Vliegbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Sinds 1997 is het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens met 68 procent gegroeid. In 2008 trad een terugval op ten opzichte van 2007, veroorzaakt door de economische terugval, maar in 2011 was het aantal passagiers weer haast op het niveau van 2007. Ook het goederenvervoer door de lucht was in 2011 weer op het niveau van 2007.

Ontwikkelingen in de luchtvaart in 2011

Het aantal vervoerde passagiers op Nederlandse luchthavens is in 2011 met bijna 11 procent toegenomen ten opzichte van 2010 tot 53,9 miljoen passagiers, het hoogste aantal passagiers sinds 1997. Het aantal vluchten nam met 8,2 procent toe tot ruim 460 duizend. Sinds 1997 is het aantal passagiers op de Nederlandse luchthavens toegenomen met 68 procent. Het aantal vluchten is met 15,5 procent toegenomen sinds 1997.
Het goederenvervoer nam in 2011 met 6 procent toe ten opzichte van 2010. Na de dip in de voorgaande jaren is het goederenvervoer weer op het niveau van 2007.

Schiphol verreweg de belangrijkste luchthaven van Nederland

Schiphol heeft verreweg het grootste aandeel in het luchtvervoer. In 2011 ging 92 procent van het aantal passagiers en 96 procent van het goederenvervoer via Schiphol. Meer dan 85 procent van het aantal vluchten (overlandbewegingen) vindt van en naar Schiphol plaats.

Aantal vliegtuigbewegingen afgenomen

Het totaal aantal vliegtuigbewegingen (overland- plus terreinbewegingen) vanaf Nederlandse luchthavens is in de periode 1997-2011 met 12 procent gedaald. Dit komt eigenliojk alleen omdat het aantal terreinbewegingen in die periode met 58 procent zijn. Het aantal overlandbewegingen is in de periode 1997-2011 met 8,5 procent toegenomen tot ruim 500 duizend.

Effecten luchtverkeer

De toename van het luchtverkeer en de daarmee samenhangende ondervonden geluidhinder heeft geleid tot meer klachten over vlieggeluid en meer gezondheidsproblemen als gevolg van slaapstoornissen.


Daarnaast vermindert de externe veiligheid voor omwonenden door het toegenomen aantal vliegbewegingen.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Vliegbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse vliegvelden
Omschrijving
Vliegbewegingen en handelsverkeer van luchtvaartmaatschappijen met als hoofdactiviteit het commerciële vervoer van reizigers, vracht en post tegen betaling. Op de luchthavens van Amsterdam (Schiphol), Rotterdam (Zestienhoven), Eindhoven, Maastricht (Maastricht-Aken) en Groningen (Eelde) en 11 kleinere burgerluchthavens.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Het onderzoek is gebaseerd op integrale waarneming van alle vluchten van/naar Nederlandse luchthavens met burgerluchtvaart
De luchthavenautoriteiten leggen de gegevens van alle starts en landingen vast in een geautomatiseerd registratiesysteem. Het CBS ontvangt hieruit maandelijks een bestand met relevante statistische informatie. Van elke vlucht zijn gegevens opgenomen over ondermeer het aantal vervoerde passagiers en/of de omvang van de vervoerde lading, naar herkomst en bestemming van de vlucht (land en luchthaven).
Geografische verdeling
Nederland; 5 hoofdluchtvaartterreinen; 11 kleinere burgerluchthavens.
Andere variabelen
Herkomst/bestemming passagiers en goederen en post (binnen Europa EU en niet-EU en intercontinentaal (Afrika, Amerika, Azië, per deelcontinent)
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks. (Aanlevering van grondmateriaal geschiedt maandelijks)
Achtergrondliteratuur
Achtergrondgegevens over de Statistiek van de luchtvaart:
Opmerking
Overlandbewegingen zijn vliegbewegingen waarbij de opstijging en de daarop volgende landing niet op hetzelfde luchtvaartterrein plaatsvinden. Bij terreinbewegingen vinden deze wel op hetzelfde terrein plaats. Voor een verklaring van de overige gebruikte termen wordt verwezen naar de referenties.
Betrouwbaarheidscodering
A (Integrale enquête)

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Vliegbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2011 (indicator 0028, versie 13,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.