Vliegbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens is sinds 1997 met 58% gegroeid. De hoeveelheid vervoerde goederen is in die periode met ruim eenderde toegenomen. Doordat vliegtuigen gemiddeld groter zijn geworden, is het aantal vluchten is in die periode "slechts" met 20% toegenomen.

Ontwikkeling vervoer

Na een periode van explosieve groei in de jaren negentig en een stabilisatie in de periode 2000-2003, is het aantal passagiers sinds 2004 weer sterk toegenomen. Ook het goederenvervoer neemt aanzienlijk toe, na een terugval in 2001. In 2007 werden door de Nederlandse luchthavens meer dan 50 miljoen passagiers en 1,7 miljoen ton goederen verwerkt. Dat betekent een stijging van respectievelijk 58 en 39% ten opzichte van 1997.
Schiphol heeft verreweg het grootste aandeel in het luchtvervoer. In 2007 ging 95% van het aantal passagiers en 97% van het goederenvervoer via Schiphol. Bijna 91% van het aantal vluchten vindt van en naar Schiphol plaats.

Aantal vliegtuigbewegingen afgenomen

Het totaal aantal vliegbewegingen vanaf Nederlandse luchthavens is in de periode 1997-2007 met 12% gedaald. Dit komt voor rekening van de afname van het aantal terreinvluchten met 63%. Het aantal overlandbewegingen is in dezelfde periode met 10% toegenomen tot bijna 520 duizend. Op Schiphol bedraagt de toename 20%.

Effecten luchtverkeer

De toename van het luchtverkeer en de daarmee samenhangende ondervonden geluidhinder heeft geleid tot meer klachten over vlieggeluid en meer gezondheidsproblemen als gevolg van slaapstoornissen.


Daarnaast vermindert de externe veiligheid voor omwonenden door het toegenomen aantal vliegbewegingen.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Vliegbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse vliegvelden
Omschrijving
Vliegbewegingen en handelsverkeer van luchtvaartmaatschappijen met als hoofdactiviteit het commerciële vervoer van reizigers, vracht en post tegen betaling. Op de luchthavens van Amsterdam (Schiphol), Rotterdam (Zestienhoven), Eindhoven, Maastricht (Maastricht-Aken) en Groningen (Eelde) en 11 kleinene burgerluchthavens.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Het onderzoek is gebaseerd op integrale waarneming van alle vluchten van/naar Nederlandse luchthavens met burgerluchtvaart
De luchthavenautoriteiten leggen de gegevens van alle starts en landingen vast in een geautomatiseerd registratiesysteem. Het CBS ontvangt hieruit maandelijks een bestand met relevante statistische informatie. Van elke vlucht zijn gegevens opgenomen over ondermeer het aantal vervoerde passagiers en/of de omvang van de vervoerde lading, naar herkomst en bestemming van de vlucht (land en luchthaven).
Geografische verdeling
Nederland; 5 hoofdluchtvaartterreinen; 11 kleinere burgerluchthavens.
Andere variabelen
Herkomst/bestemming passagiers en goederen en post (binnen Europa EU en niet-EU en intercontinentaal (Afrika, Amerika, Azië, per deelcontinent)
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks. (Aanlevering van grondmateriaal geschiedt maandelijks)
Opmerking
Overlandbewegingen zijn vliegbewegingen waarbij de opstijging en de daarop volgende landing niet op hetzelfde luchtvaartterrein plaatsvinden. Bij terreinbewegingen vinden deze wel op hetzelfde terrein plaats. Voor een verklaring van de overige gebruikte termen wordt verwezen naar de referenties.
Betrouwbaarheidscodering
A (Integrale enquête)

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Vliegbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2007 (indicator 0028, versie 09,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.