Voor sloop vrijgekomen motorvoertuigen, 2000-2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal auto's dat jaarlijks voor sloop wordt aangeboden is tussen 2000 en 2009 gedaald, terwijl de export van tweedehands auto's juist is toegenomen. In 2009 werden 263 duizend auto's aangeboden voor sloop; 94 procent hiervan was een personenauto.

Aanbod sloopauto's neemt af

In 2009 is 2,6 procent van het Nederlandse autopark naar demontagebedrijven afgevoerd. Het gaat om 263 duizend voertuigen; hiervan is 94 procent een personenauto en 6 procent een bedrijfsauto. In gewicht betreft het een totaal aanbod van 267 miljoen kg, waarvan de personenauto's 89 procent en de bedrijfsauto's 11 procent innemen. Het gemiddelde leeggewicht van de voor sloop vrijgekomen personenauto's en bedrijfsauto's is in 2009 respectievelijk 963 kg en 1 830 kg.
In 2000 werden er nog 328 duizend voertuigen naar demontagebedrijven afgevoerd.

In 2009 meer sloopauto's door Nationale sloopregeling

In 2009 is het aanbod van sloopvoertuigen met bijna 25 procent toegenomen in vergelijking met het jaar ervoor. Op 29 mei 2009 werd namelijk de Nationale sloopregeling van kracht die tot doel had oudere, vervuilende auto's te vervangen door nieuwere, en schonere auto's te stimuleren. Den Haag en Amsterdam hadden daarnaast hun eigen lokale sloopregelingen.

Meer export tweedehands auto's

De export van tweedehands auto's is gestegen van 131 duizend voertuigen in 2000 naar 246 duizend voertuigen in 2009. In 2009 zijn er minder voertuigen geëxporteerd dan in 2008; er was een afname van 10,8 procent. Globaal de helft hiervan vindt zijn weg naar landen in Afrika.

Sloopauto's zijn steeds ouder

Voertuigen kennen een steeds langere levensduur. De in 2009 geëxporteerde auto's zijn gemiddeld 11 jaar oud. Bij auto's die naar de sloop worden gebracht, ligt de gemiddelde leeftijd rond de 16 jaar.

Relevantie

Hoewel voertuigwrakken qua gewicht slechts 1 procent bijdragen aan de totale afvalberg (exclusief baggerspecie en mestoverschotten), brengt de verwijdering van voertuigwrakken van oudsher grote milieuproblemen als ruimtebeslag en bodemverontreiniging met zich mee.

Relevante informatie

  • Meer informatie over de demontage en uitval van voertuigen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Voor sloop vrijgekomen motorvoertuigen
Omschrijving
Het aantal en gewicht van voor sloop aangeboden personenauto's en bedrijfsauto's per jaar en voertuigtype
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Het CBS berekent de voor sloop aangeboden voertuigen op basis van gegevens in het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW). Op basis van deze registratie worden integrale tellingen gemaakt van alle voertuigen waarvan het kenteken ongeldig is verklaard in het onderzoeksjaar en die op 1 januari van het verslagjaar in het kentekenbestand voorkomen. Het gaat daarbij om uitval wegens: sloop/demontage door een erkend bedrijf, export, of het buiten registratie stellen van het voertuig. Het betreft personenauto's, bestelauto's, vrachtwagens, trekkers, speciale voertuigen en autobussen. Motorfietsen, aanhangers, opleggers en bromfietsen zijn hierin niet begrepen.
Meer informatie over de berekeningswijze is te vinden in het artikel Motorvoertuigen: uitval door sloop, export en buitenregistratiestelling (CBS, 2010).
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Gegevens over uitval, sloop, export en buitenregistratiestelling zijn beschikbaar per voertuigtype (personenauto's, bestelauto's, vrachtwagens, trekkers, speciale voertuigen en autobussen), naar leeggewicht van het voertuig, landsdeel en provincie.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Opmerking
In de grafieken zijn niet de voor sloop geïmporteerde voertuigwrakken opgenomen.
Betrouwbaarheidscodering
A (integraal bestand van derden)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
20
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Voor sloop vrijgekomen motorvoertuigen, 2000-2009 (indicator 0135, versie 11,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.