Afval

Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen 2005 en 2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ten opzichte van 2005 is de totale hoeveelheid industrieel afval redelijk stabiel gebleven. De lichte daling is voornamelijk toe te schrijven aan de afname bij het niet-gevaarlijke industriële afval. Het aanbod gemeld gevaarlijk afval is nagenoeg hetzelfde gebleven.Voor bijna 95% van het totale industrieel afval vindt een nuttige bestemming plaats.

  2005 2006 w.v.      
      nuttige toe-passing1) verbran-den storten lozen, onbekend
             
  mln kg        
             
Totaal 2) 16 650 16 520 15 086 798 484 153
             
Niet-gevaarlijk afval 16 037 15 906 14 731 744 432 -
             
Niet-chemisch afval            
Metalen 655 703 702 0 1 -
             
Niet-metalen            
Papier 805 857 852 4 2 -
Hout 485 482 460 20 3 -
Kunststoffen, rubber 151 181 169 6 6 -
Glas 35 42 34 0 8 -
Overige niet-metalen 38 46 15 31 0 -
             
Dierlijk, plantaardig afval            
Dierlijk 688 622 562 54 6 -
Plantaardig 5 312 5 388 5 338 29 21 -
Gemengd dierlijk/plantaardig 430 525 504 17 3 -
             
Mineralen, steenachtig materiaal            
Slak en as 3 027 2 722 2 700 13 9 -
Overige mineralen, steenachtig 1 662 1 631 1 490 14 127 -
             
Gemengd afval 890 856 372 349 135 -
Slib 626 597 535 38 24 -
Overig niet-chemisch 12 20 16 2 1 -
             
Chemisch afval 3) 1 221 1 235 983 166 85 -
             
Gemeld gevaarlijk afval 613 614 355 54 52 153
             
Bron: SenterNovem, CBS. CBS/MNC/jul08/0116
1) Inclusief de inzet van afval als brandstof.
2) De verdeling van de afvalcategorieën is afgestemd op de verdeling zoals vermeld in Europese afvalstatistiek verordening. Exclusief licht verontreinigde grond.
3) Het chemische afval bestaat voornamelijk uit fysisch chemisch (afvalwaterzuiverings)slib en zwavelhoudend afval..

Lichte afname niet-gevaarlijk industrieel afval

In 2006 is de totale hoeveelheid afval licht afgenomen. Oorzaak van de daling komt voornamelijk door een afname van de hoeveelheid slakken bij de basis metaalindustrie. In 2004 en 2005 zijn voor oude voorraden slakken afzetgebieden gevonden, waardoor het aanbod in die jaren hoger lag dan normaal.

Samenstelling niet-gevaarlijk industrieel afval

Het niet-gevaarlijke afval bestaat voor bijna 35% uit plantaardig afval. Vanwege Europese regelgeving mag niet al het dierlijke afval in diervoeders worden verwerkt. Daarom wordt een groot aandeel van het slachtafval als brandstof ingezet bij elektriciteitscentrales of cementovens. Volgens de Europese Afvalstoffenverordening valt per 2004 de inzet als brandstof onder nuttige toepassing. Daarvoor viel deze verwerking onder de verwerkingsmethode 'verbranden'. Bijna een vijfde deel bestaat uit slakken, onder andere uit de basismetaal en de chemische industrie.
Voor bijna alle materialen geldt een percentage hergebruik van 80 of hoger.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen

Omschrijving

Productie van afval uit de industrie naar afvalcategorie (gevaarlijk versus niet-gevaarlijk, en naar wijze van verwerking.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek, SenterNovem

Berekeningswijze

Methodebeschrijving: zie methodebeschrijving BedrijfsafvalstoffenOpzet van het onderzoek BedrijfsafvalstoffenCijfers tot 2004 Bedrijfsafvalstoffen tot 2004: Cijfers vanaf 2004: Bedrijfsafvalstoffen vanaf 2004

Basistabel

StatLine vanaf 2004: Bedrijfsafval per bedrijfstak naar afvalcategorie en verwerkingswijze StatLine tot 2004 Bedrijfsafvalstoffen per SBI

Geografisch verdeling

CBS: Per provincie en landsdelen; Statlinetabel: Bedrijfsafval per provincie

Andere variabelen

Bewerkings- en verwerkingsmethode, bedrijfsgrootte

Verschijningsfrequentie

CBS: Per bedrijfstak jaarlijks; regionaal tweejaarlijks

Achtergrondliteratuur

Methodebeschrijving: zie methodebeschrijving BedrijfsafvalstoffenOpzet van het onderzoek Bedrijfsafvalstoffen

Opmerking

Het aangeboden afval omvat ook de zogenaamde niet-afvalstoffen (voorheen reststoffen genoemd), die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast. Zie ook: Afvalstoffen van de doelgroep Industrie: begrippen en definities, voor een toelichting op de gehanteerde indelingen en definities.NB. De gegevens in StatLine komen niet altijd overeen met de gegevens in de tabel. De industriële cijfers niet-gevaarlijk afval in de tabel zijn exclusief de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling en exclusief licht verontreinigde grond. Het afval dat vrijkomt bij de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling is afval dat reeds door andere doelgroepen en bedrijfsklassen in aangeleverd en 'gerapporteerd'. De licht verontreinigde grond valt, net als baggerspecie en dierlijke mest, niet onder de definitie van productie en verwerking van Nederlands afval.
In het verleden is in StatLine bij de onderverdeling van de stofsoorten gebruik gemaakt de Nederlandse afvalstoffenlijst. Sinds 2004 is de verdeling van de afvalcategorieën afgestemd op de Eural-verdeling zoals vermeld in de Europese Afvalstoffenverordening.

Betrouwbaarheidscodering

C (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen 2005 en 2006 (indicator 0116, versie 06 , 24 juli 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.