Voor sloop vrijgekomen motorvoertuigen, 2000-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal motorvoertuigen dat jaarlijks voor sloop wordt aangeboden daalt de laatste jaren, terwijl de export van tweedehands auto's toeneemt. In 2008 zijn ruim 210 duizend voertuigen aangeboden voor sloop; 94,2 procent hiervan is een personenauto.

Aanbod sloopauto's neemt af

In 2008 is 2,2 procent van het Nederlandse motorvoertuigenpark naar demontagebedrijven afgevoerd. Het betreft ruim 210 duizend voertuigen: 94,2 procent hiervan is een personenauto en 5,8 procent een bedrijfsauto. In gewicht betreft het een totaal aanbod van 210 miljoen kg, waarvan de personenauto's 89,4 procent en de bedrijfsauto's 10,6 procent innemen. Het gemiddelde leeggewicht van de voor sloop vrijgekomen personenauto's en bedrijfsauto's is in 2008 respectievelijk 949 kg en 1 826 kg.
In 2008 is het aanbod van sloopvoertuigen 36 procent gedaald in vergelijking met 2000. Dit komt vooral door de toenemende export van tweedehands auto's.

Meer export tweedehands auto's

In 2008 zijn 276 duizend voertuigen aan het voertuigenpark onttrokken met als doel export. Dit betekent een afname van 2,6 procent ten opzichte van 2007. Globaal de helft hiervan vindt zijn weg naar landen in Afrika.

Sloopauto's zijn steeds ouder

Voertuigen kennen een steeds langere levensduur. De in 2008 geëxporteerde auto's zijn gemiddeld 11 jaar oud. Bij auto's die naar de sloop worden gebracht, ligt de gemiddelde leeftijd rond de 16 jaar.

Relevantie

Hoewel voertuigwrakken qua gewicht slechts 1 procent bijdragen aan de totale afvalberg (exclusief baggerspecie en mestoverschotten), brengt de verwijdering van voertuigwrakken van oudsher grote milieuproblemen als ruimtebeslag en bodemverontreiniging met zich mee.

Relevante informatie

  • Meer informatie over de demontage en uitval van voertuigen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Voor sloop vrijgekomen motorvoertuigen
Omschrijving
Het aantal en gewicht van voor sloop aangeboden personenauto's en bedrijfsauto's per jaar en voertuigtype
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Het CBS berekent de voor sloop aangeboden voertuigen op basis van gegevens in het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW). Op basis van deze registratie worden integrale tellingen gemaakt van alle voertuigen waarvan het kenteken ongeldig is verklaard in het onderzoeksjaar en die op 1 januari van het verslagjaar in het kentekenbestand voorkomen. Het gaat daarbij om uitval wegens: sloop/demontage door een erkend bedrijf, export, of het buiten registratie stellen van het voertuig. Het betreft personenauto's, bestelauto's, vrachtwagens, trekkers, speciale voertuigen en autobussen. Motorfietsen, aanhangers, opleggers en bromfietsen zijn hierin niet begrepen.
Meer informatie over de berekeningswijze is te vinden in het artikel Motorvoertuigen: uitval door sloop, export en buitenregistratiestelling (CBS, 2010c).
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Gegevens over uitval, sloop, export en buitenregistratiestelling zijn beschikbaar per voertuigtype (personenauto's, bestelauto's, vrachtwagens, trekkers, speciale voertuigen en autobussen), naar leeggewicht van het voertuig, landsdeel en provincie.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Opmerking
In de grafieken zijn niet de voor sloop geïmporteerde voertuigwrakken opgenomen.
Doordat de gegevens 2000-2007 zijn berekend volgens een iets andere methode kunnen zij hier en daar iets afwijken van de gegevens die in de vorige versie van deze indicator zijn gepresenteerd.
Betrouwbaarheidscodering
A (integraal bestand van derden)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
20
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Voor sloop vrijgekomen motorvoertuigen, 2000-2008 (indicator 0135, versie 10,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.