Ontwikkelingen in de maatschappij

Consumptieve bestedingen, 1990-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2006 is de werkelijke individuele comsumptie door huishoudens licht toegenomen ten opzichte van 2005.

  1990 1995 2000 2004 2005* 2006*
             
  volume-index (1990=100)      
             
Voedingsmiddelen 100 109,5 120,0 126,4 126,5 129,7
Genotmiddelen 100 105,8 113,3 112,3 111,9 113,6
Duurzame consumptiegoederen 100 103,1 145,3 145,1 146,5 154,8
w.o. huishoudelijke apparaten 100 107,8 169,8 193,2 207,5 233,6
  vervoermiddelen en onderdelen 100 100,3 136,4 136,0 133,3 136,6
Overige goederen en diensten 100 113,7 139,7 147,5 149,2 144,7
w.o. motorbrandstoffen 100 125,3 135,9 144,7 143,8 147,3
  verwarming, verlichting en water 100 116,0 117,8 98,2 97,8 97,9
               
Consumptieve bestedingen door huishoudens1) (binnenlands) 100 110,3 137,0 142,5 143,8 142,7
Werkelijke individuele consumptie 100 110,3 133,7 140,4 141,6 145,2
             
Bron: CBS (2007). CBS/MNC/dec07/0032
1) Inclusief Instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens.

Ontwikkelingen in de consumptie

De consumptie van alle huishoudens tezamen is in 2006 (voorlopig cijfer) licht afgenomen ten opzichte van 2005, ondanks de groei van de bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse economie met 3% in 2006. Een lichte toename is te constateren bij de consumptie van voedingsmiddelen, genotmiddelen en duurzame consumptiegoederen (huishoudelijke apparaten).
Door de invoering van het nieuwe zorgstelsel is een deel van de consumptie van huishoudens verschoven naar de zogenaamde consumptie in nature. Dat maakt deel uit van de consumptie van de overheid. Bij de diensten is dan ook een forse min te zien; de index nam af van 149,2 in 2005 naar 144,7 in 2006. In de werkelijke individuele consumptie is ook de consumptie in bnatura opgenomen. Hier is het effect van de verschuiving dus weer ondedaan gemaakt. De werkelijke individuele consumptie van 2006 is dus in dit geval beter vergelijkbaar met de cijfers van 2005 dan de consumptie van de huishoudens zelf.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1987.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Consumptieve bestedingen, 1990-2006 (indicator 0032, versie 08 , 18 december 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.