Ontwikkelingen in de maatschappij

Consumptieve bestedingen, 1995-2014

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2014 is de werkelijke individuele consumptie door huishoudens met 0,2 procent gestegen ten opzichte van 2013

    1995 2000 2005 2010 2013** 2014*
               
    volume-index (2010=100)          
               
Voedingsmiddelen 81,0 91,8 96,3 100 102,0 102,5
Dranken 90,9 94,6 93,9 100 102,6 104,5
Tabak 121,4 123 112,2 100 89,3 87,8
Duurzame consumptiegoederen 60,7 88,2 91,3 100 88,5 90,3
w.o. Elektrische apparatuur 21,4 43,9 65,6 100 97,5 104,6
  Vervoermiddelen 69,5 103,6 100,1 100 77,0 77,6
Energie, water en motorbrandstoffen 96,9 100,7 102,4 100 96,4 88,2
w.o. Energie en water 99,1 98,3 102,6 100 97,0 84,3
  Motorbrandstoffen 96,5 104,2 103,6 100 96,1 92,4
Producten voor persoonlijke verzorging 67,6 99,3 111,3 100 104,1 105,7
Overige goederen 96,8 114,6 106,0 100 92,7 90,3
Totaal diensten 75,6 96,2 102,4 100 101,2 101,7
               
Consumptieve bestedingen door            
huishoudens1) (binnenlands) 75,0 95,1 99,7 100 98,1 98,2
Werkelijke individuele consumptie 71,0 87,8 93,9 100 98,2 98,4
               
Bron: CBS (2015).         CBS/CLO/dec15/0032
1) Inclusief instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens.
* Voorlopig cijfer. ** Nader voorlopig cijfer.

Consumptie door huishoudens trekt licht aan

De consumptie door huishoudens is in 2014 licht aangetrokken. De consumptie van de meeste goederen en diensten nam duidelijk toe. Consumenten schaften voor het eerst sinds lange tijd weer meer duurzame consumptiegoederen aan, vooral elektronica. Ook consumeerden ze meer in de horeca dan een jaar eerder. De overheidsconsumptie steeg in 2014 voor het tweede jaar op rij. In 2014 kwam hij uit op 0,3 procent.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Consumptieve bestedingen

Omschrijving

De ontwikkeling van de consumptieve bestedingen door huishoudens

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Zie begrippenlijst op www.cbs.nl: consumptieve bestedingen

Basistabel

StatLine: Consumptie naar goederen- en dienstencategorieën; nationale rekeningen

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Meer informatie: ThemabeschrijvingClassificatie van Producten naar ActiviteitBegrippen.

Opmerking

Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen of milieubeleidssectoren, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen/sectoren een bredere economische sector.Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2016). Consumptieve bestedingen, 1995-2014 (indicator 0032, versie 16 , 21 maart 2016 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.