Verkeer en milieu

Vliegbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens is sinds 1997 met 58% gegroeid. De hoeveelheid vervoerde goederen is in die periode met ruim eenderde toegenomen. In 2008 trad een stagnatie op in de ontwikkelingen, veroorzaakt door de economische terugval.

Ontwikkeling vervoer

Na een periode van explosieve groei in de jaren negentig en een stabilisatie in de periode 2000-2003, is het aantal passagiers sinds 2004 weer sterk toegenomen. Ook het goederenvervoer neemt aanzienlijk toe, na een terugval in 2001. In 2008 werden door de Nederlandse luchthavens meer dan 50 miljoen passagiers en 1,6 miljoen ton goederen verwerkt. Dat betekent een stijging van respectievelijk 57 en 36% ten opzichte van 1997, maar een kleine daling ten opzichte van 2007 door de economische terugval door de kredietcrisis.
Schiphol heeft verreweg het grootste aandeel in het luchtvervoer. In 2008 ging 94% van het aantal passagiers en 97% van het goederenvervoer via Schiphol. Bijna 85% van het aantal vluchten (overlandbewegingen) vindt van en naar Schiphol plaats.

Aantal vliegtuigbewegingen afgenomen

Het totaal aantal vliegtuig bewegingen (overland- plus terreinbewegingen) vanaf Nederlandse luchthavens is in de periode 1997-2008 met 7% gedaald. Dit komt voor rekening van de afname van het aantal terreinvluchten met 50%. Het aantal overlandbewegingen is in dezelfde periode met 12% toegenomen tot 520 duizend. Op Schiphol bedraagt de toename 22%.

Effecten luchtverkeer

De toename van het luchtverkeer en de daarmee samenhangende ondervonden geluidhinder heeft geleid tot meer klachten over vlieggeluid en meer gezondheidsproblemen als gevolg van slaapstoornissen.


Daarnaast vermindert de externe veiligheid voor omwonenden door het toegenomen aantal vliegbewegingen.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Vliegbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse vliegvelden

Omschrijving

Vliegbewegingen en handelsverkeer van luchtvaartmaatschappijen met als hoofdactiviteit het commerciële vervoer van reizigers, vracht en post tegen betaling. Op de luchthavens van Amsterdam (Schiphol), Rotterdam (Zestienhoven), Eindhoven, Maastricht (Maastricht-Aken) en Groningen (Eelde) en 11 kleinere burgerluchthavens.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Het onderzoek is gebaseerd op integrale waarneming van alle vluchten van/naar Nederlandse luchthavens met burgerluchtvaartDe luchthavenautoriteiten leggen de gegevens van alle starts en landingen vast in een geautomatiseerd registratiesysteem. Het CBS ontvangt hieruit maandelijks een bestand met relevante statistische informatie. Van elke vlucht zijn gegevens opgenomen over ondermeer het aantal vervoerde passagiers en/of de omvang van de vervoerde lading, naar herkomst en bestemming van de vlucht (land en luchthaven).

Basistabel

Vliegbewegingen: StatLine: Maandcijfers luchtvaart, vliegbewegingen op Nederlandse luchthavensn Handelsverkeer: StatLine: Maandcijfers luchtvaart, handelsverkeer op Nederlandse luchthavens.

Geografisch verdeling

Nederland; 5 hoofdluchtvaartterreinen; 11 kleinere burgerluchthavens.

Andere variabelen

Herkomst/bestemming passagiers en goederen en post (binnen Europa EU en niet-EU en intercontinentaal (Afrika, Amerika, Azië, per deelcontinent)

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks. (Aanlevering van grondmateriaal geschiedt maandelijks)

Achtergrondliteratuur

Achtergrondgegevens over de Statistiek van de luchtvaart:

Opmerking

Overlandbewegingen zijn vliegbewegingen waarbij de opstijging en de daarop volgende landing niet op hetzelfde luchtvaartterrein plaatsvinden. Bij terreinbewegingen vinden deze wel op hetzelfde terrein plaats. Voor een verklaring van de overige gebruikte termen wordt verwezen naar de referenties.

Betrouwbaarheidscodering

A (Integrale enquête)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2009). Vliegbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2008 (indicator 0028, versie 10 , 9 september 2009 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.