Voor sloop vrijgekomen motorvoertuigen, 2000-2016

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het jaarlijks aantal auto's dat voor sloop wordt aangeboden daalt tussen 2000 en 2016, terwijl de export van tweedehands auto's juist toeneemt. In 2016 zijn er 206 duizend auto's aangeboden voor sloop; 93 procent hiervan is een personenauto.

Aanbod sloopauto's neemt af

In 2016 is 2,0 procent van het Nederlandse autopark (= motorvoertuigen exclusief motorfietsen, aanhangers en opleggers) naar een demontagebedrijf afgevoerd. Het gaat om 206 duizend voertuigen. Hiervan is 93 procent een personenauto en 7 procent een bedrijfsvoertuig. In 2000 bedroeg het aantal sloopvoertuigen nog 328 duizend.
In gewicht betreft het aanbod in 2016 218 miljoen kg. Hiervan is 90 procent een personenauto en 10 procent een bedrijfsauto. De voor sloop aangeboden voertuigen worden de laatste jaren steeds zwaarder. Het gemiddelde leeggewicht van de voor sloop vrijgekomen personenauto's en bedrijfsvoertuigen is in 2016 respectievelijk 1 015 kg en 1 656 kg.

In 2009 meer sloopauto's door sloopregelingen

Door de Nationale sloopregeling en de lokale sloopregelingen in Den Haag en Amsterdam is het aanbod van sloopvoertuigen in 2009 bijna 25 procent hoger dan het jaar ervoor. Deze regelingen hadden tot doel oude, vervuilende auto's te vervangen door nieuwe, schonere auto's. In de jaren na 2009 daalt het aantal sloopvoertuigen weer.

Sloopauto's veel ouder

Voertuigen kennen een steeds langere levensduur. De gemiddelde leeftijd van de auto's die in 2016 naar de sloop zijn gebracht bedraagt 17,5 jaar. In 2012 was dat nog 16,4 jaar.
Door de afschaffing van de vrijstelling motorrijtuigenbelasting voor oldtimers in het Regeerakkoord Rutte II neemt de sloop van voertuigen van 24 jaar en ouder van 2012 naar 2013 toe met 57 procent. Van 2013 naar 2014 komt daar nog een kwart extra gesloopte voertuigen bij. Op deze wijze zijn er in 2014 bijna 2 maal zoveel voertuigen gesloopt dan in 2012. In 2015 is er echter weer een omslag. Het aantal gesloopte voertuigen van 24 jaar en ouder halveert dan, waardoor er in 2015 met 9 615 gesloopte voertuigen zelfs minder naar de sloop zijn gebracht dan in 2012.

Export van tweedehands auto's

De uitvoer van tweedehands auto's is tussen 2000 en 2012 verdrievoudigd van 131 duizend naar 406 duizend voertuigen. Vooral in de jaren 2003 - 2005 en 2010 - 2012 is er een flinke groei geweest in de uitvoer. Na 2012 zijn er weer minder auto's uitgevoerd.
De uitvoer van oude auto's van 24 jaar en ouder is met ruim 70 procent toegenomen van bijna 9 duizend in 2012 naar 15,5 duizend in 2016. De uitvoer van tweedehands auto's krijgt de laatste jaren een stimulans door vooral de aanpassing van de BPM-regeling en de veranderingen in de motorrijtuigenbelasting. Veel van de geëxporteerde voertuigen vinden hun weg naar België, Oost Europa en Afrika. De in 2016 geëxporteerde auto's waren gemiddeld 11,9 jaar oud. In 2013 was dit nog 11,5 jaar.

Relevante informatie

  • Meer informatie over de demontage en uitval van voertuigen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Voor sloop vrijgekomen motorvoertuigen
Omschrijving
Ontwikkeling van het aantal en het gewicht van voor sloop aangeboden personenauto's en bedrijfsauto's per jaar en voertuigtype, 2000 - 2015.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Het CBS berekent de voor sloop aangeboden voertuigen op basis van gegevens in het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW). Op basis van deze registratie worden integrale tellingen gemaakt van alle voertuigen waarvan het kenteken ongeldig is verklaard in het onderzoeksjaar en die op 1 januari van het verslagjaar in het kentekenbestand voorkomen. Het gaat daarbij om uitval wegens: sloop/demontage door een erkend bedrijf, export, of het buiten registratie stellen van het voertuig. Het betreft personenauto's, bestelauto's, vrachtwagens, trekkers, speciale voertuigen en autobussen. Motorfietsen, aanhangers, opleggers en bromfietsen zijn hierin niet begrepen.
Meer informatie over de berekeningswijze is te vinden in het artikel Motorvoertuigen: uitval door sloop, export en buitenregistratiestelling (CBS, 2010).
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Gegevens over uitval, sloop, export en buitenregistratiestelling zijn beschikbaar per voertuigtype (personenauto's, bestelauto's, vrachtwagens, trekkers, speciale voertuigen en autobussen), naar leeggewicht van het voertuig, landsdeel en provincie.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Betrouwbaarheidscodering
Integrale waarneming.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
20
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Voor sloop vrijgekomen motorvoertuigen, 2000-2016 (indicator 0135, versie 17,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.