Vliegbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens is van 1997 tot en met 2008 met 57% gegroeid. In 2009 (voorlopige cijfers) trad een terugval op van ongeveer 8% ten opzichte van 2008 in de ontwikkelingen, veroorzaakt door de economische terugval. De hoeveelheid vervoerde goederen is in de periode 1997-2008 met ruim eenderde toegenomen. In 2009 werd ruim 9% minder getransporteerd dan in 2008.

Ontwikkelingen in de luchtvaart in 2009

Uit voorlopige cijfers over 2009 blijkt dat het aantal vluchten, en daarmee het aantal passagiers en de hoeveelheid vervoerde goederen is gedaald. Deze daling is een direct gevolg van de economische terugval voor de kredietcrisis die zich al in 2008 aankondigde. Ten opzichte van 2008 daalde het aantal vluchten met ruim 9%, het aantal passagiers met bijna 8% en het goederenvervoer met ruim 17% De waarden kwamen wel boven het niveau van 1997 uit.

Schiphol verreweg de belangrijkste luchthaven van Nederland

Schiphol heeft verreweg het grootste aandeel in het luchtvervoer. In 2008 ging 94% van het aantal passagiers en 97% van het goederenvervoer via Schiphol. Bijna 85% van het aantal vluchten (overlandbewegingen) vindt van en naar Schiphol plaats.

Aantal vliegtuigbewegingen afgenomen

Het totaal aantal vliegtuig bewegingen (overland- plus terreinbewegingen) vanaf Nederlandse luchthavens is in de periode 1997-2009 met 13% gedaald. Dit komt voor rekening van de afname van het aantal terreinbewegingen met circa 50%. Het aantal overlandbewegingen is in de periode 1997-2008 met 12% toegenomen tot 520 duizend. In 2009 nam het aantal af tot 475 duizend.

Effecten luchtverkeer

De toename van het luchtverkeer en de daarmee samenhangende ondervonden geluidhinder heeft geleid tot meer klachten over vlieggeluid en meer gezondheidsproblemen als gevolg van slaapstoornissen.


Daarnaast vermindert de externe veiligheid voor omwonenden door het toegenomen aantal vliegbewegingen.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Vliegbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse vliegvelden
Omschrijving
Vliegbewegingen en handelsverkeer van luchtvaartmaatschappijen met als hoofdactiviteit het commerciële vervoer van reizigers, vracht en post tegen betaling. Op de luchthavens van Amsterdam (Schiphol), Rotterdam (Zestienhoven), Eindhoven, Maastricht (Maastricht-Aken) en Groningen (Eelde) en 11 kleinere burgerluchthavens.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Het onderzoek is gebaseerd op integrale waarneming van alle vluchten van/naar Nederlandse luchthavens met burgerluchtvaart
De luchthavenautoriteiten leggen de gegevens van alle starts en landingen vast in een geautomatiseerd registratiesysteem. Het CBS ontvangt hieruit maandelijks een bestand met relevante statistische informatie. Van elke vlucht zijn gegevens opgenomen over ondermeer het aantal vervoerde passagiers en/of de omvang van de vervoerde lading, naar herkomst en bestemming van de vlucht (land en luchthaven).
Geografische verdeling
Nederland; 5 hoofdluchtvaartterreinen; 11 kleinere burgerluchthavens.
Andere variabelen
Herkomst/bestemming passagiers en goederen en post (binnen Europa EU en niet-EU en intercontinentaal (Afrika, Amerika, Azië, per deelcontinent)
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks. (Aanlevering van grondmateriaal geschiedt maandelijks)
Achtergrondliteratuur
Achtergrondgegevens over de Statistiek van de luchtvaart:
Opmerking
Overlandbewegingen zijn vliegbewegingen waarbij de opstijging en de daarop volgende landing niet op hetzelfde luchtvaartterrein plaatsvinden. Bij terreinbewegingen vinden deze wel op hetzelfde terrein plaats. Voor een verklaring van de overige gebruikte termen wordt verwezen naar de referenties.
Betrouwbaarheidscodering
A (Integrale enquête)

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Vliegbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2009 (indicator 0028, versie 11,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.