Ontwikkelingen in de maatschappij

Consumptieve bestedingen, 1990-2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2009 is de werkelijke individuele consumptie door huishoudens licht afgenomen ten opzichte van 2008.

  1990 1995 2000 2005 2008* 2009*
             
  volume-index (2000=100)    
             
Voedingsmiddelen 83,3 91,2 100 105,8 110,5 109,0
Genotmiddelen 88,3 93,4 100 98,2 104,0 101,3
Duurzame consumptiegoederen 68,8 70,9 100 100,9 114,1 106,2
w.o. huishoudelijke apparaten 58,9 63,5 100 122,7 177,9 166,5
  vervoermiddelen en onderdelen 73,3 73,5 100 98,5 107,3 96,1
Overige goederen en diensten 71,6 81,4 100 107,0 106,7 105,0
w.o. motorbrandstoffen 73,6 92,2 100 106,1 109,3 108,1
  verwarming, verlichting en water 84,9 98,5 100 82,0 81,9 80,4
               
Consumptieve bestedingen door huishoudens1) (binnenlands) 73,0 80,5 100 105,1 108,2 105,3
Werkelijke individuele consumptie 74,8 82,5 100 106,3 113,4 112,2
             
Bron: CBS (2010). CBS/CLO/okt10/0032
1) Inclusief instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens.

Ontwikkelingen in de consumptie

De consumptie door huishoudens (binnenlands) is in 2009 gedaald met 2,7 procent. Een vergelijkbaar grote afname vond voor het laatst plaats begin jaren tachtig. De bestedingen aan goederen liepen met 4,4 procent terug, die aan diensten met 1,1 procent.
De consumptie van voedings- en genotmiddelen daalde met 1,8 procent. Een substantiële daling van de consumptie van voedings- en genotmiddelen was de laatste twintig jaar niet voorgekomen. De consumptie van duurzame goederen nam af met 7,0 procent. Het is gebruikelijk dat er in tijden van laagconjunctuur minder duurzame goederen worden aangeschaft. De consumptie van de overige goederen, waaronder bijvoorbeeld de motorbrandstoffen, daalde met 3,5 procent. De consumptie van diensten nam in 2009 licht af. Tegenover een verdere daling van de uitgaven in de horeca, stonden hogere uitgaven aan huisvesting en financiële en zakelijke diensten.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Consumptieve bestedingen

Omschrijving

De ontwikkeling van de consumptieve bestedingen door huishoudens

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Zie begrippenlijst op www.cbs.nl: consumptieve bestedingen

Basistabel

StatLine: Goederen en diensten; consumptie

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Meer informatie: ThemabeschrijvingClassificatie van Producten naar ActiviteitBegrippen.

Opmerking

Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen of milieubeleidsectoren, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen/sectoren een bredere economische sector.Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1969.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Consumptieve bestedingen, 1990-2009 (indicator 0032, versie 11 , 26 oktober 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.