waterlichamen voldoen niet aan de gewenste biologische kwaliteit volgens de KRW-beoordeling. De biologische kwaliteit wordt beoordeeld op basis van het voorkomen van… meer

 19. UV-straling in Nederland, 1980-2019

  Indicator | 23 juli 2020

  De hoeveelheid UV-straling is in Nederland in de afgelopen decennia toegenomen. Na de jaren negentig is de beschermende werking door ozon wel weer versterkt. … meer

 20. Areaal en ontwikkeling van kwelders en schorren 1800- 2017

  Indicator | 9 juli 2020

  Door waterstaatkundige ingrepen is het areaal kwelders en schorren sinds de tweede helft van de 20e eeuw sterk afgenomen. Nederland heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het… meer

 21. Set van beleidsrelevante natuurindicatoren

  Indicator | 8 juli 2020

  De set van beleidsrelevante natuurindicatoren (BNI) voor provincies en Rijk is gebaseerd op de informatiebehoeftes over (doelen voor) biodiversiteit. We schetsen hier hoe we… meer

 22. Biodiversiteitsindicatoren in relatie tot natuurbeleid van provincies en Rijk

  Indicator | 8 juli 2020

  Verschillende indicatoren zijn nodig om de beleidscyclus van het natuurbeleid te dienen. … meer

 23. Verwerking van autowrakken, 1993-2019

  Indicator | 29 juni 2020

  In 2019 bedraagt het percentage hergebruik en nuttige toepassing van autowrakken 98,4 procent, waarvan 87,2 procent als hergebruik van producten en materialen en 11,2 procent… meer

 24. Trend fauna in natuurgebieden op land provincies, 1990-2018

  Indicator | 24 juni 2020

  Diersoorten die kenmerkend zijn voor natuurgebieden op land zijn sinds 1990 in de meeste provincies afgenomen. Zo namen diersoorten van heide en open duin gemiddeld af, terwijl… meer

 25. Ecosysteemkwaliteit (areaal) landnatuur provincies, 1994-2017

  Indicator | 29 juni 2020

  Het aandeel landnatuur met een (vrij) hoge ecosysteemkwaliteit varieert tussen de 15% en 50% tussen de provincies. In twee provincies is het aandeel landnatuur met een afname in… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.