Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 251 t/m 275 van de 464

 1. Bijdrage provincies aan doelbereik Vogel- en Habitatrichtlijn, 2013-2018

  Indicator | 23 juni 2020

  Elke provincie draagt bij aan de realisatie van de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De aard en de mate waarin wordt bijgedragen verschilt per provincie. … meer

 2. Geschiktheid ruimtelijke condities landnatuur, 2019

  Indicator | 24 juni 2020

  Met de sinds 1990 toegenomen oppervlakte aan nieuwe natuur is ook de ruimtelijke samenhang van de natuur op het land verbeterd. Echter, een aanzienlijk deel van het Natuurnetwerk… meer

 3. Trends milieucondities landnatuur provincies, 1999-2018

  Indicator | 23 juni 2020

  Trendgegevens, afgeleid van vegetatieontwikkelingen in natuurgebieden, laten zien dat de milieucondities in verschillende ecosysteemtypen in de meeste provincies gemiddeld genomen… meer

 4. Geschiktheid grondwaterstand verdrogingsgevoelige landnatuur, 2018

  Indicator | 13 juli 2020

  Terreinen met te lage grondwaterstanden worden als matig of slecht beoordeeld; de condities zijn niet geschikt voor het halen de gewenste natuurkwaliteit. Deze matige en slechte… meer

 5. Geschiktheid stikstofdepositie stikstofgevoelige landnatuur, 2018

  Indicator | 24 juni 2020

  De huidige milieudruk door stikstofdepositie is sinds de jaren negentig verminderd. Het areaal met slechte geschikte condities voor het duurzaam voorkomen van landnatuur is… meer

 6. Geschiktheid zuurgraad bodem verzuringsgevoelige landnatuur, 2018

  Indicator | 24 juni 2020

  De kwaliteit van de bodem is in veel ecosystemen goed wat de zuurgraad betreft. Maar vooral in (half)natuurlijke graslanden, open duin en moeras voldoet de zuurgraad op een deel… meer

 7. Aandeel beschermde natuurgebieden in Nederland

  Indicator | 25 november 2020

  Het aandeel beschermd natuurgebied in Nederland is 26% van het areaal land en binnenwateren (inclusief IJsselmeer). Het aandeel wettelijk beschermde Natura 2000-gebieden is 15% van… meer

 8. Temperatuurextremen in Nederland, 1907-2019

  Indicator | 4 juni 2020

  Temperaturen in Nederland zijn de afgelopen eeuw sterk toegenomen. Dit heeft ook invloed op het vóorkomen van extreme temperaturen. Uit de analyse van een viertal indicatoren voor… meer

 9. Ontsnipperende maatregelen bij infrastructuur, 2018

  Indicator | 14 mei 2020

  Eind 2018 waren er in totaal 126 van de 176 in het Meerjarenprogramma Ontsnippering opgenomen knelpunten geheel opgelost en 40 gedeeltelijk opgelost door het nemen van mitigerende… meer

 10. Index Natuur en Landschap

  Indicator | 10 november 2020

  De Index Natuur en Landschap geeft het voorkomen en de ligging van de typen natuur die er in Nederland zijn en is de basis voor de natuurbeheerplannen van de provincies. Provincies… meer

 11. Tarieven van enkele milieuheffingen, belastingen op een milieugrondslag en recycling- en beheersbijdragen, 2016-2020

  Indicator | 12 mei 2020

  De tarieven van de rioolheffing en een aantal belastingen op milieugrondslag zijn de laatste vijf jaar gestegen, terwijl de tarieven van recycling- en beheersbijdragen gelijk… meer

 12. Jaarlijkse hoeveelheid neerslag in Nederland, 1910-2019

  Indicator | 24 april 2020

  De jaarlijkse neerslaghoeveelheid in Nederland is in de periode 1910-2019 gelijkmatig gestegen van 692 naar 873 millimeter. Dit is een toename van 26% in 110 jaar. De… meer

 13. Infrastructuur, 2018

  Indicator | 22 april 2020

  De infrastructuur is ongelijk over Nederland verdeeld. In de Randstadprovincies liggen veel meer rijks- en spoorwegen dan in de rest van Nederland. … meer

 14. Ruimte per inwoner, 1900-2015

  Indicator | 21 april 2020

  Door de sterke groei van de Nederlandse bevolking tussen 1900 en 2015 is beschikbare ruimte per inwoner in deze periode met meer dan 67% afgenomen. De ruimte per inwoner in… meer

 15. Temperatuur in Nederland en mondiaal, 1907- 2019

  Indicator | 21 april 2020

  De jaargemiddelde temperatuur in Nederland is sinds 1907 met 2,1 °C toegenomen. De zomer is het sterkst opgewarmd, gevolgd door de lente en herfst. De wereldgemiddelde temperatuur… meer

 16. Landvoetafdruk, 1990-2017

  Indicator | 11 september 2020

  Al het land dat nodig is om in de Nederlandse consumptie (van burgers en overheid) te voorzien wordt ook wel de landvoetafdruk genoemd; deze is in totaal ongeveer driemaal het… meer

 17. Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2018

  Indicator | 15 april 2020

  Het meeste zuiveringsslib van waterzuiveringsinstallaties wordt verbrand. De verbranding vindt plaats in zogeheten mono-verbranders waar alleen zuiveringsslib wordt verbrand, in… meer

 18. Zuivering van stedelijk afvalwater: zware metalen, 1990-2018

  Indicator | 15 april 2020

  De afgelopen dertig jaar is voor de meeste zware metalen de belasting van het oppervlaktewater via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties aanzienlijk gedaald. De laatste… meer

 19. Fauna van stedelijk gebied, 1990-2018

  Indicator | 17 augustus 2020

  Soorten van stedelijk gebied zijn in de periode 1990-2018 gemiddeld in aantallen gedaald. Er zijn wel verschillen per soortgroep: de trend van dagvlinders is over de gehele periode… meer

 20. Fauna van de duinen, 1990-2018

  Indicator | 19 maart 2020

  Populaties van veel kenmerkende diersoorten van de open duinen zijn achteruitgegaan sinds 1990. Dat komt door vergrassing en verstruiking van de duinen en doordat het aantal… meer

 21. Isolatiemaatregelen woningen, 1982-2018

  Indicator | 29 april 2020

  Het aantal woningen met isolatiemaatregelen neemt gestaag toe. Dubbel glas en dakisolatie zijn de meest voorkomende isolatievormen. … meer

 22. Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2018

  Indicator | 9 maart 2020

  De emissies van kooldioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx) worden voor het belangrijkste deel bepaald door de inzet van brandstoffen voor ruimteverwarming. … meer

 23. Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2018

  Indicator | 9 maart 2020

  Met uitzondering van kooldioxide zijn de emissies van belangrijke stoffen als NOx en SO2 door de energievoorziening in de periode 1990-2018 afgenomen. … meer

 24. Emissies naar lucht door de industrie, 1990-2018

  Indicator | 9 maart 2020

  De industrie levert voor alle stoffen een belangrijk aandeel in de totale emissies naar lucht in Nederland. De emissies door de industrie (inclusief raffinaderijen) zijn in de… meer

 25. Emissies naar lucht door de land- en tuinbouw, 1990-2018

  Indicator | 9 oktober 2020

  De sector land- en tuinbouw levert een grote bijdrage aan de totale emissies van ammoniak (NH3), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O) en fijn stof. Vooral de emissie van ammoniak… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.