Ontwikkelingen in de maatschappij

Consumptieve bestedingen, 1995-2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2010 is de werkelijke individuele consumptie door huishoudens licht toegenomen ten opzichte van 2009.

  1995 2000 2005 2008 2009* 2010*
             
  volume-index (2005=100)    
             
Voedingsmiddelen 86,2 94,6 100 104,3 103,0 104,7
Genotmiddelen 95,2 101,9 100 106,4 103,7 103,3
Duurzame consumptiegoederen 70,2 99,1 100 113,5 105,6 107,2
w.o. huishoudelijke apparaten 51,7 81,5 100 144,1 133,1 138,3
  vervoermiddelen en onderdelen 74,6 101,5 100 108,9 97,7 106,5
Overige goederen en diensten 76,2 93,5 100 99,5 97,8 98,5
w.o. Motorbrandstoffen 86,8 94,2 100 103,1 101,5 95,1
  verwarming, verlichting en water 120,0 121,9 100 101,7 99,4 108,4
               
Consumptieve bestedingen door huishoudens1) (binnenlands) 76,6 95,1 100 102,9 100,0 100,9
Werkelijke individuele consumptie 77,7 94,1 100 106,9 106,1 107,2
             
Bron: CBS (2011). CBS/CLO/nov11/0032
1) Inclusief instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens.

Ontwikkelingen in de consumptie

De consumptie door huishoudens (binnenlands) is in 2010 gestegen met 0,9 procent. Het weer was in 2010 van grote invloed op de consumptie. Het jaar begon en eindigde koud. Hierdoor werd er fors meer gas verbruikt, wat zich uitte in hogere consumptiegroeicijfers. Zonder deze incidentele stimulans van het hogere gasverbruik was het consumptievolume vrijwel gelijk geweest aan dat in 2009. De toename van de bestedingen aan goederen was met 1,4 procent groter dan die van de bestedingen aan diensten, die slechts 0,6 procent bedroeg.
De consumptie van voedings- en genotmiddelen groeide met 0,9 procent. Deze uitgaven zijn weinig conjunctuurgevoelig en kennen een onderliggende stijgende trend, ook al omdat de bevolking nog steeds toeneemt. In 2009 werd echter flink op deze uitgaven beknibbeld. Het volume was toen 1,8 procent kleiner dan een jaar eerder. De consumptie van duurzame goederen nam toe met 1,5 procent. Bijna een vijfde deel van de bestedingen van huishoudens gaat op aan deze goederen, die bij uitstek gevoelig zijn voor schommelingen in de conjunctuur. Huishoudens zien bij tegenslag af van de aanschaf van duurzame goederen of stellen de aankoop hiervan uit. Bij voorspoed kunnen ze zich daarentegen meer luxe permitteren en dan stijgen dze uitgaven ook meer dan gemiddeld. In 2009 daalde de duurzame consumptie met 7 procent. De consumptie van de overige goederen, waaronder bijvoorbeeld de motorbrandstoffen, steeg met 1,6 procent. De consumptie van diensten nam in 2010 licht toe, 0,6 procent. Tot deze consumptiecategorie behoren onder meer uitgaven aan huisvesting, medische zorg, verzekeringen, bus en trein, bioscoop en theater, telefonie en uitgaven in de horeca. De bestedingen aan medische diensten en welzijnszorg namen met 4,1 procent het meest toe, onder meer doordat huishoudens meer zijn gaan betalen voor kinderopvang. Op uitgaven in de horeca werd juist stevig bezuinigd. Huishoudens besteedden 2,7 procent minder in deze branche dan een jaar eerder. In 2009 was er al een daling van 8,0 procent.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Consumptieve bestedingen

Omschrijving

De ontwikkeling van de consumptieve bestedingen door huishoudens

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Zie begrippenlijst op www.cbs.nl: consumptieve bestedingen

Basistabel

StatLine: Goederen en diensten; consumptie

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Meer informatie: ThemabeschrijvingClassificatie van Producten naar ActiviteitBegrippen.

Opmerking

Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen of milieubeleidsectoren, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen/sectoren een bredere economische sector.Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1969.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2011). Consumptieve bestedingen, 1995-2010 (indicator 0032, versie 12 , 2 november 2011 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.